Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 24 januari 2013

EU lanceert strategie voor schone brandstoffen

De Europese Commissie heeft vandaag een ambitieus pakket maatregelen aangekondigd om ervoor te zorgen dat in heel Europa tankstations voor alternatieve brandstoffen worden gebouwd, met gemeenschappelijke normen voor het ontwerp en gebruik ervan. Tot dusver waren de beleidsinitiatieven meestal gericht op de brandstoffen en voertuigen zelf, zonder aandacht te besteden aan de distributie van de brandstoffen. Er zijn onvoldoende inspanningen geleverd om op dat gebied stimulansen te geven, en bovendien waren deze inspanningen niet gecoördineerd.

Er zijn drie grote hinderpalen voor schone brandstoffen: de hoge kostprijs van de voertuigen, weerstand van de consumenten en het gebrek aan laad- en tankstations. Dit is een vicieuze cirkel: Er worden geen tankstations gebouwd omdat er niet genoeg voertuigen zijn en de voertuigen worden niet tegen concurrerende prijzen aangeboden omdat er niet genoeg vraag is. De consumenten laten deze voertuigen links liggen omdat de kostprijs te hoog is en er onvoldoende tankstations zijn. De Commissie stelt daarom een pakket bindende maatregelen voor om een basisinfrastructuur voor schone brandstoffen, zoals elektriciteit, waterstof en aardgas, uit te bouwen, waaraan de lidstaten zich dienen te houden. Het voorstel van de Commissie heeft ook betrekking op gemeenschappelijke EU-normen voor de benodigde apparatuur.

Siim Kallas, vicevoorzitter van de Commissie en commissaris voor vervoer: "Het lijdt geen twijfel dat de ontwikkeling van innoverende en alternatieve brandstoffen de Europese economie hulpbronnenefficiënter maakt, onze al te grote afhankelijkheid van olie doet afnemen en onze vervoerssector voorbereidt op de uitdagingen van de 21ste eeuw. China en de VS samen streven ernaar om tegen 2020 meer dan 6 miljoen elektrische voertuigen op de weg te hebben. Dit is een belangrijke kans voor Europa om een sterke positie te verwerven op een snel groeiende mondiale markt."

Het pakket "Schone energie voor het vervoer" bestaat uit een mededeling over een Europese strategie inzake alternatieve brandstoffen, een richtlijn over de infrastructuur en normen en een begeleidend document waarin een actieplan wordt omschreven voor het stimuleren van vloeibaar aardgas (Liquefied Natural Gas, LNG) in de scheepvaart.

De belangrijkste maatregelen uit het voorstel:

Elektriciteit: wat elektrische laadpunten betreft, verschilt de situatie sterk in de EU. De toonaangevende landen zijn Duitsland, Frankrijk, Nederland, Spanje en het VK. Volgens het voorstel moet elke lidstaat zorgen voor een minimumaantal laadpunten met een gemeenschappelijke stekker (zie bijgevoegde tabel), zodat een kritieke massa van laadpunten wordt bereikt die bedrijven ertoe aanzet tegen een redelijke prijs grote aantallen elektrische auto's te produceren.

Een gemeenschappelijke stekker voor de hele EU is van essentieel belang om deze brandstof ingang te doen vinden. Om komaf te maken met de onzekerheid op de markt heeft de Commissie vandaag aangekondigd dat stekkers van "type 2" de gemeenschappelijke norm worden voor heel Europa.

Waterstof: Duitsland, Italië en Denemarken beschikken al over een aantal waterstoftankstations, waarvan sommige echter niet openbaar toegankelijk zijn. Er moeten nog gemeenschappelijke normen worden opgesteld voor bepaalde onderdelen, zoals brandstofslangen. Volgens het voorstel moeten bestaande tankstations een netwerk vormen met gemeenschappelijke normen, zodat de mobiliteit van waterstofvoertuigen verzekerd is. Dit geldt voor de 14 lidstaten die momenteel over een waterstofnetwerk beschikken.

Biobrandstoffen: deze brandstoffen hebben al een marktaandeel van bijna 5 %. Ze worden gemengd met traditionele brandstoffen en behoeven dus geen specifieke infrastructuur. Een belangrijke uitdaging is de duurzaamheid van deze brandstoffen te garanderen.

Aardgas (Vloeibaar aardgas (LNG) en gecomprimeerd aardgas (CNG)): LNG wordt gebruikt voor vervoer over het water, zowel op zee als op de binnenwateren. LNG-infrastructuur voor brandstofbevoorrading aan schepen bevindt zich nog in een zeer vroeg stadium. Alleen Zweden beschikt over een kleinschalige LNG-bunkerfaciliteit voor zeeschepen, maar diverse andere lidstaten hebben plannen in die richting. De Commissie stelt voor om tegen 2020, respectievelijk 2025, LNG-tankstations te installeren in alle 139 maritieme en binnenhavens op het trans-Europese kernnetwerk. Het betreft geen grote gasterminals, maar vaste of mobiele tankstations. Dit geldt voor alle grote havens in de EU.

LNG: vloeibaar aardgas wordt ook gebruikt in vrachtwagens, maar er zijn slechts 38 tankstations in de EU. De Commissie stelt voor om tegen 2020 om de 400 km tankstations voor vloeibaar aardgas te installeren langs de wegen van het trans-Europees kernnetwerk.

CNG: gecomprimeerd aardgas wordt vooral gebruikt in auto's. Momenteel rijden één miljoen auto's, 0,5 % van het totale wagenpark, op deze brandstof. De sector streeft ernaar om tegen 2020 tien keer zoveel CNG-auto's op de weg te hebben. Volgens het voorstel van de Commissie moeten tegen 2020 in heel Europa om de 150 km openbaar toegankelijke tankstations beschikbaar zijn, die beantwoorden aan gemeenschappelijke normen.

LPG: vloeibaar petroleumgas. Er zijn geen maatregelen gepland voor LPG. De kerninfrastructuur voor deze brandstof is al aanwezig.

De lidstaten hoeven niet noodzakelijk overheidsgeld uit te geven om deze veranderingen tot stand te brengen. Ze kunnen ook lokale regels wijzigen om investeringen van de particuliere sector aan te moedigen en een gedragswijziging tot stand te brengen . Er is al EU-steun beschikbaar uit de TEN-T-fondsen en de cohesie- en structuurfondsen.

Zie ook MEMO/13/24

Elektrische laadpunten/voertuigen per lidstaat

Lidstaten

Bestaande infrastructuur

(laadpunten)

2011

Voorgestelde doelstellingen inzake openbaar toegankelijke infrastructuur tegen 20201

Plannen van de lidstaten voor het aantal elektrische voertuigen tegen 2020

Oostenrijk

489

12 000

250 000

België

188

21 000

-

Bulgarije

1

7 000

-

Cyprus

-

2 000

-

Tsjechië

23

13 000

-

Duitsland

937

150 000

1 000 000

Denemarken

280

5 000

200 000

Estland

2

1 000

-

Griekenland

3

13 000

-

Finland

1

7 000

-

Frankrijk

1 600

97 000

2 000 000

Hongarije

7

7 000

-

Ierland

640

2 000

350 000

Italië

350

125 000

130 000 (tegen 2015)

Litouwen

-

4 000

-

Luxemburg

7

1 000

40 000

Letland

1

2 000

-

Malta

-

1 000

-

Nederland

700

32 000

200 000

Polen

27

46 000

-

Portugal

350

12 000

200 000

Roemenië

1

10 000

-

Spanje

356

82 000

2 500 000

Slowakije

3

4 000

-

Slovenië

80

3 000

14 000

Zweden

-

14 000

600 000

Verenigd Koninkrijk

703

122 000

1 550 000

Contact:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)

1 :

Het aantal openbaar toegankelijke laadpunten bedraagt 10% van het totale aantal laadpunten.


Side Bar