Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 8 maj 2013

EU-medborgarskapet: Kommissionens 12 nya åtgärder för att öka medborgarnas rättigheter

Europeiska kommissionen presenterade i dag nya åtgärder som stärker EU-medborgarnas rättigheter genom att undanröja hinder som de ställs inför i sitt dagliga liv. 2013 års rapport om EU-medborgarskapet innehåller tolv konkreta sätt att hjälpa européerna att bättre utnyttja sina EU-rättigheter, t.ex. vid jobbsökning i andra EU-länder eller för att öka deltagandet i de demokratiska processerna i EU. Bland annat ska det bli lättare för människor att arbeta och studera i ett annat EU-land, byråkratin ska skäras ned för EU-medborgare som är bosatta och reser inom EU och hinder för shopping över gränserna ska undanröjas. Rapporten är – under det nu pågående Europaåret för medborgarna – kommissionens svar på många reaktioner som kommit från EU-medborgare som beskrivit vilka problem de stöter på när de reser i, flyttar till eller gör inköp i andra EU-länder.

– EU-medborgarskapet är kronjuvelen i den europeiska integrationen. Det har samma betydelse för den politiska unionen som euron har för vår ekonomiska och monetära union. Dagens medborgarskapsrapport sätter EU-medborgarskapet i centrum. Alltsedan EU-medborgarskapet togs in i fördraget år 1993 har det utvecklats - men det har ännu inte nått mognad: människor stöter fortfarande på hinder när de utövar sina rättigheter i det dagliga livet. Vi mottar över 1 miljon förfrågningar varje år från medborgare i ämnen som berör deras rättigheter. Det är orsaken till att vi i dag vidtar åtgärder för att stärka medborgarnas rättigheter i vardagssituationer, t.ex. när man söker arbete, shoppar online eller deltar i det europeiska beslutsfattandet, säger vice ordföranden Viviane Reding, EU-kommissionär för rättsliga frågor, grundläggande rättigheter och medborgarskap.

Två decennier efter det att Maastrichtfördraget fastställde vilka rättigheter som är knutna till EU-medborgarskapet har dessa rättigheter inte alltid blivit verklighet i människors vardag. Detta har bekräftats i ett omfattande offentligt samråd om EU-medborgarskap (IP/12/461) där 12 000 EU-medborgare gav exempel på byråkratiska hinder de fortfarande stöter på, t.ex. när de använder sig av sin rätt till fri rörlighet. Eurobarometerns undersökningar kring EU-medborgarskapet (IP/13/119) och rösträtten (IP/13/215), en rad direkta medborgardialoger med nationella och europeiska politiker, samt ett stort antal frågor från allmänheten om EU-rättigheter till Europa direkt-kontoren bekräftar att mer behöver göras. Kommissionen agerar för att lösa dessa problem.

Med tanke på dagens finans- och statsskuldskris måste man komma till rätta med de hinder som stoppar medborgare som vill söka kvalificerade jobb i andra EU-länder eller som avhåller dem från att köpa varor på den inre marknaden. Detta är så mycket mera viktigt eftersom EU går i riktning mot en verklig ekonomisk och monetär union med utsikter om en politisk union vid horisonten.

Rapporten om EU-medborgarskapet 2013 innehåller 12 nya åtgärder på sex områden som ska stärka medborgarnas rättigheter (i bilagan finns en fullständig lista på de tolv åtgärderna):

 1. Bort med hinder för arbetstagare, studerande och praktikanter i EU

 1. genom att utvidga rätten för arbetssökande att få arbetslöshetsförmåner från sitt hemland när de söker jobb i ett annat EU-land utöver nuvarande obligatoriska tre månader för att öka arbetstagarnas rörlighet, och

 2. genom att fastställa en kvalitetsram för praktiktjänstgöring som specificerar parternas rättigheter och skyldigheter och ser till att praktikanter inte används som en form av ”obetalda arbetstagare”

 1. Mindre byråkrati i medlemsstaterna

 1. genom att underlätta godtagande av id- och uppehållstillstånd när medborgare vill resa eller måste bevisa sin identitet i ett annat EU-land, bl.a. genom frivilliga enhetliga EU-handlingar som en medborgare kan använda i samtliga EU-länder, och

 2. genom att underlätta erkännande av trafiksäkerhetsintyg för bilar över gränserna i EU

 1. Skydd av de mest sårbara i EU

 1. genom att ta fram ett EU-handikappkort som ska vara ömsesidigt erkänt i hela EU och som gör att 80 miljoner handikappade kan dra nytta av sina nationella kort (t.ex. tillgång till transporter, turism, kultur och fritid) när de använder sig av sin rätt till fri rörlighet, och

 2. genom att föreslå lagar som ytterligare stärker medborgarnas processuella rättigheter, särskilt de som gäller barn och sårbara medborgare, då de är misstänkta eller anklagas för brott

 1. Bort med hinder för shopping i EU

 1. genom att förbättra reglerna för lösning av gränsöverskridande tvister om små belopp vid köp online eller i ett annat EU-land. Det europeiska småmålsförfarandet kan hjälpa konsumenterna att snabbt få tillbaka sina pengar, och

 2. genom att arbeta fram ett webbverktyg som gör köp av digitala produkter mer transparent och som gör det möjligt för människor att jämföra priser i flera länder.

 1. Verka för att målinriktad och lättillgänglig information om EU blir lättare tillgänglig

 1. genom att göra it-utbildningsverktyg tillgängliga för lokala förvaltningar och ge medborgarvänlig information om vart man ska vända sig till för att lösa sina problem.

 1. Stärkt medborgardeltagande i den demokratiska processen

 1. genom att arbeta fram sätt som gör det möjligt för EU-medborgare att få behålla sin rösträtt i nationella val i ursprungslandet. Praxis i vissa medlemsstater att frånta medborgare deras rösträtt när de flyttar till ett annat EU-land straffar i praktiken människor som använder sig av sin rätt till fri rörlighet.

Rapporten om EU-medborgarskapet är höjdpunkten under Europaåret för medborgarna 2013, och är också en genomgång av vilka framsteg som gjorts sedan den första medborgarskapsrapporten år 2010 (se IP/10/1390 och MEMO/10/525) - varvid kommissionen har förverkligat de 25 insatser som presenterades i oktober 2010.

Initiativet kommer i samband med kommissionens senaste rapport om tillämpningen av EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna(se IP/13/411 ochMEMO/13/411), bl.a. medborgerliga rättigheter som exempelvis skydd av personuppgifter. Den åtföljs också av en rapport som tar upp de framsteg som gjorts mot ett mer reellt EU-medborgarskap, hur man över tiden agerat för att förverkliga EU-medborgarnas rättigheter, exempelvis fri rörlighet, politiska rättigheter eller konsulärt skydd samt åtgärder som ska motverka diskriminering på grundval av nationalitet.

Bakgrund

EU-medborgare stöter fortfarande på problem i det dagliga livet när de utövar sin rätt till fri rörlighet. Kommissionen är uppmärksam på dessa problem och agerar nu för att stärka medborgarnas rättigheter. Rapporten om EU-medborgarskapet 2013 kommer lägligt mitt under debatten om Europeiska unionens framtid. Djupare integration måste gå hand i hand med ökad demokratisk legitimitet.

I 2013 års medborgarskapsrapport går kommissionen även igenom vad som åstadkommits den senaste tiden och pekar ut vilka de återstående hindren är som stoppar medborgare från att dra full nytta av sina rättigheter.

I den första rapporten från 2010 fanns en lista över 25 åtgärder för att tackla de problem som möter EU-medborgarna när de utövar sina rättigheter. Kommissionen har sedan dess försökt leva upp till sina löften genom:

 • Stärkta rättigheter för ca 75 miljoner brottsoffer i EU (IP/11/585)

 • Minskad byråkrati för 3,5 miljoner människor varje år som registrerar sin bil i ett annat EU-land, med besparingar på 1,5 miljarder euro (IP/12/349)

 • Förbud mot extra kostnader vid kreditkortsköp och förifyllda fält för den som handlar på internet (MEMO/11/675)

 • Förstärkt rätt till rättvisa rättegångar för alla EU-medborgare, något som är tillämpligt på omkring 8 miljoner förfaranden per år (IP/12/430, IP/10/1305)

 • Tydligare förmögenhetsförhållanden för Europas 16 miljoner internationella par (IP/11/320).

Läs mer

MEMO/13/409

Pressmaterial:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/citizen/news/130508_en.htm

Europeiska kommissionen – EU-medborgarskap:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_en.htm

Europaåret för medborgarna 2013:

http://europa.eu/citizens-2013/sv/home

Viviane Redings webbplats, kommissionens vice ordförande med ansvar för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/reding

Följ Viviane Reding på Twitter: @VivianeRedingEU

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

BILAGA: Tolv nya viktiga åtgärder för att förbättra EU-medborgarnas vardag


Side Bar