Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. gegužės 8 d.

ES pilietybė. Komisija siūlo 12 naujų veiksmų piliečių teisėms stiprinti

Europos Komisija šiandien paskelbė, kad imsis įvairių veiksmų ES piliečių teisėms stiprinti ir kliūtims, su kuriomis piliečiai susiduria kasdieniame gyvenime, šalinti. 2013 m. ES pilietybės ataskaitoje nustatyta 12 konkrečių būdų, kuriais europiečiams bus padedama geriau naudotis savo, kaip ES piliečių, teisėmis, pavyzdžiui, ieškoti darbo kitoje ES šalyje ar aktyviau dalyvauti demokratiniame Sąjungos gyvenime. Tarp svarbiausių siekių – geresnės sąlygos dirbti ar mokytis kitoje ES šalyje, nereikalingo popierizmo mažinimas ES keliaujantiems ar gyvenantiems piliečiams, mažiau kliūčių apsipirkti užsienyje. Šie metai paskelbti Europos piliečių metais, tad Komisija skelbia ES pilietybės ataskaitą kaip atsaką į ES piliečių klausimus ir rūpesčius, susijusius kelionėmis, gyvenimu ar apsipirkimu kitoje ES šalyje.

ES pilietybė vienas vertingiausių Europos integracijos rezultatų. Pilietybė politinei sąjungai reikšminga ne mažiau nei euras ekonominei ir pinigų sąjungai. Didžiausias dėmesys šiandien skelbiamoje Pilietybės ataskaitoje piliečiams, – kalbėjo už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakinga Komisijos narė Viviane Reding. – 1993 m. sutartyse nustatyta ES pilietybė nuolat evoliucionavo, tačiau tobulėti dar yra kur – žmonės tebepatiria problemų kasdien naudodamiesi savo teisėmis. Kasmet sulaukiame daugiau kaip milijono klausimų, susijusių su piliečių teisėmis. Todėl šiandien imamės veiksmų šioms teisėms stiprinti, kad piliečiams būtų lengviau ieškoti darbo kitoje ES šalyje, apsipirkti internetu ar dalyvauti Europos sprendimų priėmimo procese.

Nuo tada, kai Mastrichto sutartyje nustatytos ES piliečių teisės, praėjo jau du dešimtmečiai, tačiau realiai jomis naudotis įmanoma ne visada. Taip teigė patys ES piliečiai, dalyvavę plačiose viešose konsultacijose piliečių teisių klausimais (IP/12/461) – 12 000 ES piliečių pateikė biurokratinių kliūčių, su kuriomis susiduria, tarkim, naudodamiesi savo laisvo judėjimo teise, pavyzdžių. Kaip rodo „Eurobarometro“ pilietybės (IP/13/119) ir teisės dalyvauti rinkimuose (IP/13/215) tyrimų ir vadinamųjų piliečių dialogų su nacionaliniais ir Europos politikais rezultatai bei „Europe Direct“ centrams pateikiamų visuomenės užklausų, susijusių su ES piliečių teisėmis, skaičius, šioje srityje reikia dėti daugiau pastangų. Todėl Komisija imasi priemonių šioms problemoms spręsti.

Finansų ir valstybės skolos krizės sąlygomis būtina šalinti kliūtis, su kuriomis piliečiai susiduria ieškodami darbo kitose ES šalyse ar pirkdami prekes kitoje ES šalyje. Tai yra ypač aktualu dar ir dėl to, kad ES palaipsniui siekia vis tvirtesnės ekonominės ir pinigų sąjungos, o ateityje – ir politinės sąjungos.

2013 m. ES pilietybės ataskaitoje paviešinamos toliau nurodytos šešios sritys ir 12 naujų veiksmų, kuriais bus stiprinamos piliečių teisės. Visas 12 veiksmų sąrašas pateikiamas priede.

 1. Darbuotojų, besimokančių asmenų ir stažuotojų judumo kliūčių ES šalinimas

 1. Bus siekiama didinti darbuotojų judumą užtikrinant darbo kitoje ES valstybėje narėje ieškančių asmenų teisę gauti jų kilmės šalies mokamas bedarbio pašalpas ilgiau nei nustatytuosius tris mėnesius.

 2. Be to, bus siekiama sukurti kokybišką stažuočių sistemą, pagal kurią bus nustatomos šalių teisės ir prievolės ir užtikrinta, kad darbdaviai nenaudotų stažuočių kaip nemokamo darbo pakaitalo.

 1. Biurokratizmo mažinimas valstybėse narėse

 1. Bus siekiama supaprastinti galimybes naudotis asmens tapatybės dokumentais ir leidimais gyventi šalyje, keliaujant ar įrodant savo tapatybę kitoje ES šalyje, be kita ko, nustatant neprivalomus vienodus Europos dokumentus, kuriais piliečiai galėtų naudotis visose ES šalyse.

 2. ES tarpvalstybiniu lygmeniu bus lengviau pripažįstami automobilių techninės apžiūros dokumentai.

 1. Pažeidžiamiausių ES visuomenės grupių apsauga

 1. To bus siekiama naudojant visose ES šalyse pripažįstamą Europos neįgaliojo asmens pažymėjimą ir užtikrinant, kad 80 mln. neįgaliųjų, naudodamiesi laisvo judėjimo teise, galėtų išnaudoti nacionalinių pažymėjimų teikiamus privalumus (pavyzdžiui, galimybę naudotis transportu, keliauti, gauti kultūros ir laisvalaikio paslaugas).

 2. Be to, bus pasiūlyta teisės aktų, kuriais bus sustiprintos įtariamų padarius nusikaltimą ar kaltinamų piliečių, visų pirma vaikų ir pažeidžiamoms visuomenės grupėms priklausančių asmenų, procesinės teisės.

 1. Apsipirkimo kitose ES šalyse kliūčių šalinimas

 1. Bus gerinamos tarpvalstybinių ginčų dėl nedidelių sumų, už kurias įsigyta prekių internetu ar kitoje ES šalyje, sprendimo taisyklės, o Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra padės vartotojams greičiau atgauti pinigus.  

 2. Taip pat bus gerinama internetinė priemonė, kuria naudojantis bus didinamas prekybos skaitmeniniais produktais skaidrumas, o piliečiams bus suteikiama galimybė palyginti prekes tarpvalstybiniu mastu.

 1. Tikslinės ir prieinamos informacijos apie ES plėtotė

 1. To bus siekiama vietos lygmens administracijoms suteikiant e. mokymosi priemonių ir teikiant piliečiams suprantamą informaciją apie tai, kur jie turėtų kreiptis norėdami išspręsti savo problemas.

 1. Piliečių dalyvavimo demokratijos procese skatinimas

 1. Šioje srityje bus siekiama suteikti ES piliečiams galimybių išsaugoti savo teisę balsuoti nacionaliniuose rinkimuose kilmės šalyje. Kai kurių valstybių narių praktika atimti iš savo piliečių, persikėlusių gyventi į kitą ES šalį, teisę balsuoti prilygsta bausmei už naudojimąsi laisvo judėjimo teise.

ES pilietybės ataskaita – vienas svarbiausių 2013 m., paskelbtų Europos piliečių metais, pasiekimų. Joje įvertinama pažanga nuo 2010 m. ES pilietybės ataskaitos (žr. IP/10/1390 ir MEMO/10/525), padaryta įgyvendinant 25 tų metų spalio mėn. paskelbtus veiksmus.

Komisija taip pat priėmė naujausią ES pagrindinių teisių chartijos įgyvendinimo ataskaitą (žr. IP/13/411 ir MEMO/13/411), kurioje, be kita ko, aptariamos tokios teisės kaip teisė į asmens duomenų apsaugą. Be to, pridedama pažangos siekiant veiksmingesnės ES pilietybės ataskaita, kurioje vertinami pokyčiai tokiose srityse kaip laisvas judėjimas, politinės teisės ar konsulinė apsauga, kova su diskriminacija dėl pilietybės.

Pagrindiniai faktai

ES piliečiai kasdieniame gyvenime naudodamiesi teise į laisvą judėjimą ir toliau susiduria su kliūtimis. Komisija įsiklauso į jų rūpesčius ir imasi veiksmų, kad sustiprintų jų teises. 2013 m. ES pilietybės ataskaita pateikiama pačiu laiku – vykstant diskusijoms apie Europos Sąjungos ateitį. Gilesnė integracija yra neatsiejama nuo didesnio demokratinio teisėtumo.

2013 m. pilietybės ataskaitoje Komisija taip pat vertina naujausius pasiekimus ir nustato, kokios kliūtys tebetrukdo piliečiams visapusiškai naudotis savo teisėmis.

Pirmoji ES pilietybės ataskaita priimta 2010 m. Joje buvo nurodyti 25 veiksmai, kuriais siekta išspręsti problemas, kylančias ES piliečiams naudojantis savo teisėmis. Nuo to laiko Komisija stengėsi tesėti savo pažadus:

 • stiprindama nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų, kurių ES kasmet užregistruojama apie 75 mln., teises (IP/11/585);

 • supaprastindama formalumus 3,5 mln. žmonių, kasmet registruojančių automobilius kitoje ES šalyje, ir taip leisdama sutaupyti 1,5 mlrd. EUR (IP/12/349);

 • uždrausdama imti papildomus kredito kortelių mokesčius ir iš anksto pažymėti langelius vartotojams perkant internetu (MEMO/11/675);

 • sustiprindama visų ES piliečių teises į teisingą teismo procesą, taikomas maždaug 8 mln. per metus vykstančių teismo procesų (IP/12/430, IP/10/1305);

 • aiškiai apibrėždama tarptautinių porų, kurių Europoje yra 16 mln., nuosavybės teises (IP/11/320).

Daugiau informacijos

MEMO/13/409

Spaudai skirtas rinkinys

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/citizen/news/130508_en.htm

Europos Komisija. ES pilietybė

http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_lt.htm

2013 m. – Europos piliečių metai

http://europa.eu/citizens-2013/lt/home

Už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakingos Komisijos narės Viviane Reding svetainė

http://ec.europa.eu/reding

Vivian Reding Twitter @VivianeRedingEU

Asmenys ryšiams:

Mina Andreeva, tel. +32 2 299 13 82

Natasha Bertaud, tel. +32 2 296 74 56

PRIEDAS. 12 naujų veiksmų ES piliečių gyvenimui pagerinti


Side Bar