Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

európska komisia

Tlačová správa

V Bruseli 24. januára 2013

EÚ začína stratégiu čistých palív

Európska komisia dnes predstavila ambiciózny balík opatrení, ktoré majú v celej Európe zabezpečiť rozvoj čerpacích staníc pre alternatívne palivá a spoločné normy na ich konštrukciu a používanie. Politické iniciatívy sa doteraz prevažne venovali konkrétnym palivám a vozidlám bez toho, aby sa zaoberali otázkou distribúcie palív. Snahy smerujúce k poskytovaniu príslušných podnetov neboli koordinované a dostatočné.

Čistým palivám stoja v ceste tri hlavné prekážky: vysoké náklady na vozidlá, nízka úroveň prijímania spotrebiteľmi, ako aj nedostatok dobíjacích a čerpacích staníc. Ide o začarovaný kruh. Kvôli nedostatku vozidiel sa nestavajú čerpacie stanice. Vozidlá sa nepredávajú za konkurenčné ceny, pretože nie je dostatočný dopyt. Spotrebitelia nekupujú vozidlá, pretože sú finančne nákladné a nie sú pre ne k dispozícii čerpacie a dobíjacie stanice. Komisia preto navrhuje balík záväzných cieľov pre členské štáty, pokiaľ ide o minimálnu úroveň infraštruktúr pre čisté palivá ako elektrina, vodík a zemný plyn, ako aj spoločné normy pre celú EÚ, pokiaľ ide o potrebné zariadenia.

Siim Kallas, podpredseda Európskej komisie zodpovedný za oblasť dopravy, uviedol: „Rozvoj inovatívnych a alternatívnych palív je zjavnou cestou, ako dospieť k väčšej účinnosti európskeho hospodárstva z hľadiska zdrojov, ako znížiť našu prílišnú závislosť od ropy a ako rozvinúť odvetvie dopravy, ktoré by zodpovedalo požiadavkám 21. storočia. Čína a USA plánujú mať do roku 2020 v cestnej premávke viac ako 6 miliónov elektrických vozidiel. Toto je pre Európu významnou príležitosťou vytvoriť si silnú pozíciu na rýchlo sa rozvíjajúcom celosvetovom trhu.“

Balík čistej energie pre dopravu pozostáva z oznámenia o európskej stratégii alternatívnych palív, zo smernice zameranej na infraštruktúru a normy a sprievodného dokumentu, v ktorom je opísaný akčný plán pre rozvoj skvapalneného zemného plynu (liquefied Natural Gas – LNG) v námornej doprave.

Medzi hlavné navrhované opatrenia patria:

Elektrina: situácia, pokiaľ ide o miesta elektrického dobíjania, sa v rámci EÚ značne líši. Na čele je Nemecko, Francúzsko, Holandsko, Španielsko a Veľká Británia. Na základe tohto návrhu sa v každom členskom bude vyžadovať minimálny počet dobíjacích miest, v ktorých sa bude využívať spoločná zástrčka (pozri pripojenú tabuľku). Cieľom je zriadiť potrebný počet dobíjacích miest tak, aby spoločnosti vyrábali automobily za primerané ceny vo veľkosériovej výrobe.

Spoločná zástrčka v celej EÚ je kľúčovým prvkom na rýchlejšie rozšírenie tohto typu paliva. S cieľom ukončiť neistotu na trhu dnes Komisia oznámila využívanie zástrčky „typu 2“ ako spoločnej normy pre celú Európu.

Vodík: Nemecko, Taliansko a Dánsko už majú k dispozícii značné množstvo vodíkových čerpacích staníc, hoci niektoré z nich nie sú verejne prístupné. V prípade určitých komponentov, ako sú napr. palivové čerpacie hadice, sú stále potrebné spoločné normy. Na základe tohto návrhu budú existujúce čerpacie stanice prepojené s cieľom vytvoriť sieť so spoločnými normami zabezpečujúcimi mobilitu vodíkových vozidiel. Toto sa vzťahuje na 14 členských štátov, ktoré majú v súčasnosti sieť pre vodíkové palivá.

Biopalivá: už tvoria takmer 5 % trhu. Používajú sa v rámci palivových zmesí a nevyžadujú si žiadnu špecifickú infraštruktúru. Kľúčovou výzvou bude zabezpečiť ich udržateľnosť.

Zemný plyn [skvapalnený (LNG) a stlačený (CNG)]: LNG sa používa tak v námornej, ako aj vnútrozemskej vodnej doprave. Infraštruktúra LNG pre palivové zásobovanie plavidiel je v úplne počiatočnej fáze, keďže iba Švédsko má malé palivové nádrže so skvapalneným zemným plynom pre námorné plavidlá a v niekoľkých ďalších členských štátoch existujú plány projektov. Komisia navrhuje, aby boli čerpacie stanice pre skvapalnený zemný plyn vybudované v rámci základnej Transeurópskej siete dopravnej infraštruktúry vo všetkých 139 námorných prístavoch do roku 2020 a vo všetkých vnútrozemských prístavoch do roku 2025. V ich prípade nejde o rozsiahle terminály na čerpanie plynu, ale o pevné alebo mobilné čerpacie stanice. To sa týka všetkých významných prístavov v EÚ.

LNG: skvapalnený zemný plyn sa používa aj pre nákladné vozidlá, ale v EÚ existuje len 38 čerpacích staníc. Komisia navrhuje, aby boli do roku 2020 vybudované čerpacie stanice na každých 400 km pozdĺž ciest základnej Transeurópskej siete dopravnej infraštruktúry.

CNG: stlačený zemný plyn sa používa najmä v prípade automobilov. V súčasnosti využíva toto palivo 1 milión vozidiel, čo predstavuje 0,5 % celkového počtu vozidiel v prevádzke – odvetvie má v úmysle do roku 2020 tento počet desaťnásobne zvýšiť. Návrh Komisie zabezpečí, aby boli do roku 2020 v celej Európe k dispozícii verejne prístupné čerpacie miesta so spoločnými normami s maximálnymi vzdialenosťami 150 km.

LPG: skvapalnený ropný plyn. V prípade skvapalneného ropného plynu nie sú naplánované žiadne opatrenia, základná infraštruktúra je už k dispozícii.

Členské štáty budú môcť vykonať tieto zmeny bez toho, aby sa to nevyhnutne dotklo ich verejných výdavkov, keďže budú môcť zmeniť miestnu predpisy tak, aby povzbudili investície súkromného sektora a jeho účasť. Podpora tejto oblasti zo strany EÚ je už k dispozícii z fondov TEN-T, kohézneho fondu a štrukturálnych fondov.

Ďalšie informácie: MEMO/13/24

Elektrické dobíjacie miesta/počet vozidiel na členský štát

Členské štáty

Existujúca infraštruktúra

(dobíjacie miesta)

2011

Navrhované ciele verejne prístupnej infraštruktúry do roku 202011

Plánovaný počet elektrických vozidiel v jednotlivých členských štátoch v roku 2020

Rakúsko

489

12 000

250 000

Belgicko

188

21 000

-

Bulharsko

1

7 000

-

Cyprus

-

2 000

-

Česká republika

23

13 000

-

Nemecko

1 937

150 000

1 000 000

Dánsko

280

5 000

200 000

Estónsko

2

1 000

-

Grécko

3

13 000

-

Fínsko

1

7 000

-

Francúzsko

1 600

97 000

2 000 000

Maďarsko

7

7 000

-

Írsko

640

2 000

350 000

Taliansko

1 350

125 000

130 000 (do roku 2015)

Litva

-

4 000

-

Luxembursko

7

1 000

40 000

Lotyšsko

1

2 000

-

Malta

-

1 000

-

Holandsko

1 700

32 000

200 000

Poľsko

27

46 000

-

Portugalsko

1 350

12 000

200 000

Rumunsko

1

10 000

-

Španielsko

1 356

82 000

2 500 000

Slovensko

3

4 000

-

Slovinsko

80

3 000

14 000

Švédsko

-

14 000

600 000

Spojené kráľovstvo

703

122 000

1 550 000

Kontaktné osoby:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Počet verejne prístupných dobíjacích miest predstavuje 10 % celkového počtu dobíjacích miest.


Side Bar