Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

sporočilo za medije

Bruselj, 8. maja 2013

Državljanstvo EU: Komisija predstavlja 12 ukrepov za krepitev pravic državljanov

Evropska komisija je danes predstavila nove ukrepe za odpravljanje težav, s katerimi se državljani soočajo v vsakdanjem življenju. Na ta način želi dodatno okrepiti pravice državljanov. V letošnjem poročilu o državljanstvu EU Komisija predlaga 12 konkretnih potez, ki naj bi državljanom EU olajšale uveljavljanje pravic v drugi državi EU, pa najsi gre za iskanje zaposlitve ali za tehtnejše udeleževanje v demokratičnem utripu Unije. Osrednja prizadevanja stremijo k temu, da bi postali postopki zaposlovanja in usposabljanja v drugi državi EU dostopnejši, da bi se odpravila odvečna birokracija, s katero se soočajo državljani EU, ko živijo v drugih državah EU ali po njih potujejo, in da bi se odpravile ovire za čezmejno nakupovanje. S poročilom o državljanstvu EU, objavljenim v evropskem letu državljanov, se Komisija odziva na številne pozive državljanov EU, ki so spregovorili o ovirah, na katere so naleteli, ko so potovali ali se selili v drugo državo EU, ali ko so v drugi državi EU nakupovali.

„Državljanstvo EU je srčika evropskega povezovanja. Za politično unijo predstavlja to, kar za gospodarsko in denarno unijo predstavlja evro. Današnje poročilo o državljanstvu se resnično posveča državljanom EU,“ je dejala podpredsednica Komisije in komisarka za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo Viviane Reding. „Državljanstvo EU se živo razvija, vse odkar je bilo leta 1993 prvič zapisano v Pogodbi, vendar še ni povsem dozorelo: v vsakdanjem življenju imajo ljudje še vedno težave, ko skušajo uveljaviti svoje pravice. Vsako leto nam državljani zastavijo več kot milijon vprašanj glede svojih pravic. Prav zato si prizadevamo, da bi okrepili pravice državljanov v vsakodnevnih situacijah, kakršne so iskanje zaposlitve, nakupovanje preko spleta ali sodelovanje v odločanju glede evropske politike.“

Čeprav smo pravice državljanov EU v Maastrichtsko pogodbo zapisali pred dvema desetletjema, v resničnem vsakdanu ljudi še niso povsem zaživele. To so državljani EU potrdili v obsežnem javnem posvetovanju o državljanstvu EU (IP/12/461), v katerem je 12 000 državljanov EU navedlo primere birokratskih ovir, s katerimi se srečujejo, ko na primer uveljavljajo svojo pravico do prostega gibanja. Raziskavi Evrobarometra o državljanstvu (IP/13/119) in volilni pravici (IP/13/215), niz neposrednih razprav državljanov s politiki na nacionalni in evropski ravni ter množica vprašanj javnosti o pravicah državljanstva EU, zastavljenih preko informacijske službe Europe Direct, nas opozarjajo, da delo še ni končano. Komisija se odziva na te pomisleke.

V vzdušju finančne krize in krize državnega dolga je nujno odpraviti ovire, ki državljanom preprečujejo nakupovanje ali zaposlovanje na kvalificiranih delovnih mestih v drugih državah EU. To je tem bolj pomembno v času, ko EU prerašča v pristno gospodarsko in denarno unijo, ki je že zazrta v politično unijo.

Letošnje poročilo o državljanstvu EU napoveduje krepitev pravic državljanov z 12 novimi ukrepi na šestih področjih (glej popoln seznam 12 ukrepov v prilogi):

 1. Odpravljanje ovir za delavce, študente in pripravnike v EU

 1. Komisija si bo prizadevala za podaljšanje doslej obveznega trimesečnega obdobja, ko iskalci zaposlitve lahko prejemajo nadomestilo za brezposelnost v svoji državi, medtem ko iščejo zaposlitev v drugi državi EU, kar bi prispevalo k njihovi mobilnosti.

 2. Vzpostavila bo kakovostni okvir za pripravništvo, ki bo opredelil pravice in obveznosti udeleženih strani in tako preprečil, da se pripravništvo sprevrže v „neplačano delo“.

 1. Odpravljanje odvečne birokracije v državah članicah

 1. Komisija bo olajšala sprejemljivost osebnih dokumentov in dokumentov o bivanju, ki jih državljani potrebujejo, ko potujejo ali ko v drugi državi EU dokazujejo lastno identiteto. K temu bi med drugim prispevali neobvezni enotni evropski dokumenti, ki bi jih državljani lahko uporabljali v vseh državah EU.

 2. Olajšala bo priznavanje potrdila o tehničnem pregledu osebnih avtomobilov v drugih državah EU.

 1. Zaščita ranljivih oseb v EU

 1. Komisija bo pripravila evropsko invalidsko kartico, ki bi jo vzajemno priznavale vse države EU in ki bi 80 milijonom invalidov pri uveljavljanju pravice do prostega gibanja zagotavljala enake ugodnosti, kot jim jih zagotavljajo nacionalne invalidske kartice (npr. ob uporabi prevoznih in turističnih storitev, obisku kulturnih prireditev in dejavnostih v prostem času).

 2. Predložila bo sveženj predpisov, ki bi okrepili procesne pravice državljanov, zlasti otrok in ranljivih državljanov, ko so osumljeni ali obtoženi kaznivega dejanja.

 1. Odpravljanje ovir za nakupovanje v EU

 1. Komisija bo izboljšala pravila za reševanje čezmejnih sporov zaradi nizkih zneskov, do katerih prihaja pri spletnih nakupih v drugih državah EU. S pomočjo evropskega postopka v sporih majhne vrednosti se lahko znesek potrošnikom povrne v kratkem času.

 2. Pripravila bo spletno orodje, s katerim bo postalo nakupovanje digitalnih izdelkov bolj transparentno in ki bo državljanom omogočalo primerjavo ponudbe v različnih državah.

 1. Zavzemanje za razpoložljivost ciljanih in dostopnih informacij o EU

 1. Komisija bo lokalnim upravam omogočila dostop do orodij za spletno usposabljanje in državljanom zagotovila preproste in uporabne informacije o tem, na koga naj se obrnejo, ko imajo težave.

 1. Krepitev udeleževanja državljanov v demokratičnem procesu

 1. Komisija si bo prizadevala, da bi državljani EU lahko obdržali volilno pravico na državnih volitvah v državi, iz katere prihajajo. Nekatere države članice svoje državljane prikrajšajo za volilno pravico, če se odselijo v drugo državo EU. Na ta način svoje državljane dejansko kaznujejo, ker uveljavljajo pravico do prostega gibanja.

Letošnje poročilo o državljanstvu EU je osrednje besedilo evropskega leta državljanov. Poročilo med drugim obravnava napredek od prvega poročila o državljanstvu iz leta 2010 (glej IP/10/1390 in MEMO/10/525). Komisija je dosegla vseh 25 ciljev, ki si jih je zastavila oktobra 2010.

Do pobude prihaja v času, ko Komisija sprejema najnovejše poročilo o izvajanju Listine EU o temeljnih pravicah (glej IP/13/411 in MEMO/13/411), v kateri so med drugim zapisane pravice državljanov, kakršna je pravica do varstva osebnih podatkov. Komisija istočasno objavlja poročilo o napredku v prizadevanju za učinkovitejše državljanstvo EU, ki razčlenjuje uveljavljanje pravic državljanov EU, kot so pravica do prostega gibanja in do konzularne zaščite ter politične pravice, in boj proti diskriminaciji na podlagi državljanstva.

Ozadje

Državljani EU se še vedno soočajo z ovirami, ko v vsakdanjem življenju uveljavljajo pravico do prostega gibanja. Komisija je pozorna na tovrstne težave in si prizadeva, da bi pravice državljanov okrepila. Letošnje poročilo o državljanstvu EU je objavljeno prav v času razprave o prihodnosti Evropske unije. Tesnejše povezovanje mora sovpadati z višjo stopnjo demokratične legitimnosti.

Z letošnjim poročilom o državljanstvu EU Komisija tudi ocenjuje dosežek v prepoznavanju ovir, ki državljanom še vedno onemogočajo polno uveljavljanje pravic.

Evropska komisija je prvo poročilo o državljanstvu EU sprejela leta 2010. V njem je bilo zapisanih 25 ukrepov, s katerimi naj bi odpravili ovire pri uveljavljanju pravic državljanov EU. Komisija si vse od tedaj prizadeva izpolniti obljube. Zato je:

 • okrepila pravice žrtev kaznivih dejanj – takih oseb je v EU vsako leto okrog 75 milijonov (IP/11/585),

 • odpravila odvečno birokracijo, s katero se je vsako leto soočilo 3,5 milijona ljudi, ki so svoje vozilo registrirali v drugi državi EU, s čimer je prihranila 1,5 milijarde evrov (IP/12/349),

 • prepovedala dodatne stroške pri plačilu s kreditno kartico in vnaprej izbrana polja pri spletnih nakupih (MEMO/11/675),

 • okrepila pravico do poštenega sojenja za vse državljane EU, kar se nanaša na približno 8 milijonov postopkov na leto (IP/12/430, IP/10/1305),

 • pojasnila premoženjska razmerja za 16 milijonov mednarodnih parov (IP/11/320).

Več informacij

MEMO/13/409

Informativni paket:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/citizen/news/130508_en.htm

Evropska komisija – državljanstvo EU:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_sl.htm

2013 – evropsko leto državljanov:

http://europa.eu/citizens-2013/sl/home

Spletna stran podpredsednice Evropske komisije in evropske komisarke za pravosodje Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding

Podpredsednico Viviane Reding lahko spremljate tudi na Twitterju: @VivianeRedingEU

Kontakta:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)

PRILOGA: Dvanajst ključnih ukrepov, ki bodo državljanom EU olajšali življenje


Side Bar