Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 8. maijā

ES pilsonība: Komisija ierosina 12 pasākumus pilsoņu tiesību nostiprināšanai

Eiropas Komisija šodien paziņoja par jauniem pasākumiem ES pilsoņu tiesību nostiprināšanai, lai novērstu šķēršļus, ar kuriem pilsoņiem vēl aizvien jāsaskaras ikdienas dzīvē. 2013. gada ziņojumā par ES pilsonību ir izklāstīti 12 konkrēti veidi, kā palīdzēt eiropiešiem labāk izmantot savas ES tiesības: sākot no darba meklēšanas citā ES valstī līdz aktīvākai līdzdalībai Savienības demokrātiskajos procesos. Šo priekšlikumu galvenais mērķis ir atvieglot dzīvi cilvēkiem, kas strādā un mācās citā ES valstī; mazināt pārmērīgo formalitāšu slogu ES pilsoņiem, kas dzīvo un ceļo ES; novērst šķēršļus pārrobežu tirdzniecībai. Eiropas pilsoņu gadā Eiropas Komisija ar ziņojumu par ES pilsonību atbild tiem ES pilsoņiem, kas ir informējuši par problēmām, kuras viņiem radušās ceļojot, pārceļoties uz dzīvi vai iepērkoties citā ES valstī.

"ES pilsonība ir viens no Eiropas integrācijas spožākajiem sasniegumiem. Mūsu politiskajai savienībai tā nozīmē to pašu, ko eiro ekonomikas un monetārajai savienībai. Šodien pieņemtajā ziņojumā par pilsonību ES pilsoņiem ir ierādīta centrālā loma," teica Komisijas priekšsēdētāja vietniece Viviāna Redinga. kuras atbildības joma ir tiesiskums, pamattiesības un pilsonība. "Kopš 1993. gada, kad šis jēdziens pirmo reizi tika iekļauts Līgumos, ES pilsonība ir attīstījusies, taču tā vēl ir tālu no pilnības. Cilvēkiem vēl aizvien rodas šķēršļi, īstenojot savas tiesības ikdienas dzīvē. Katru gadu mēs saņemam no pilsoņiem vairāk nekā vienu miljonu jautājumu par lietām, kas skar viņu tiesības. Tāpēc šodien mēs rīkojamies, lai nostiprinātu pilsoņu tiesības ikdienas situācijās – meklējot darbu, iepērkoties internetā vai piedaloties Eiropas lēmumu pieņemšanā."

Divdesmit gadu laikā, kopš Māstrihtas līgumā ir iekļauts ES pilsonības jēdziens, šīs tiesības vēl nav pilnībā kļuvušas cilvēku ikdienas realitāti. ES pilsoņi to apstiprināja plaša mēroga sabiedriskajā apspriešanā par ES pilsonību (IP/12/461), kurā 12 000 ES pilsoņu minēja piemērus birokrātiskiem šķēršļiem, ar kuriem tie vēl aizvien saskaras, īstenojot savas tiesības uz brīvu pārvietošanos. Eirobarometra pētījums par pilsonību (IP/13/119) un vēlēšanu tiesībām (IP/13/215), virkne pilsoņu tiešo dialogu ar valstu un Eiropas mēroga politiķiem, kā arī daudzie jautājumi, ko ar Europe Direct informācijas dienesta starpniecību iedzīvotāji ir uzdevuši par ES tiesībām, apliecina, ka darbs šajā jomā ir jāturpina. Komisija ir pievērsusies šim uzdevumam.

Finanšu un valsts parāda krīzes kontekstā ir svarīgi novērst šķēršļus, ar kuriem saskaras pilsoņi, kas vēlas atrast kvalificētu darbu citās ES valstīs vai iepirkt preces vienotajā tirgū. Tas ir vēl jo svarīgāk laikā, kad ES virzās uz patiesu ekonomisko un monetāro savienību ar ieceri par politisko savienību.

2013. gada ziņojumā par ES pilsonību ir izklāstīti 12 jauni pasākumi sešās jomās pilsoņu tiesību nostiprināšanai (skatīt pielikumu, kurā ir sniegts visu 12 pasākumu saraksts).

 1. Novērst šķēršļus darba ņēmējiem, studentiem un praktikantiem ES,

 1. izskatot iespēju pagarināt periodu, kurā darba meklētājam ir tiesības saņemt bezdarbnieka pabalstu no savas izcelsmes valsts (ilgāk par pašreiz noteiktajiem obligātajiem trīs mēnešiem), kamēr viņi meklē darbu citā ES valstī, lai paaugstinātu darba ņēmēju mobilitāti; kā arī

 2. izveidojot darba prakses kvalitātes sistēmu, kurā ir norādītas pušu tiesības un pienākumi un kura nodrošinātu, ka prakse netiek izmantota kā "neapmaksāta darba" veids.

 1. Mazināt birokrātiju dalībvalstīs,

 1. sekmējot identitātes un uzturēšanās dokumentu akceptēšanu, ja pilsoņi vēlas ceļot vai viņiem ir jāapliecina sava identitāte citā ES valstī, tostarp ar dažādiem vienotas formas Eiropas dokumentiem, kurus pilsoņi varētu izmantot visās ES valstīs; kā arī

 2. atvieglojot citu ES valstu izdoto tehniskās apskates dokumentu atzīšanu automašīnām.

 1. Aizsargāt ES neaizsargātāko iedzīvotāju grupas,

 1. izstrādājot ES invaliditātes apliecību, kuru savstarpēji atzītu visas ES valstis un kura nodrošinātu, ka 80 miljoni invalīdu, izmantojot savas tiesības uz brīvu pārvietošanos, var izmantot priekšrocības, ko tiem sniedz konkrētā valstī izdota apliecība (piemēram, piekļuve transportam, tūrismam, kultūras un izklaides pasākumiem), kā arī

 2. ierosinot tiesību aktu kopumu, kas nostiprinātu pilsoņu procesuālās tiesības, jo īpaši bērnu un neaizsargātāko iedzīvotāju tiesības situācijās, kad viņus tur aizdomās par nozieguma izdarīšanu.

 1. Novērst tirdzniecības barjeras ES,

 1. uzlabojot noteikumus par pārrobežu strīdu izšķiršanu par mazām summām, ja preces ir pirktas internetā vai citā ES valstī; Eiropas procedūra maza apmēra prasībām var palīdzēt klientiem ātri atgūt savu naudu; kā arī

 2. izstrādājot interneta rīku, kas padarītu digitālo produktu iegādi pārredzamāku un ļautu pilsoņiem salīdzināt piedāvājumus dažādās valstīs.

 1. Nodrošināt precīzu un pieejamu informāciju par ES,

 1. piedāvājot vietējām pārvaldes iestādēm e-mācību rīkus un pilsoņiem saprotamu informāciju par to, kur iespējams rast risinājumu viņu problēmām.

 1. Stiprināt pilsoņu līdzdalību demokrātiskajā procesā,

 1. meklējot veidus, kā ES pilsoņi var saglabāt savas tiesības piedalīties savas izcelsmes valsts vēlēšanās. Dažu dalībvalstu prakse liegt saviem pilsoņiem iespēju balsot, ja viņi ir pārcēlušies uz citu ES valsti, faktiski ir pielīdzināma pilsoņu sodīšanai par to, ka viņi ir izmantojuši savas tiesības uz brīvu pārvietošanos.

Ziņojums par ES pilsonību ir stūrakmens 2013. gada – Eiropas pilsoņu gada – stūrakmens, un tajā ir izvērtēts arī sasniegtais kopš pirmā ziņojuma par pilsonību 2010. gadā (sk. IP/10/1390 un MEMO/10/525), aprakstot Komisijas paveikto saistībā ar 25 pasākumiem, par kuriem Komisija paziņoja 2010. gada oktobrī.

Iniciatīva ir uzsākta līdz ar Komisijas pieņemto pēdējo ziņojumu par ES Pamattiesību hartas piemērošanu (sk. IP/13/411 un MEMO/13/411), tostarp attiecībā uz tādām pilsoņu tiesībām kā tiesības uz personas datu aizsardzību. Ir pieņemts arī ziņojums par panākumiem, kas gūti efektīvākas ES pilsonības īstenošanā, kurā apkopotas ziņas par ES pilsoņu tiesību izpildi tādās jomās kā brīva pārvietošanās, politiskās tiesības vai konsulārā aizsardzība un cīņa ar diskrimināciju valstspiederības dēļ.

Vispārīga informācija

ES pilsoņi, ikdienas dzīvē īstenojot savas tiesības uz brīvu pārvietošanos, vēl aizvien saskaras ar šķēršļiem. Komisija uzklausa šos viedokļus un rīkojas, lai nostiprinātu pilsoņu tiesības. 2013. gada ziņojums par ES pilsonību nāk īstajā brīdī – laikā, kad notiek diskusijas par Eiropas Savienības nākotni. Plašākai integrācijai ir jānotiek vienlaikus ar lielāku demokrātisko leģitimitāti.

Ar 2013. gada ziņojumu par pilsonību Komisija arī izvērtē nesenos sasniegumus un identificē atlikušos šķēršļus, kas neļauj pilsoņiem pilnībā izmantot savas tiesības.

Pirmais ziņojums par ES pilsonību tika pieņemts 2010. gadā, iekļaujot tajā sarakstu ar 25 pasākumiem, lai novērstu problēmas, ar kurām ES pilsoņi saskaras savu tiesību īstenošanā. Komisija kopš tā brīža ir pildījusi savus solījumus:

 • uzlabojot to apmēram 75 miljonu cilvēku tiesības, kuri ir cietuši noziegumos visā ES (IP/11/585);

 • samazinot birokrātiju tiem 3,5 miljoniem cilvēku, kuri katru gadu reģistrē transportlīdzekļus citā ES valstī, kā rezultātā tiek ietaupīti 1,5 miljardi eiro (IP/12/349);

 • aizliedzot papildu maksas tad, ja maksājums tiek veikts ar kredītkarti, un aizliedzot jau iepriekš atzīmētas ailes tīmekļa vietnēs, ko izmanto iepirkumiem tiešsaistē (MEMO/11/675);

 • pastiprinot visu ES pilsoņu tiesības uz taisnīgu tiesu; tas attiecas uz apmēram 8 miljoniem tiesvedību katru gadu (IP/12/430, IP/10/1305);

 • nodrošinot skaidrāku īpašumtiesību regulējumu attiecībā uz 16 miljoniem dažādas valstspiederības laulātajiem pāriem Eiropā (IP/11/320).

Sīkāka informācija

IP/13/409

Informācija presei.

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/citizen/news/130508_en.htm

Eiropas Komisija - ES pilsonība:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_en.htm

2013. gads – Eiropas Pilsoņu gads:

http://europa.eu/citizens-2013/lv/home

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tiesiskuma komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/reding

Priekšsēdētāja vietnieces "Twitter" konts: @VivianeRedingEU

Kontaktpersonas:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

PIELIKUMS: Divpadsmit jauni pamatpasākumi ES pilsoņu dzīves uzlabošanai


Side Bar