Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 8. května 2013

Občanství EU: Komise předložila návrh 12 nových opatření na posílení práv občanů

Evropská komise dnes představila návrh, jak posílit práva občanů EU. Docílit toho chce řadou opatření, jimiž se mají odstranit překážky, s nimiž se občané ve svém každodenním životě ještě stále potýkají. Ve zprávě o občanství EU za rok 2013 je uvedeno 12 konkrétních opatření, která mají Evropanům pomoci lépe využívat práva, jež jim z evropského občanství vyplývají, ať již jde o práva při hledání zaměstnání v jiné zemi EU či o zajištění možnosti více se zapojit do veřejného života demokratických společností Unie. K těm nejdůležitějším návrhům patří usnadnit lidem situaci při hledání práce v rámci EU či při studiu v jiné členské zemi, snížit pro občany EU nadměrnou byrokracii související s pobytem v jiné zemi EU či cestováním v rámci Unie a odstranit překážky odrazující od nakupování v zahraničí. Zprávou o občanství EU Komise letos, tedy během Evropského roku občanů, reaguje na výzvy mnoha občanů upozorňují na problémy, s nimiž se setkávají při stěhování do jiné země EU či během svých cest a nákupů v jiném členském státě.

Občanství EU představuje korunovační klenot evropské integrace. Pro politickou unii má podobný význam, jako má euro pro unii hospodářskou a měnovou. Dnešní zpráva o občanství staví občany EU do středu pozornosti,“ uvedla Viviane Redingová, místopředsedkyně Evropské komise a komisařka pro spravedlnost, základní práva a občanství. „Od svého začlenění do Smluv v roce 1993 se občanství EU nadále rozvíjí – ještě však stále nemá konečnou podobu: lidé i dnes narážejí na překážky, které jim brání využívat svých práv v každodenním životě. Každý rok obdržíme od občanů více než milion dotazů, které se týkají jejich práv. Právě proto dnes představujeme opatření, která umožní občanům svá práva lépe využívat v běžných situacích, jako je hledání práce, nakupování po internetu nebo účast  na evropském rozhodovacím procesu.

Přestože byla práva občanů EU stanovena již před 20 lety v Maastrichtské smlouvě, není jejich uplatňování v každodenním životě občanů vždy samozřejmostí. To potvrdila i rozsáhlá veřejná konzultace na téma občanství (IP/12/461), v níž 12 000 občanů EU uvedlo příklady administrativních překážek, s nimiž se stále setkávají např. při uplatňování práva volného pohybu. Na potřebu situaci zlepšit poukazují i výsledky průzkumů Eurobarometr o občanských (IP/13/119) a volebních právech (IP/13/215), jakož i mnohé z diskusí o budoucnosti Evropy, které proběhly mezi občany a evropskými politiky a politiky jednotlivých členských zemích. Vyplývá to rovněž z ohromného množství dotazů ohledně práv EU, s nimiž se veřejnost obrací na informační službu Europe Direct. Právě na tyto obavy dnes Komise reaguje.

V kontextu finanční a dluhové krize je nezbytné se zaměřit na odstraňování překážek, které občanům stojí v cestě při hledání kvalifikované práce v jiné zemi EU nebo které je odrazují od nákupu zboží v ostatních zemích jednotného trhu. Ještě naléhavější je to pak v souvislosti s tím, jak EU směřuje ke skutečné hospodářské a měnové unii, s politickou unií na obzoru.

Zpráva o občanství EU za rok 2013 navrhuje k posílení práv občanů 12 nových opatření v 6 oblastech (podrobnosti naleznete v Příloze):

 1. Odstranění překážek pro pracovníky, studenty a stážisty v EU

 1. prodloužením doby, po níž mají uchazeči o zaměstnání právo pobírat dávky v nezaměstnanosti ze své země, zatímco si hledají práci v jiné členské zemi EU (v současné době to jsou 3 měsíce) – tím by se docílilo zvýšení mobility pracovníků

 2. sestavením rámce hodnotícího kvalitu stáží, jenž by specifikoval práva zúčastněných stran – tím by se zajistilo, že stáže nejsou využívány jako forma „neplacené práce“.

 1. Snížení byrokratické zátěže v zemích EU

 1. usnadněním uznávání dokladů prokazujících totožnost a povolení pobytu při cestování v EU nebo při potřebě prokázat v jiné členské zemi svou identitu – to by mělo zahrnovat možnost nepovinných jednotných evropských dokumentů, které by občané mohli používat ve všech zemích EU

 2. zjednodušením uznávání osvědčení o technické způsobilosti vozidel v rámci EU.

 1. Ochrana zranitelnějších skupin obyvatelstva v EU

 1. zavedením evropského průkazu pro zdravotně postižené, který by byl uznáván ve všech zemích EU, čímž by se zajistilo, že by všech 80 milionů zdravotně postižených osob mohlo při cestování v EU plně využívat výhod, které mají v dané členské zemi držitelé vnitrostátních průkazů pro zdravotně postižené (např. v oblasti dopravy, cestovního ruchu, kultury a volnočasových aktivit)

 2. navržením souboru právních předpisů, jimiž by se dále posílila procesní práva osob v případě podezření ze spáchání trestného činu, popř. obžalování, a to především práva dětí a zranitelných osob.

 1. Odstranění překážek bránících nakupování v rámci EU

 1. optimalizací pravidel pro urovnávání přeshraničních sporů o malé peněžní částky při prodeji zboží po internetu nebo v jiné zemi EU – pomocí evropského řízení o drobných nárocích mohou spotřebitelé v případě potíží získat své peníze v krátké době zpět

 2. vytvořením online nástroje, který zvýší transparentnost nákupů digitálních produktů a umožní spotřebitelům porovnávat ceny výrobků v různých zemích.

 1. Podpora dostupnosti cílených a srozumitelných informací o EU

 1. zpřístupněním nástrojů elektronického vzdělávání pracovníkům místní správy a poskytováním srozumitelných informací o tom, na koho se občané v případě problémů mohou obracet.

 1. Podpora účasti občanů v demokratickém procesu

 1. vypracováním způsobu, jak občanům EU umožnit ponechat si právo volit v celostátních volbách v zemi jejich původu. Některé členské státy EU totiž své občany, kteří se přestěhovali do jiné země Unie, zbaví jejich práva volit,  podstatě konečném důsledku je tak trestají za to, že uplatnili své právo volného pohybu.

Zpráva o občanství EU je nejen ústředním dokumentem Evropského roku občanství 2013, ale zároveň ukazuje pokrok, kterého bylo od vydání první zprávy o občanství v roce 2010 (viz IP/10/1390 a MEMO/10/525) dosaženo – Komise přijala všech 25 opatření, které si v říjnu 2010 stanovila.

Tato iniciativa přichází v době, kdy Komise přijímá nejnovější zprávu o provádění Listiny základních práv Evropské unie (viz IP/13/411 a MEMO/13/411), včetně občanských práv, k nimž patří i právo na ochranu osobních údajů. Vydávána je rovněž zpráva o pokroku na cestě ke skutečnému občanství, která popisuje, jak jsou práva občanů EU (např. právo volného pohybu, politická práva, právo na konzulární ochranu apod.) vymáhána a jakého pokroku se dosáhlo v boji proti diskriminaci na základě státní příslušnosti.

Souvislosti

Občané EU se v každodenním životě stále ještě setkávají s překážkami, jež jim brání v uplatňování jejich práva volného pohybu. Komise si je této situace vědoma a snaží se práva občanů posílit. Zpráva o občanství EU za rok 2013 vychází v pravý čas, tj. během právě probíhající diskuse o budoucnosti Evropské unie. Hlubší integrace musí jít ruku v ruce s větší demokratickou legitimitou.

V uvedené zprávě Komise rovněž hodnotí pokrok, kterého  bylo v poslední době dosaženo, a uvádí zbývající překážky, jež občanům brání v plném uplatňování svých práv.

První zpráva o občanství EU byla vydána v roce 2010 a obsahovala 25 opatření, které bylo nutné přijmout v zájmu řešení problémů, s nimiž se občané EU při uplatňování svých práv setkávali. Od té doby Komise pracuje na realizaci těchto kroků:

 • posílením práv pro zhruba 75 milionů osob, které se v EU stanou každoročně oběťmi trestných činů (IP/11/585)

 • snižováním byrokratické zátěže spojené s registrací motorových vozidel v jiném členském státě (každý rok přibližně 3,5 milionů) – s tím je spojená úspora 1,5 miliardy EUR (IP/12/349)

 • zákazem účtování příplatků za platbu kreditní kartou a používání předem zaškrtnutých políček při nákupech na internetu (MEMO/11/675).

 • posilováním práv na spravedlivý soudní proces pro všechny občany EU, což se ročně týká přibližně 8 milionů řízení (IP/12/430, IP/10/1305)

 • vyjasněním majetkoprávních poměrů pro 16 milionů mezinárodních párů, které v Evropě žijí (IP/11/320).

Další informace

MEMO/13/409

Tiskový materiál:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/citizen/news/130508_en.htm

Evropská komise – Občanství EU:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_cs.htm

2013 – Evropský rok občanů:

http://europa.eu/citizens-2013/cs/home

Internetové stránky místopředsedkyně Komise a evropské komisařky pro spravedlnost Viviane Redingové:

http://ec.europa.eu/reding

Místopředsedkyně Komise na Twitteru: @VivianeRedingEU

Kontaktní osoby:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

PŘÍLOHA: 12 nových klíčových opatření ke zlepšení běžného života občanů EU


Side Bar