Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 8. toukokuuta 2013

Komissiolta 12 uutta toimenpide-ehdotusta unionin kansalaisuuden vahvistamiseksi

Euroopan komissio on tänään esitellyt uusia ideoita EU:n kansalaisten oikeuksien lujittamiseksi. Niiden tarkoituksena on poistaa kansalaisten jokapäiväistä elämää edelleen hankaloittavat esteet. Vuoden 2013 katsauksessa Euroopan unionin kansalaisuuteen esitetään 12 konkreettista keinoa, joilla eurooppalaisia autetaan hyödyntämään oikeuksiaan paremmin. Tärkeimmät ehdotukset koskevat toisessa jäsenvaltiossa työskentelyn ja harjoittelun helpottamista, unionin alueella asumiseen ja matkustamiseen liittyvän ylenpalttisen paperityön vähentämistä ja esteiden poistamista rajatylittävien ostosten tekemiseltä. Euroopan kansalaisten teemavuotena julkaistava katsaus Euroopan unionin kansalaisuuteen on komission vastaus lukuisiin kansalaisilta tulleisiin kehotuksiin ratkaista toisessa jäsenvaltiossa matkustamiseen tai ostosten tekemiseen taikka toiseen jäsenvaltioon muuttamiseen liittyvät yhteiset ongelmat.

Unionin kansalaisuus on Euroopan yhdentymisen paras saavutus. Yhteinen kansalaisuus on poliittiselle unionille sitä, mitä euro on talous- ja rahaliitolle," sanoo komission varapuheenjohtaja, oikeus- ja kansalaisasioista sekä perusoikeuksista vastaava komission jäsen Viviane Reding. Unionin kansalaisuus on ollut jatkuvassa muutostilassa vuodesta 1993, jolloin se sisällytettiin ensimmäisen kerran perussopimuksiin, mutta maaliin on vielä matkaa. "Saamme kansalaisilta vuosittain yli miljoona tiedustelua heidän oikeuksiinsa liittyen. Siksi ryhdymme nyt toimiin näiden oikeuksien vahvistamiseksi arkisissa tilanteissa, kuten työnhaussa, verkko-ostosten tekemisessä tai osallistumisessa eurooppalaiseen päätöksentekoon”, Reding vakuuttaa.

Eurooppalaisten kansalaisoikeuksista määrättiin Maastrichtin sopimuksessa jo kaksi vuosikymmentä sitten, mutta vieläkään ne eivät aina toteudu ihmisten jokapäiväisessä elämässä. Asialle saatiin vahvistus unionin kansalaisuudesta järjestetyssä laaja-alaisessa kuulemisessa (IP/12/461), jossa 12 000 unionin kansalaista kertoi esimerkkejä elämäänsä vaikeuttavista byrokratian kiemuroista esimerkiksi vapaan liikkuvuuden alalla. Kansalaisuudesta (IP/13/119) ja vaalioikeuksista (IP/13/215) järjestetyt Eurobarometri-kyselyt, suorat vuoropuhelut kansalaisten ja kansallisten ja eurooppalaisten poliitikkojen välillä sekä lukuisat Europe Direct –tiedotuspisteisiin tulleet, EU:n takaamia oikeuksia koskevat kyselyt vahvistavat sen, että työsarkaa on vielä jäljellä.

Nykyisessä finanssi- ja velkakriisistä johtuvassa tilanteessa on puututtava ongelmiin, joita kansalaiset kohtaavat etsiessään pätevyyttään vastaavaa työtä toisessa jäsenvaltiossa tai halutessaan ostaa tavaroita sisämarkkinoilla. Tämä on erityisen ajankohtaista nyt, kun EU etenee kohti aitoa raha- ja talousliittoa ja poliittinen unionikin kajastaa horisontissa.

Vuoden 2013 katsauksessa Euroopan unionin kansalaisuuteen esitellään 12 uutta toimenpidettä kuudella eri alalla. Yksityiskohtaisempi kuvaus näistä toimenpiteistä löytyy erillisestä liitteestä.

 1. Työntekoa, opiskelua ja työharjoittelua EU:ssa koskevien esteiden poistaminen

 1. selvittämällä mahdollisuutta pidentää työnhakijoiden oikeutta saada kotimaansa myöntämää työttömyyskorvausta nykyisestä lakimääräisestä kolmesta kuukaudesta heidän etsiessään työtä toisessa jäsenvaltiossa ja

 2. laatimalla työharjoittelua koskeva laatukehys, jossa määritellään osapuolten oikeudet ja velvollisuudet ja varmistetaan siten, ettei harjoittelijoita käytetä ilmaisena työvoimana.

 1. Byrokratian vähentäminen jäsenvaltioissa

 1. edistämällä henkilöllisyyttä ja asuinpaikkaa koskevien asiakirjojen hyväksyntää kansalaisten halutessa matkustaa tai joutuessa todistamaan henkilöllisyytensä toisessa EU-maassa, mukaan lukien valinnaiset yhtenäiset eurooppalaiset asiakirjat, joita kansalaiset voisivat käyttää kaikissa EU-maissa, ja

 2. helpottamalla ajoneuvojen katsastustodistusten tunnustamista kaikkialla EU:ssa.

 1. Heikommassa asemassa olevien suojeleminen EU:ssa

 1. laatimalla EU:n vammaiskortti, joka tunnustetaan kaikkialla EU:ssa ja jonka tarkoituksena on varmistaa, että EU:n 80 miljoonaa vammaista voivat vapaan liikkuvuuden oikeutta käyttäessään nauttia vastaavien kansallisten korttien suomista eduista (esim. liikenteessä, matkailussa, kulttuurissa ja vapaa-ajan toiminnoissa), ja

 2. tekemällä lakiehdotuksia kansalaisten prosessuaalisten oikeuksien vahvistamiseksi edelleen. Tämä koskee erityisesti lapsia sekä rikoksista epäiltyjä tai syytettyjä kansalaisia, jotka ovat muita heikommassa asemassa.

 1. Esteiden poistaminen ostosten tekemiseltä EU:ssa

 1. parantamalla rajatylittävien riitojen sovittelusääntöjä siltä osin kuin on kyse pienistä summista tuotteita verkossa tai toisessa EU-maassa ostettaessa. Eurooppalainen vähäisiin vaatimuksiin sovellettava menettely voi auttaa kuluttajia saamaan rahansa takaisin nopeasti, ja

 2. kehittämällä online-välineen, joka tekee digitaalisten tuotteiden ostamisesta läpinäkyvämpää ja mahdollistaa tuotteiden rajatylittävän vertailun.

 1. Räätälöidyn ja helposti saatavilla olevan EU-tiedon tarjonnan parantaminen

 1. tarjoamalla paikallishallinnon käyttöön verkkokoulutusvälineitä ja kansalaisille selkeitä ohjeita siitä, kenen puoleen kääntyä ongelmatilanteissa.

 1. Kansalaisten laajempi osallistumien demokratian toteuttamiseen

 1. kehittämällä keinoja, joiden avulla unionin kansalaiset voivat säilyttää äänioikeutensa kotimaansa parlamenttivaaleissa. Joidenkin jäsenvaltioiden käytäntö evätä kansalaisiltaan äänioikeus näiden muuttaessa toiseen jäsenvaltioon on käytännössä rangaistus siitä, että he ovat käyttäneet oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen.

Katsaus Euroopan unionin kansalaisuuteen on Euroopan kansalaisten teemavuoden tukipilari. Siinä tarkastellaan ensimmäisen, vuonna 2010 laaditun katsauksen (ks. IP/10/1390 ja MEMO/10/525) jälkeen tapahtunutta edistystä eli sitä, miten komissio on onnistunut toteuttamaan siinä esittelemänsä 25 toimenpidettä.

Komissio antaa samanaikaisesti uusimman kertomuksen EU:n perusoikeuskirjan soveltamisesta (ks. IP/13/411 ja MEMO/13/411). Kertomus kattaa myös kansalaisoikeudet, esimerkiksi henkilötietojen suojan. Siihen liittyy toinen kertomus, jossa tarkastellaan unionin kansalaisuuden toteutumista käytännössä, kansalaisten oikeuksien (esim. vapaa liikkuvuus, poliittiset oikeudet ja konsulisuoja) toteutumisen valvontaa ja kansalaisuuden perusteella tapahtuvan syrjinnän torjuntaa.

Tausta

EU:n kansalaisilla on edelleen vaikeuksia heidän käyttäessään oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen. Komissio kuuntelee kansalaisia ja toimii heidän oikeuksiensa vahvistamiseksi. Vuoden 2013 katsaus unionin kansalaisuuteen ilmestyy sopivasti samaan aikaan, kun Euroopan unionin tulevaisuudesta käydään keskustelua. Integraation syventämisen on tapahduttava rinta rinnan demokraattisen legitimiteetin kasvun kanssa.

Vuoden 2013 katsauksessa komissio tarkastelee myös viimeaikaisia saavutuksia ja nimeää jäljellä olevat esteet kansalaisille kuuluvien oikeuksien täysimääräiselle käytölle.

Ensimmäinen katsaus Euroopan unionin kansalaisuuteen julkaistiin vuonna 2010. Se sisälsi 25 toimenpidettä, joilla pyritään korjaamaan oikeuksien toteutumiseen liittyvät ongelmat. Komissio on siitä asti tehnyt työtä antamiensa lupausten lunastamiseksi

 • lujittamalla rikoksen uhrien oikeuksia koko EU:ssa: vuositasolla uhreja on noin 75 miljoonaa (IP/11/585),

 • vähentämällä ajoneuvojen rekisteröintiin liittyvää byrokratiaa, mikä on johtanut 1,5 miljardin euron säästöihin: vuosittain 3,5 miljoonaa unionin kansalaista rekisteröi auton toisessa EU-maassa (IP/12/349),

 • kieltämällä luottokortin käytöstä veloitettavat lisämaksut ja valmiiksi rastitetut vaihtoehdot verkko-ostosten yhteydessä (MEMO/11/675),

 • lujittamalla kaikkien unionin kansalaisten oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin: vuositasolla oikeudenkäyntejä on noin 8 miljoonaa (IP/12/430, IP/10/1305),

 • omistusoikeuksien selventäminen parisuhteessa: Euroopassa on 16 miljoonaa pariskuntaa, jonka osapuolilla ei ole saman maan kansalaisuus (IP/11/320).

Lisätietoja

MEMO/13/409

Lehdistöpaketti:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/citizen/news/130508_en.htm

Euroopan komissio – EU-kansalaisuus:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_fi.htm

Euroopan kansalaisten teemavuosi 2013:

http://europa.eu/citizens-2013/fi/home

Oikeusasioista vastaavan komissaarin, varapuheenjohtaja Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/reding

Seuraa varapuheenjohtaja Redingiä Twitterissä: @VivianeRedingEU

Yhteyshenkilöt:

Mina Andreeva (+32-2) 299 13 82

Natasha Bertaud (+32-2) 296 74 56

ANNEX: Twelve new key actions to improve EU citizens' lives


Side Bar