Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 24. jaanuar 2013

EL käivitab puhta kütuse strateegia

Euroopa Komisjon esitles täna ulatuslikku meetmete paketti, mille eesmärk on rajada kogu Euroopas alternatiivkütuse tanklad, mille projekteerimine ja kasutamine põhineb ühtsetel standarditel. Senistes poliitikaalgatustes on käsitletud peamiselt kütust ja sõidukeid, pööramata tähelepanu kütuste jaotamisvõrgule. Selle valdkonna stimuleerimiseks tehtud jõupingutused on seni olnud koordineerimatud ja ebapiisavad.

Puhta kütuse kasutamisel on kolm peamist takistust: sõidukite kõrge hind, leige vastuvõtt tarbijate poolt ning laadimis- ja tankimiskohtade puudumine. See on nagu nõiaring: tanklaid ei ehitata, sest ei ole piisavalt sõidukeid. Sõidukeid ei müüda konkurentsivõimelise hinnaga, sest ei ole piisavat nõudlust. Tarbijad ei osta sõidukeid, sest need on kallid ja puuduvad tankimiskohad. Seepärast teeb komisjon ettepaneku vastu võtta liikmesriikide jaoks siduv pakett, millega nähakse ette rajada minimaalne infrastruktuur keskkonnasäästlike kütuste jaoks, nagu elekter, vesinik ja maagaas, samuti võtta vajalike seadmete jaoks kogu ELis kasutusele ühtsed standardid.

Euroopa Komisjoni asepresident, transpordivolinik Siim Kallas ütles: „Innovaatiliste ja alternatiivsete kütuste väljatöötamine on ilmselge viis muuta Euroopa majandus ressursitõhusamaks, vähendada meie ülemäärast sõltuvust naftast ja arendada välja transporditööstus, mis on valmis vastama 21. sajandi nõuetele. Hiina ja USA plaanide kohaselt peaks 2020. aastaks nende teedel sõitma kokku üle kuue miljoni elektriauto. See on Euroopa jaoks suurepärane võimalus saavutada hea positsioon kiirestikasvaval ülemaailmsel turul.”

Keskkonnahoidliku transpordi pakett koosneb teatisest Euroopa strateegia kohta alternatiivkütuste kasutamiseks, infrastruktuuri ja standardite direktiivist ning kaasnevast dokumendist, milles kirjeldatakse tegevuskava veeldatud maagaasi kasutuselevõtuks laevanduses.

Peamised ettepanekud on järgmised.

Elekter. Elektriautode laadimispunktide osas on olukord ELis väga erinev. Esirinnas on Saksamaa, Prantsusmaa, Madalmaad, Hispaania ja Ühendkuningriik. Käesoleva ettepaneku kohaselt peaks iga liikmesriik rajama minimaalse arvu laadimispunkte, kus kasutatakse ühtsele standardile vastavat pistikut (vt lisatud tabel). Eesmärk on rajada kriitiline arv laadimispunkte, nii et ettevõtted hakkaksid masstoodanguna välja laskma mõistliku hinnaga autosid.

Kogu ELis ühtsele standardile vastava pistiku kasutamine on seda liiki kütuse kasutamise hoogustamise oluline tingimus. Ebakindluse lõpetamiseks kütuseturul teatas komisjon täna, et kogu Euroopas hakatakse kasutama ühtsele standardile vastavat pistikut.

Vesinik. Saksamaal, Itaalias ja Taanis on juba märkimisväärne arv vesinikutanklaid, ehkki mõned neist ei ole avalikuks kasutamiseks. Siiski on mõne komponendi, nagu kütusevoolikud, jaoks vaja ühtseid standardeid. Käesoleva ettepaneku kohaselt ühendatakse olemasolevad tanklad ühtseid standardeid kasutavaks tanklavõrguks ja tagatakse sellega vesinikuautode liikuvus. Seda kohaldatakse 14 liikmesriigis, kus on juba vesinikutanklate võrk.

Biokütused on juba vallutanud ligi 5% kütuseturust. Need toimivad kui kütusesegud ega nõua omaette infrastruktuuri. Peamine probleem on tagada nende säästvus.

Looduslik gaas (veeldatud (LNG) ja surumaagaas (CNG)). LNGd kasutavad nii merel kui ka siseveeteedel sõitvad veetranspordivahendid. LNG infrastruktuur laevade tankimiseks on aga päris algusjärgus, ainult Rootsil on väikesemahuline punkerdamisrajatis merelaevade jaoks. Mitmel liikmesriigil on nende ehitamine alles plaanis. Komisjon teeb ettepaneku rajada ajavahemikul 2020–2025 LNG kütusetanklad kõigis 139 mere- ja siseveesadamas, mida hõlmab üleeuroopaline transpordi põhivõrk. Need ei ole suured gaasiterminalid, vaid püsi- või mobiilsed tanklad. Need hõlmavad ELi kõiki peamisi sadamaid.

LNG. Veeldatud maagaasi kasutavad ka veoautod, kuid ELis on ainult 38 tanklat. Komisjon teeb ettepaneku, et 2020. aastaks rajataks tanklad üleeuroopalise transpordi põhivõrgu teede äärde iga 400 km järel.

CNG. Surumaagaasi kasutatakse peamiselt autodes. Praegu kasutab seda kütust miljon sõidukit, mis teeb 0,5% kogu sõidukipargist. Tööstuse eesmärk on suurendada see arv 2020. aastaks kümnekordseks. Komisjoni ettepanek tagab, et avalikuks kasutamiseks mõeldud tanklad, mis kasutavad ühtseid standardeid, on 2020. aastaks kogu Euroopas kättesaadavad ja nendevaheline maksimaalne vahemaa on 150 km.

LPG. Veeldatud naftagaas. Veeldatud naftagaasi kasutamiseks meetmeid ette ei nähta, tuumikinfrastruktuur on olemas.

Liikmesriigid saavad neid muutusi teha ilma avaliku sektori vahendeid kaasamata, muutes kohalikke määrusi ning ergutades erasektorit investeerima ja koostööd tegema. ELi toetust on juba praegu võimalik saada TEN-T vahenditest, ühtekuuluvus- ja struktuurifondidest.

Vt ka: MEMO/13/24

Elektriautode laadimispunkte / elektriautosid liikmesriigi kohta

Liikmesriik

Olemasolev infrastruktuur

(laadimispunktid)

2011

Kavandatav eesmärk: üldsusele kättesaadav infrastruktuur 2020. aastaks1

Liikmesriigi kava kohane elektriautode arv 2020. aastaks

Austria

489

12 000

250 000

Belgia

188

21 000

-

Bulgaaria

1

7 000

-

Küpros

-

2 000

-

Tšehhi Vabariik

23

13 000

-

Saksamaa

1 937

150 000

1 000 000

Taani

280

5 000

200 000

Eesti

2

1 000

-

Kreeka

3

13 000

-

Soome

1

7 000

-

Prantsusmaa

1 600

97 000

2 000 000

Ungari

7

7 000

-

Iirimaa

640

2 000

350 000

Itaalia

1 350

125 000

130 000 (2015. aastaks)

Leedu

-

4 000

-

Luksemburg

7

1 000

40 000

Läti

1

2 000

-

Malta

-

1 000

-

Madalmaad

1 700

32 000

200 000

Poola

27

46 000

-

Portugal

1 350

12 000

200 000

Rumeenia

1

10 000

-

Hispaania

1 356

82 000

2 500 000

Slovakkia

3

4 000

-

Sloveenia

80

3 000

14 000

Rootsi

-

14 000

600 000

Ühendkuningriik

703

122 000

1 550 000

Kontaktisikud:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Avalikuks kasutamiseks mõeldud laadimispunktide arv moodustab 10 % laadimispunktide koguarvust.


Side Bar