Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 8. května 2013

Základní práva se díky Listině EU stávají realitou

Význam Listiny základních práv Evropské unie je tři roky poté, co se stala právně závaznou, stále zřejmější. O listinu se začaly opírat nejen instituce EU při přípravě právních předpisů, ale i evropské soudy a soudy členských států, čímž se základní práva občanů EU stávají realitou. K tomuto závěru dospěla třetí výroční zpráva o uplatňování Listiny základních práv EU (za rok 2012), která na četných případech týkajících se základních práv dokládá pokrok, kterého EU dosáhla při budování soudržnějšího systému na ochranu práv svých občanů. Tato zpráva, jež byla dnes zveřejněna, je doprovázena novou zprávou o rovnosti žen a mužů za rok 2012. Zároveň probíhá řada akcí na podporu práv občanů, které Komise navrhla ve zprávě o občanství EU za rok 2013 (viz IP/13/410 a MEMO/13/409).

Základní práva jsou úhelným kamenem Evropské unie, a proto je musíme neustále ochraňovat a posilovat. Občané od nás takové kroky očekávají“, uvedla místopředsedkyně Komise Viviane Redingová, komisařka EU pro spravedlnost, základní práva a občanství. „Komise chce jít příkladem, a proto, pokud je to v naší pravomoci, pracujeme na prosazování základních práv – od ochrany osobních údajů přes podporu rovnosti žen a mužů až po zaručení práva na spravedlivý soudní proces. Listina základních práv EU není pouhým listem papíru – pro 500 milionů občanů EU se stává realitou. Je to i zásluhou soudů v členských státech, které Listinu postupně zavádějí do praxe.“

Dnes zveřejněná zpráva nabízí souhrnný přehled situace v oblasti dodržování základních práv v EU za minulý rok. Zdůrazňuje například, že instituce EU pečlivě zohledňují práva zakotvená v listině při práci na evropské legislativě a při jejím schvalování, zatímco členské státy jsou listinou vázány pouze v případech, kdy provádějí politiku a právo Unie. Je rozdělena do šesti kapitol podle šesti hlav Listiny základních práv EU: Důstojnost, Svobody, Rovnost, Solidarita, Občanská práva a Soudnictví (podrobnosti viz MEMO/13/411).

Podle zprávy se občané v korespondenci s Komisí nejčastěji dotazovali na tyto otázky základních práv: volný pohyb a bydliště (18 % všech dopisů Komisi na téma základních práv), fungování soudních systémů v členských státech (15 %), přístup ke spravedlnosti (12,5 %), právo svobodné volby povolání a právo pracovat (7,5 %), integrace zdravotně postižených osob (4,5 %) a ochrana osobních údajů (4 %) (podrobně viz příloha).

Dva způsoby, jak prosazovat listinu v praxi

1. Činnost Komise na podporu listiny

V případech, kdy má EU pravomoc jednat, může Komise navrhnout právní předpisy EU, které dávají právům a zásadám obsaženým v listině konkrétní podobu.

Příklady návrhů Komise v roce 2012:

  1. návrh komplexní reformy předpisů EU o ochraně osobních údajů (IP/13/46);

  2. proaktivní postup v zájmu urychlení pokroku, pokud jde o vyváženější zastoupení mužů a žen ve správních radách evropských společností kotovaných na burze (IP/12/1205);

  3. opatření na ochranu procesních práv a práv obětí (IP/12/575, IP/12/1200)

Jakožto strážkyně smluv se Komise zavazuje v případě potřeby zasáhnout, aby zajistila, že členské státy provádějí právní předpisy EU účinně a v souladu s listinou.

Příklady řízení pro porušení práva v roce 2012:

  1. žaloba Komise, kterou napadá předčasné penzionování 274 soudců a státních zástupců v Maďarsku, ke kterému došlo kvůli náhlému snížení věku těchto pracovníků pro povinný odchod do důchodu ze 70 na 62 let. Soudní dvůr EU potvrdil posudek Komise (MEMO/12/832), podle něhož tento povinný odchod do důchodu není slučitelný s právem EU pro rovné zacházení (směrnice zakazující diskriminaci na základě věku a článek 21 listiny);

  2. žaloba pro nesplnění povinnosti vůči Maltě s cílem prosadit právo manželů stejného pohlaví nebo registrovaných partnerů připojit se k občanům EU a pobývat s nimi v této zemi (podle směrnice EU o volném pohybu, IP/11/981).

2. Využívání listiny ze strany soudů

Pozitivním signálem je skutečnost, že soudy členských států využívají po pouhých třech letech platnosti listinu jako primární předpis. Rakouský ústavní soud například vynesl zásadní rozsudek ohledně uplatňování listiny při soudním přezkumu ústavnosti na domácí půdě. Rozhodl totiž, že fyzické osoby, které napadají zákonnost rakouských předpisů, se mohou o práva a zásady Listiny základních práv EU opírat.

Soudní dvůr Evropské unie se ve svých rozhodnutích na listinu také odvolává stále častěji: počet citací listiny v jeho odůvodněních se téměř zdvojnásobil: ze 43 v roce 2011 se zvýšil na 87 v roce 2012. Vnitrostátní soudy se rovněž při adresování otázek Soudnímu dvoru (rozhodnutí o předběžných otázkách) na listinu odkazovaly více: v roce 2012 se oproti roku 2011 počet těchto odkazů zvýšil z 27 na 41, tedy o více než 50 %.

Nárůst počtu odkazů na listinu je důležitým krokem na cestě k vytvoření soudržnějšího režimu ochrany základních práv, který při provádění práva EU zaručí ve všech členských státech stejnou úroveň práv a ochrany.

Ochrana základních práv se ještě zvýší přistoupením EU k Evropské úmluvě o lidských právech. Jednání o dohodě o přistoupení byla již dokončena.

Větší informovanost o listině

V roce 2012 obdržela Komise od občanů a poslanců Evropského parlamentu více než 4 000 dopisů, petic a otázek na téma základních práv. Většina dopisů (58 %) popisovala situace, na něž by se mohla Listina uplatnit. To dokládá, že snaha Komise zvýšit povědomí o tom, v jakých případech a jak se Listina uplatňuje, nese ovoce. Pro srovnání, v roce 2010 se 69 % dopisů týkalo případů mimo působnost EU.

Zpráva o pokroku v oblasti rovnosti žen a mužů v roce 2012

S cílem zhodnotit pokrok při uplatňování základního práva na rovnost byla dnes také zveřejněna samostatná zpráva o výsledcích evropské strategie pro rovnost žen a mužů. Dospěla k závěru, že podíl žen na pracovní síle v EU roste a že stále více žen je hlavním živitelem rodiny. Podíl pracujících žen se zvýšil z 55 % v roce 1997 na nynějších 62,4 %. Ani zdaleka ale nedosahuje podílu pracujících mužů (celkem 74,6 %). Před krizí ženy pomalu doháněly muže na trhu práce všech evropských zemí. Krize však tento příznivý trend zastavila. Skutečným důvodem snížení rozdílu v zaměstnanosti těchto skupin je to, že zaměstnanost mužů klesla rychleji a výrazněji než zaměstnanost žen.

Ženy se při postupu do nejvyšších vedoucích pozic stále potýkají s velkými překážkami. Návrh Komise na vyvážené zastoupení mužů a žen ve správních radách kotovaných společností je tedy milníkem pro rovnost žen a mužů. Intenzivní veřejná diskuse a regulační opatření přispěly ke zlepšení genderové rovnováhy na vedoucích pozicích a údaje z roku 2012 o počtu žen ve správních radách společností ukazují nejvyšší dosud zaznamenanou meziroční změnu (IP/13/51).

Přestože zpráva dokládá určitý pokrok, ve většině oblastí přetrvávají značné problémy. Členské státy proto musí usilovněji pracovat na splnění cílů strategie Evropa 2020 a Strategie pro rovnost žen a mužů.

Souvislosti

Se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost, k němuž došlo dne 1. prosince 2009, se Listina základních práv Evropské unie stala právně závaznou. Listina stanoví základní práva, jako je svoboda projevu a ochrana osobních údajů, která jsou vyjádřením společných hodnot Evropy a jejího ústavního dědictví.

V říjnu 2010 Komise přijala strategii účinného uplatňování Listiny. Aby zlepšila vyhodnocování dopadů legislativních návrhů na lidská práva, vypracovala „kontrolní seznam základních práv“. Komise se také na žádost Evropského parlamentu zavázala, že bude informovat občany o tom, kdy má možnost zasáhnout v otázkách základních práv, a že zveřejní výroční zprávu o pokroku, kterého se ohledně uplatňování Listiny dosáhlo. Praktické informace o požívání práv jednotlivce jsou k dispozici na portálu evropské e-justice.

Další informace

MEMO/13/411

Tiskový materiál:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/citizen/news/130508_en.htm

Evropská komise – Základní práva:

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/index_en.htm

Evropská komise – Rovnost žen a mužů:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/index_en.htm

Internetová stránka místopředsedkyně Komise Viviane Redingové, komisařky EU pro spravedlnost, základní práva a občanství:

http://ec.europa.eu/reding

Viviane Redingová na Twitteru: @VivianeRedingEU

Kontaktní osoby:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)

PŘÍLOHA


Side Bar