Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 8. mai 2013

ELi kodakondsus: Euroopa Komisjon teeb ettepaneku 12 uue meetme kohta liidu kodanike õiguste edendamiseks

Täna tõi Euroopa Komisjon avalikkuse ette uue idee ELi kodanike õiguste tugevdamiseks, mille eesmärk on kõrvaldada kodanike igapäevaelu endiselt häirivad takistused. 2013. aasta ELi kodakondsuse aruandes on esitatud 12 konkreetset viisi eurooplaste abistamiseks ELi õiguste paremal kasutamisel alates tööotsingutest mõnes teises ELi riigis kuni aktiivsema osalemiseni liidu demokraatias. Peamised ettepanekud on järgmised: hõlbustada töötamist ja õppimist mõnes teises ELi riigis, vähendada bürokraatiat ELi kodanike jaoks, kes Euroopa Liidus elavad ja reisivad, ning kaotada tõkked piiriülesel ostlemisel. ELi kodakondsuse aruanne on komisjoni vastus Euroopa kodanike aastal ELi kodanikelt saadud arvukatele teadetele probleemidest, mis neil mõnda teise ELi riiki reisimisel, kolimisel või seal ostlemisel ette on tulnud.

ELi kodakondsus on Euroopa integratsiooni üks suurimaid saavutusi. See on poliitilise liidu jaoks sama tähtis kui euro majandus- ja rahaliidu jaoks. Täna avaldatud kodakondsuse aruande keskmes on ELi kodanikud,” ütles asepresident ning õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse volinik Viviane Reding. Alates ELi kodakondsuse mõiste lisamisest aluslepingutesse 1993. aastal on seda pidevalt edasi arendatud, kuid mitte veel täiuseni: igapäevaelus esineb kodanikuõiguste kasutamisel endiselt takistusi. Saame igal aastal üle miljoni õigustega seotud päringu. Sellepärast tegutseme nüüd selle nimel, et tugevdada kodanike õigusi sellistes tavaolukordades nagu tööotsingud, internetis ostlemine või Euroopa otsustusprotsessis osalemine."

Pärast kahe aastakümne möödumist ajast, mil Maastrichti lepinguga sätestati ELi kodanike õigused, ei pruugi need inimeste igapäevaelus siiski alati kehtida. Seda kinnitasid ELi kodanikud ELi kodakondsust käsitleva laiaulatusliku avaliku arutelu käigus (IP/12/461): 12 000 ELi kodanikku tõi näiteid bürokraatiast, millega nad peavad vaba liikumise õiguse kasutamisel võitlema. Eurobaromeetri uuringud kodakondsuse (IP/13/119) ja valimisõiguste (IP/13/215) kohta, kodanike otsedialoogid Euroopa ja liikmesriikide poliitikutega ning avalikkuselt kontaktkeskuse “Europe Direct” kaudu saabunud arvukad päringud ELi õiguste kohta näitavad, et teha on veel palju. Komisjon võtab kodanike muresid kuulda.

Finants- ja võlakriisi taustal tuleb tegeleda probleemidega, mis kimbutavad neid kodanikke, kes otsivad oma kvalifikatsioonile vastavad tööd teistes ELi riikides või soovivad teha oste kõikjal siseturu piires. See on nüüd veel asjakohasem, sest EL liigub tõelise majandus- ja rahaliidu suunas ning silmapiiril terendab poliitiline liit.

2013. aasta ELi kodakondsuse aruandes teatatakse 12 uuest meetmest kuues valdkonnas, mille eesmärk on tugevdada kodanike õigusi (12 meetme täieliku loeteluga tutvumiseks vt lisa).

 1. Töötajaid, tudengeid ja praktikante ELis piiravate takistuste kõrvaldamine

 1. uurides võimalust pikendada tööotsijate õigust saada oma kodumaalt töötushüvitist samaaegselt tööotsingutega teises ELi liikmesriigis ka pärast praegu kehtivat kohustuslikku kolmekuulist tähtaega, et edendada töötajate liikuvust, ning

 2. kehtestades praktika kvaliteediraamistiku, milles on täpsustatud osapoolte õigused ja kohustused, et tööandjad ei kasutaks praktikante nn tasuta tööjõuna

 1. Bürokraatia vähendamine liikmesriikides

 1. lihtsustades isikutunnistuste ja elamislubade aktsepteerimist, kui kodanikud soovivad reisida või peavad oma isikut tõendama teises ELi riigis, sealhulgas vabatahtlike ühtsete Euroopa dokumentide abil, mida kodanikud saaksid kõigis ELi riikides kasutada, ning

 2. hõlbustades autode tehnoülevaatuse kontrollkaartide tunnustamist kõikjal ELis

 1. Haavatavamate kodanike kaitsmine ELis

 1. töötades välja Euroopa puudetunnistuse, mida tunnustatakse vastastikku kõikjal ELis, ning tagades, et 80 miljonit puudega inimest saavad kasutada ka riiklike tunnistustega kaasnevaid hüvesid (näiteks seoses transpordi, turismi, kultuuri ja vaba aja veetmise võimalustega), kui nad kasutavad vaba liikumise õigust, ning

 2. tehes ettepaneku mitme õigusakti kohta kodanike, eriti laste ja haavatavate kodanike menetlusõiguste tugevdamiseks juhtudel, mil neid kahtlustatakse või süüdistatakse kuriteos

 1. Ostlemist takistavate piirangute kõrvaldamine ELis

 1. täiustades eeskirju väikeste summadega seotud piiriüleste vaidluste lahendamiseks, mis tekivad ostlemisel internetis või mõnes teises ELi riigis; Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluse abil saavad tarbijad oma raha takistusteta tagasi ning

 2. töötades välja veebipõhise vahendi, mis muudab digitaalsete toodete ostmise läbipaistvamaks ja võimaldab kodanikel piiriüleseid pakkumisi omavahel võrrelda

 1. ELi käsitleva sihtotstarbelise ja juurdepääsetava teabe kättesaadavuse lihtsustamine

 1. muutes e-õppevahendid kohalikele omavalitsustele kättesaadavaks ja andes kasutajasõbralikku teavet selle kohta, kelle poole tuleb kodanikel probleemide lahendamiseks pöörduda

 1. Kodanike demokraatlikus protsessis osalemise edendamine

 1. täiustades viise, mis võimaldavad ELi kodanikel säilitada valimisõigust oma päritoluriigi parlamendivalimistel; mõni liikmesriik võtab oma kodanikelt valimisõiguse pärast seda, kui nad on teise liikmesriiki kolinud. Niisugune praktika tähendab kodanike karistamist selle eest, et nad on kasutanud vaba liikumise õigust

ELi kodakondsuse aruanne moodustab Euroopa kodanike aasta 2013 tuuma ja kujutab endast ühtlasi kokkuvõtet 2010. aasta aruandest saati tehtud edusammudest (vt IP/10/1390 ja MEMO/10/525) ehk teisisõnu sellest, kuidas komisjon on ellu viinud need 25 meedet, mida esitleti 2010. aasta oktoobris.

Samaaegselt algatusega võtab komisjon vastu viimase aruande ELi põhiõiguste harta kohaldamise kohta (vt IP/13/411 ja MEMO/13/411). Aruandes on käsitletud ka kodanikuõigusi, näiteks õigust isikuandmete kaitsele. Sellele on lisatud teine aruanne, milles on vaadeldud ELi kodanikuõiguste tugevdamise suunas tehtud edusamme ning esitatud ELi kodanike õiguste (nt vaba liikumise õigus, poliitilised õigused või konsulaarkaitse) tagamise ja rahvuse alusel diskrimineerimise vastu võitlemise tulemused.

Taust

ELi kodanikke häirivad vaba liikumise õiguse igapäevaelus kasutamisel endiselt paljud asjaolud. Komisjon kuulab sellealased mured ära ja tegutseb kodanike õiguste tugevdamise nimel. 2013. aasta ELi kodakondsuse aruanne ilmub täpselt õigel ajal, sest samaaegselt leiab aset Euroopa Liidu tulevikku puudutav arutelu. Tihedam integratsioon peab käima käsikäes demokraatliku õiguspärasuse suurendamisega.

2013. aasta ELi kodakondsuse aruandega teeb komisjon ühtlasi kokkuvõtte viimastest saavutustest ning määrab kindlaks need takistused, mis ei lase kodanikel oma õigusi täielikult kasutada.

Euroopa Komisjon võttis 2010. aastal vastu esimese ELi kodakondsuse aruande. Dokumendis kirjeldati 25 meedet nende probleemide lahendamiseks, millega ELi kodanikud oma õiguste kasutamisel kokku puutuvad. Sellest alates on komisjon teinud oma lubaduste täitmiseks järgmist:

 • tugevdanud üle kogu ELi umbes 75 miljoni kuriteoohvri õiguste kaitset (IP/11/585);

 • vähendanud bürokraatiat nende 3,5 miljoni inimese jaoks, kes registreerivad auto teises ELi riigis, saavutades sellega 1,5 miljardi euro suuruse säästu (IP/12/349);

 • keelanud täiendavad krediitkaarditasud ja eelnevalt märgistatud kastikeste kasutamise veebis ostlemisel (MEMO/11/675);

 • tugevdanud kõigi ELi kodanike õigust õiglasele kohtumõistmisele, millega seondub umbes 8 miljonit kohtumenetlust aastas (IP/12/430, IP/10/1305);

 • toonud suuremat selgust varalistesse suhetesse 16 miljoni Euroopa abielupaari jaoks, mille puhul abikaasad on pärit eri riikidest (IP/11/320).

Lisateave

MEMO/13/409

Pressimaterjalid:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/citizen/news/130508_en.htm

Euroopa Komisjon – ELi kodakondsus:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_et.htm

Euroopa kodanike aasta 2013:

http://europa.eu/citizens-2013/et/home

Euroopa Komisjoni asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi koduleht:

http://ec.europa.eu/reding

Komisjoni asepresident Twitteris: @VivianeRedingEU

Kontaktisikud:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

LISA. Kaksteist uut põhimeedet ELi kodanike elu parandamiseks


Side Bar