Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 24. januar 2013

EU lancerer ny strategi for rene brændstoffer

Europa-Kommissionen har i dag fremlagt en ambitiøs pakke af foranstaltninger, der skal sikre, at der overalt i Europa bliver anlagt tankstationer for alternative brændstoffer med fælles standarder for udformning og anvendelse. Indtil nu har de politiske tiltag hovedsagelig fokuseret på selve brændstofferne og køretøjerne uden at tage hensyn til brændstofdistributionen. Indsatsen for at skabe incitamenter har hidtil været ukoordineret og utilstrækkelig.

Anvendelsen af rene brændstoffer hæmmes af tre faktorer: køretøjernes høje priser, forbrugernes lave tiltro og mangel på optankningsmuligheder. Det er en ond cirkel. Der anlægges ikke tankstationer, fordi der ikke er nok køretøjer. og køretøjerne sælges ikke til konkurrencedygtige priser, fordi efterspørgslen er for lav. Forbrugerne køber ikke køretøjerne, fordi de er dyre, og fordi der ikke findes tankstationer. Kommissionen foreslår derfor en pakke, som indeholder bindende mål for medlemsstaterne. De skal etablere et minimum af infrastruktur for rene brændstoffer såsom elektricitet, hydrogen og naturgas og indføre EU-standarder for det nødvendige udstyr.

Kommissionens næstformand Siim Kallas, der er ansvarlig for transport, siger: "Udvikling af innovative og alternative brændstoffer er en indlysende måde at gøre Europas økonomi mere ressourceeffektiv på, nedtrappe vores overdrevne olieafhængighed og udvikle en transportindustri, som kan opfylde de krav, der stilles i det 21. århundrede. Inden 2020 vil Kina og USA samlet set have mere end 6 mio. elektriske køretøjer på vejene. Dette er en kæmpe mulighed for Europa for at etablere en stærk position på et hurtigt voksende globalt marked."

"Ren energi til transport"-pakken består af en meddelelse om en europæisk strategi for alternative brændstoffer, et direktiv, der fokuserer på infrastruktur og standarder og et ledsagedokument, som beskriver en handlingsplan for udviklingen af flydende naturgas (LNG) inden for søtransport.

De centrale foranstaltninger omfatter:

Elektricitet: Der er store forskelle på elektriske ladestandere i EU. Tyskland, Frankrig, Nederlandene, Spanien og Det Forenede Kongerige er førende på området. Kommissionen foreslår et minimumsantal ladestandere for hver medlemsstat, hvor der anvendes ét standardstik (se tabellen). Målet er at skabe en kritisk masse af ladestandere, så virksomhederne vil masseproducere biler til en rimelig pris.

Det er afgørende, at der findes en fælles EU-standard for stik, hvis brugen af dette brændstof skal udbredes. For at sætte en stopper for den usikkerhed, der præger markedet, har Kommissionen i dag meddelt, at det såkaldte Type 2-stik skal være fælles standard for hele Europa.

Hydrogen: Der findes allerede et betydeligt antal hydrogentankstationer i Tyskland, Italien og Danmark, om end nogle af dem ikke er offentligt tilgængelige. Der er stadig behov for fælles standarder for visse komponenter som eksempelvis brændstofslanger. Det foreslås, at de eksisterende tankstationer kobles sammen til ét netværk med fælles standarder, der sikrer hydrogenkøretøjernes mobilitet. Dette gælder for de 14 medlemsstater, hvor der allerede findes et hydrogennetværk.

Biobrændstoffer: Biobrændstoffer udgør næsten 5 % af markedet. De indgår i brændstofblandinger og kræver ingen særlig infrastruktur. En af de store udfordringer bliver dog at sikre deres bæredygtighed.

Naturgas (flydende naturgas (LNG) og komprimeret naturgas (CNG)): LNG anvendes til transport ad søvejen og ad de indre vandveje. LNG-infrastrukturen for bunkerfartøjer befinder sig stadig på et tidligt stadie. Kun Sverige har bunkringsfaciliteter for søgående fartøjer, mens adskillige andre medlemsstater har planer på området. Kommissionen foreslår, at der inden henholdsvis 2020 og 2025 anlægges LNG-terminaler i alle 139 sø- og indlandshavne i det transeuropæiske transportnet. Der er ikke tale om store gasterminaler men om enten faste eller mobile tankstationer. Dermed er alle de store havne i EU dækket.

LNG: Flydende naturgas anvendes også til lastvogne, men der findes kun 38 tankstationer i EU. Kommissionen foreslår, at der inden 2020 anlægges tankstationer for hver 400 km langs vejene i det transeuropæiske transportnet.

CNG: Komprimeret naturgas anvendes hovedsageligt i biler. P.t. anvender 1 mio. biler dette brændstof, hvilket svarer til 0,5 % af Europas vognpark. Industrien satser på at tidoble antallet inden 2020. Kommissionens forslag vil sikre, at der inden 2020 findes offentligt tilgængelige tankstationer med fælles standarder, og hvor maksimumafstandene mellem stationerne er 150 km.

LPG: Flydende gas. Der er ingen planer for LPG, eftersom der allerede findes en infrastruktur.

Medlemsstaterne vil kunne gennemføre de nævnte ændringer, uden at det nødvendigvis medfører offentlige udgifter. Det sker ved at ændre lokale regler, så den private sektor anspores til at investere. EU stiller allerede støtte til rådighed fra TEN-T-midlerne og samhørigheds- og strukturfondene.

Yderligere oplysninger: MEMO/13/24

Elektriske ladestandere / køretøjer per medlemsstat

Medlemsstat

Eksisterende infrastruktur

(ladestandere)

2011

Foreslåede mål for en offentligt tilgængelig infrastruktur inden 20201

Medlemsstaternes planer for antal elektriske køretøjer i 2020

Østrig

489

12 000

250 000

Belgien

188

21 000

-

Bulgarien

1

7 000

-

Cypern

-

2 000

-

Tjekkiet

23

13 000

-

Tyskland

1 937

150 000

1 000 000

Danmark

280

5 000

200 000

Estland

2

1 000

-

Grækenland

3

13 000

-

Finland

1

7 000

-

Frankrig

1 600

97 000

2 000 000

Ungarn

7

7 000

-

Irland

640

2 000

350 000

Italien

1 350

125 000

130 000 (inden 2015)

Litauen

-

4 000

-

Luxembourg

7

1 000

40 000

Letland

1

2 000

-

Μalta

-

1 000

-

Nederlandene

1 700

32 000

200 000

Polen

27

46 000

-

Portugal

1 350

12 000

200 000

Rumænien

1

10 000

-

Spanien

1 356

82 000

2 500 000

Slovakiet

3

4 000

-

Slovenien

80

3 000

14 000

Sverige

-

14 000

600 000

Det Forenede Kongerige

703

122 000

1 550 000

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Antallet af offentlige ladestandere skal udgøre 10 % af det samlede antal ladestandere.


Side Bar