Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 8. mája 2013

Občianstvo EÚ: Komisia navrhuje 12 nových opatrení na posilnenie občianskych práv

Európska komisia dnes zverejňuje svoju iniciatívu posilniť práva občanov EÚ radom opatrení zameraných na odstránenie prekážok, ktorým občania čelia v každodennom živote. V správe o občianstve EÚ na rok 2013 sa stanovuje 12 konkrétnych spôsobov, ako Európanom uľahčiť využívanie práv vyplývajúcich z občianstva EÚ – či už ide o hľadanie zamestnania v inej krajine EÚ alebo zabezpečenie väčšej účasti na demokratickom živote Únie. Ku kľúčovým návrhom patrí zjednodušenie prístupu ľudí k práci a odbornej príprave v inej krajine EÚ, zníženie nadmernej administratívnej záťaže pre občanov EÚ žijúcich a cestujúcich v rámci celej EÚ a odstraňovanie prekážok pri cezhraničnom nakupovaní. Správa o občianstve EÚ je odpoveďou Komisie v rámci Európskeho roka občanov na početné výzvy občanov EÚ, ktorí sa stretávajú s rovnakými problémami počas cestovania alebo sťahovania medzi krajinami EÚ alebo pri nakupovaní v inom štáte EÚ.

„Občianstvo EÚ je takým korunovačným klenotom európskej integrácie. Pre politickú úniu je tým, čím je euro pre hospodársku a menovú úniu. Dnešná správa o občianstve EÚ kladie občanov do stredobodu pozornosti,“ uviedla podpredsedníčka Komisie a komisárka EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingová. „Občianstvo EÚ sa vyvíjalo od roku 1993, kedy bolo po prvýkrát zahrnuté v zmluvách – ešte stále však nie je na ideálnej úrovni: ľudia sa pri uplatňovaní svojich práv v každodennom živote neustále stretávajú s prekážkami. Každý rok dostávame od občanov viac ako milión otázok k témam súvisiacim s ich právami. Práve preto dnes prijímame opatrenia na posilnenie občianskych práv v bežných situáciách, ako sú hľadanie práce, nakupovanie on-line alebo účasť na európskom procese rozhodovania.“

Napriek tomu, že od ustanovenia práv občanov EÚ v Maastrichtskej zmluve uplynuli už dve desaťročia, tieto práva sa nie vždy uplatňujú v každodennom živote ľudí. Občania EÚ to potvrdili v rozsiahlej verejnej konzultácii o občianstve EÚ (IP/12/461), v rámci ktorej 12 000 občanov EÚ uviedlo príklady byrokratických prekážok, ktorým stále čelia, a to napríklad pri uplatňovaní práva na voľný pohyb. Prieskum Eurobarometer týkajúci sa občianstva (IP/13/119) a volebných práv (IP/13/215), séria priamych dialógov občanov s národnými a európskymi politikmi, ako aj značný počet otázok od verejnosti o právach EÚ, ktoré prišli prostredníctvom informačnej služby Europe Direct potvrdzujú, že v tejto oblasti je potrebné dosiahnuť viac. Komisia teraz na tieto obavy občanov reaguje.

V kontexte finančnej krízy a krízy štátneho dlhu treba odstraňovať prekážky, s ktorými sa stretávajú uchádzači o kvalifikované pracovné miesta v iných krajinách EÚ, alebo ktoré ich odrádzajú od nákupu tovaru v iných krajinách vnútorného trhu. Čím viac sa EÚ približuje ku skutočnej hospodárskej a menovej únii, s politickou úniou na obzore, tým naliehavejšou sa stáva táto požiadavka.

V správe o občianstve EÚ na rok 2013 sa ohlasuje 12 nových opatrení v šiestich oblastiach určených na posilnenie občianskych práv (úplný zoznam týchto 12 opatrení je uvedený v prílohe):

 1. Odstránenie prekážok, ktorým čelia pracujúci, študenti a praktikanti v EÚ

 1. rozšírením práv ľudí hľadajúcich zamestnanie na získanie podpory v nezamestnanosti z ich krajiny pôvodu, pokým si hľadajú zamestnanie v inom členskom štáte EÚ na viac ako súčasné povinné tri mesiace s cieľom zvýšiť mobilitu pracovníkov a

 2. stanovením rámca kvality pre odbornú prax, v ktorom by sa určili práva a povinnosti oboch strán a ktorým by zaistilo, aby praktikanti neboli využívaní ako neplatení zamestnanci.

 1. Odstraňovanie byrokracie v členských štátoch

 1. uľahčením uznávania dokladov totožnosti a povolení na pobyt, keď občania chcú vycestovať do inej krajiny EÚ alebo keď musia preukázať svoju totožnosť, vrátane dobrovoľných jednotných európskych dokladov, ktoré by občania mohli používať vo všetkých krajinách EÚ a

 2. zjednodušením cezhraničného uznávania osvedčení o technickej kontrole vozidiel v rámci EÚ.

 1. Ochrana zraniteľnejších ľudí v EÚ

 1. zavedením európskeho preukazu pre zdravotne postihnutých, ktorý bude vzájomne uznávaný v celej EÚ. Zároveň sa zabezpečí, aby 80 miliónov ľudí so zdravotným postihnutím pri uplatňovaní svojho práva na voľný pohyb mohlo využívať výhody, ktoré sa priznávajú na základe vnútroštátnych preukazov (napríklad prístup k doprave, cestovnému ruchu, kultúre a aktivitám vo voľnom čase) a

 2. navrhnutím súboru zákonov na ďalšie posilnenie procesných práv občanov, a to najmä pokiaľ ide o deti a zraniteľných občanov, keď sú podozriví alebo obvinení zo spáchania trestného činu.

 1. Odstránenie prekážok pri nakupovaní v rámci EÚ

 1. zlepšením pravidiel na riešenie cezhraničných sporov, ktorých predmetom sú nízke sumy pri nákupoch on-line alebo v inej krajine EÚ – tu môže občanom uľahčiť rýchle vrátenie ich peňazí európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu a

 2. vytvorením online nástroja, vďaka ktorému by bol nákup digitálnych produktov transparentnejší a ktorý by občanom umožnil porovnávať ponuky z rôznych štátov.

 1. Podpora dostupnosti cielených a prístupných informácií o EÚ

 1. sprístupňovaním nástrojov elektronickej odbornej prípravy miestnym samosprávam a poskytovaním pre občanov zrozumiteľných informácií o tom, na koho sa obrátiť pri riešení ich problémov.

 1. Zvýšenie účasti občanov na demokratickom procese

 1. vypracovaním spôsobov, ako občanom EÚ umožniť, aby si zachovali právo voliť v celonárodných voľbách vo svojej krajine pôvodu. Prax niektorých členských štátov, ktoré svojich občanov zbavia práva voliť, keď sa presťahujú do inej krajiny EÚ, je vlastne akoby trestom za to, že si uplatnili právo na voľný pohyb.

V správe o občianstve EÚ, ktorá je stredobodom Európskeho roka občanov 2013, sa sumarizuje pokrok dosiahnutý od prvej správy o občianstve z roku 2010 (pozri IP/10/1390MEMO/10/525), ako aj úspechy Komisie, pokiaľ ide o 25 akčných bodov oznámených v októbri 2010.

Iniciatívu sprevádza ostatná správa Komisie o vykonávaní Charty základných práv Európskej únie (pozri IP/13/411 a MEMO/13/411) vrátane občianskych práv, ako je právo na ochranu osobných údajov. Takisto ju sprevádza správa zameraná na pokrok dosiahnutý v oblasti zvyšovania účinnosti občianstva EÚ, na výsledky presadzovania občianskych práv EÚ, ako sú voľný pohyb, politické práva alebo konzulárna ochrana, a na boj proti diskriminácii na základe štátnej príslušnosti.

Súvislosti

Občania EÚ sa v bežnom živote stále stretávajú s prekážkami pri uplatňovaní práva na voľný pohyb. Komisia týmto problémom načúva a koná v záujme posilnenia občianskych práv. Zverejnenie správy o občianstve EÚ na rok 2013 je načasované na obdobie, kedy prebieha diskusia o budúcnosti Európskej únie. Hlbšia integrácia musí ísť ruka v ruke s väčšou demokratickou legitimitou.

V správe o občianstve na rok 2013 Komisia takisto reflektuje nedávne úspechy a identifikuje zostávajúce prekážky, ktoré občanom bránia v plnom využívaní ich práv.

Prvá správa o občianstve EÚ prijatá v roku 2010 obsahovala zoznam 25 opatrení zameraných na riešenie problémov, ktorým občania EÚ čelia pri uplatňovaní svojich práv. Odvtedy Komisia pracuje na plnení svojich prísľubov:

 • posilnením práv okolo 75 miliónov osôb, ktoré sa každoročne stanú obeťami trestnej činnosti v EÚ (IP/11/585),

 • každoročným znížením zbytočnej byrokracie pre 3,5 milióna občanov pri evidencii vozidiel v inej krajine EÚ, čím sa ušetrí 1,5 miliardy EUR (IP/12/349),

 • zakázaním ďalších poplatkov za kreditné karty a vopred zaškrtnutých políčok pri nákupe on-line (MEMO/11/675),

 • posilnením práva na spravodlivý proces pre všetkých občanov EÚ, ktoré sa každoročne vzťahuje na približne 8 miliónoch trestných konaní (IP/12/430, IP/10/1305),

 • sprehľadnením pravidiel týkajúcich sa vlastníckych práv 16 miliónov medzinárodných párov v Európe (IP/11/320).

Ďalšie informácie

MEMO/13/409

Informácie pre tlač:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/citizen/news/130508_en.htm

Európska komisia – Občianstvo EÚ:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_sk.htm

Európsky rok občanov 2013:

http://europa.eu/citizens-2013/sk/home

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/reding

Podpredsedníčka Redingová na Twitteri: @VivianeRedingEU

Kontaktné osoby:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

ANNEX: Twelve new key actions to improve EU citizens' lives


Side Bar