Navigation path

Left navigation

Additional tools

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2013

Η ΕΕ εγκαινιάζει την στρατηγική καθαρών καυσίμων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα τη θέσπιση φιλόδοξης δέσμης μέτρων για να εξασφαλιστεί η δημιουργία πρατηρίων εναλλακτικών καυσίμων σε όλη την Ευρώπη με κοινά πρότυπα για το σχεδιασμό και τη χρήση τους. Οι σχετικές πρωτοβουλίες έχουν έως τώρα εστιασθεί ως επί το πλείστον στα καύσιμα και οχήματα που υπάρχουν σήμερα, χωρίς να εξετάζουν το ζήτημα της διανομής των καυσίμων . Οι προσπάθειες για την παροχή κινήτρων δεν ήταν συντονισμένες και αποδείχθηκαν ανεπαρκείς.

Τα καθαρά καύσιμα προσκρούουν σε τρία κύρια εμπόδια: στο υψηλό κόστος των οχημάτων, στο χαμηλό επίπεδο αποδοχής από τους καταναλωτές και στην έλλειψη πρατηρίων επαναφόρτισης και ανεφοδιασμού. Πρόκειται για φαύλο κύκλο. Τα πρατήρια ανεφοδιασμού δεν κατασκευάζονται, επειδή δεν υπάρχουν αρκετά οχήματα. Τα οχήματα δεν πωλούνται σε ανταγωνιστικές τιμές, επειδή δεν υπάρχει επαρκής ζήτηση. Οι καταναλωτές δεν αγοράζουν τα οχήματα, επειδή είναι ακριβά και δεν υπάρχουν πρατήρια. Η Επιτροπή προτείνει συνεπώς τη θέσπιση δέσμης δεσμευτικών στόχων για τα κράτη μέλη, για να δημιουργηθεί το ελάχιστο επίπεδο υποδομών για καθαρά καύσιμα, όπως η ηλεκτρική ενέργεια, το υδρογόνο και το φυσικό αέριο, αλλά και για να θεσπιστούν κοινά πρότυπα σε ολόκληρη την ΕΕ για τον αναγκαίο εξοπλισμό.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Siim Kallas, αρμόδιος για τις μεταφορές, δήλωσε τα εξής: «Η ανάπτυξη καινοτόμων και εναλλακτικών καυσίμων αποτελεί πρόδηλο τρόπο για να καταστεί η οικονομία της Ευρώπης αποτελεσματικότερη όσον αφορά τη χρήση των πόρων, να περιορισθεί η υπέρμετρη εξάρτησή μας από το πετρέλαιο και να αναπτυχθεί ένας κλάδος μεταφορών που θα είναι έτοιμος να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του 21ου αιώνα. Μαζί η Κίνα και οι ΗΠΑ προβλέπεται να έχουν περισσότερα από 6 εκατομμύρια ηλεκτρικά οχήματα στο οδικό δίκτυο έως το 2020. Πρόκειται για τεράστια ευκαιρία για την Ευρώπη να ισχυροποιήσει τη θέση της σε μια παγκόσμια αγορά που αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς».

Η δέσμη μέτρων για την καθαρή ενέργεια στις μεταφορές συναπαρτίζεται από την ανακοίνωση σχετικά με την ευρωπαϊκή στρατηγική εναλλακτικών καυσίμων, την οδηγία που εστιάζεται στις υποδομές και τα πρότυπα και το συνοδευτικό έγγραφο στο οποίο περιγράφεται το σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη του υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) στον τομέα της ναυτιλίας.

Τα βασικά προτεινόμενα μέτρα είναι τα εξής:

Ηλεκτρική ενέργεια: η κατάσταση για τα ηλεκτρικά σημεία φόρτισης παρουσιάζει σημαντικές διαφορές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι χώρες που έχουν την πρωτοπορία είναι η Γερμανία, η Γαλλία, οι Κάτω Χώρες, η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με την εν λόγω πρόταση θα απαιτηθεί για κάθε κράτος μέλος ένας ελάχιστος αριθμός σημείων επαναφόρτισης, με τη χρησιμοποίηση κοινού βύσματος (βλ. συνημμένο πίνακα). Ο στόχος είναι να συγκροτηθεί η κρίσιμη μάζα σημείων φόρτισης, έτσι ώστε οι εταιρείες να παράγουν μαζικά τα αυτοκίνητα σε λογικές τιμές.

Η χρησιμοποίηση κοινού βύσματος σε ολόκληρη την ΕΕ αποτελεί καίριο στοιχείο για την εξάπλωση αυτού του καυσίμου. Για να τερματιστεί η αβεβαιότητα στην αγορά, η Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι θα χρησιμοποιείται το βύσμα «τύπου 2» ως κοινό πρότυπο για όλη την Ευρώπη.

Υδρογόνο: η Γερμανία, η Ιταλία και η Δανία διαθέτουν ήδη σημαντικό αριθμό πρατηρίων ανεφοδιασμού υδρογόνου, αν και κάποια από αυτά δεν είναι προσπελάσιμα στο ευρύ κοινό. Εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη κοινών προτύπων για ορισμένα στοιχεία, όπως οι σωληνώσεις καυσίμου. Με βάση αυτή την πρόταση, τα υφιστάμενα πρατήρια καυσίμων θα διασυνδεθούν, ώστε να σχηματίσουν δίκτυο με κοινά πρότυπα που θα εξασφαλίζει την κινητικότητα των οχημάτων υδρογόνου. Αυτό ισχύει για τα 14 κράτη μέλη που έχουν σήμερα δίκτυο υδρογόνου.

Βιοκαύσιμα: ελέγχουν ήδη το 5% της αγοράς περίπου. Λειτουργούν ως ανάμικτα καύσιμα και δεν απαιτούν κάποια ειδική υποδομή. Η βασική αποστολή είναι να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους.

Φυσικό αέριο (υγροποιημένο (ΥΦΑ) και πεπιεσμένο (ΠΦΑ)): Το ΥΦΑ χρησιμοποιείται για τις πλωτές μεταφορές τόσο στις θαλάσσιες, όσο και στις εσωτερικές πλωτές οδούς. Οι υποδομές ΥΦΑ για τον εφοδιασμό σκαφών βρίσκονται σε πολύ πρώιμο στάδιο, μόνο η Σουηδία διαθέτει μονάδα ανεφοδιασμού ΥΦΑ μικρής κλίμακας για ποντοπόρα πλοία, ενώ υπάρχουν ανάλογα σχέδια σε διάφορα άλλα κράτη μέλη. Η Επιτροπή προτείνει την εγκατάσταση πρατηρίων ανεφοδιασμού ΥΦΑ και στους 139 λιμένες θαλάσσιας και εσωτερικής ναυσιπλοΐας για το Διευρωπαϊκό Βασικό Δίκτυο έως το 2020 και έως το 2025, αντίστοιχα. Δεν πρόκειται για μεγάλους τερματικούς σταθμούς φυσικού αερίου, αλλά για σταθερούς ή για κινητούς σταθμούς ανεφοδιασμού. Με τον τρόπο καλύπτονται όλα τα μεγαλύτερα λιμάνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΥΦΑ: το υγροποιημένο φυσικό αέριο χρησιμοποιείται επίσης για τα φορτηγά, αλλά υπάρχουν μόνο 38 πρατήρια ανεφοδιασμού καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή προτείνει τα πρατήρια ανεφοδιασμού να εγκατασταθούν, σε απόσταση 400 χιλιόμετρων μεταξύ τους, κατά μήκος των οδικών αρτηριών του Διευρωπαϊκού Βασικού Δικτύου έως το 2020.

ΠΦΑ: - το πεπιεσμένο φυσικό αέριο χρησιμοποιείται κυρίως για τα οχήματα. Ένα εκατομμύριο οχήματα, που αντιπροσωπεύουν το 0,5% του στόλου, χρησιμοποιούν σήμερα αυτό το καύσιμο. Η βιομηχανία έχει ως στόχο να αυξήσει το ποσοστό αυτό, δεκαπλασιάζοντάς το έως το 2020. Με την πρόταση της Επιτροπής εξασφαλίζεται ότι σημεία ανεφοδιασμού προσπελάσιμα σε όλους, εξοπλισμένα με κοινά πρότυπα, θα είναι διαθέσιμα σε όλη την Ευρώπη με μέγιστες αποστάσεις 150 χιλιομέτρων μεταξύ τους έως το 2020.

Υγραέριο : υγροποιημένο πετρέλαιο. Δεν προβλέπεται καμία δράση για το υγραέριο, η βασική υποδομή έχει ήδη συγκροτηθεί.

Τα κράτη μέλη θα είναι σε θέση να υλοποιήσουν αυτές τις αλλαγές, χωρίς αυτό να συνεπάγεται απαραιτήτως δημόσιες δαπάνες, μέσω της τροποποίησης των τοπικών κανονισμών για την ενθάρρυνση των επενδύσεων και της στάσης εκ μέρους των ιδιωτών. Η ενίσχυση της ΕΕ χορηγείται ήδη με πόρους από τα ΔΕΔ-Μ, από το ταμείο συνοχής και από τα διαρθρωτικά ταμεία.

Σας παρακαλούμε να συμβουλευθείτε επίσης: MEMO/13/24

Ηλεκτρικά σημεία φόρτισης / οχήματα ανά κράτος μέλος

Κράτη μέλη

Υφιστάμενες υποδομές

(σημεία φόρτισης)

2011

Προτεινόμενοι στόχοι για τις προσιτές από το κοινό υποδομές έως το 20201

Σχέδια των κρατών μελών όσον αφορά τον αριθμό των ηλεκτρικών οχημάτων έως το 2020

Αυστρία

489

12,000

250,000

Βέλγιο

188

21,000

-

Βουλγαρία

1

7,000

-

Κύπρος

-

2,000

-

Τσεχική Δημοκρατία

23

13,000

-

Γερμανία

1,937

150,000

1,000,000

Δανία

280

5,000

200,000

Εσθονία

2

1,000

-

Ελλάδα

3

13,000

-

Φινλανδία

1

7,000

-

Γαλλία

1,600

97,000

2,000,000

Ουγγαρία

7

7,000

-

Ιρλανδία

640

2,000

350,000

Ιταλία

1,350

125,000

130,000 (έως το 2015)

Λιθουανία

-

4,000

-

Λουξεμβούργο

7

1,000

40,000

Λετονία

1

2,000

-

Μάλτα

-

1,000

-

Κάτω Χώρες

1,700

32,000

200,000

Πολωνία

27

46,000

-

Πορτογαλία

1,350

12,000

200,000

Ρουμανία

1

10,000

-

Ισπανία

1,356

82,000

2,500,000

Σλοβακία

3

4,000

-

Σλοβενία

80

3,000

14,000

Σουηδία

-

14,000

600,000

Ηνωμένο Βασίλειο

703

122,000

1,550,000

Αρμόδιοι:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Ο αριθμός των προσιτών από το κοινό σημείων επαναφόρτισης ανέρχεται σε 10% επί του συνολικού αριθμού των σημείων επαναφόρτισης.


Side Bar