Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska Komisia

Tlačová správa

Brusel 7. mája 2013

8 z 10 respondentov uviedlo, že projekty EÚ pomáhajú inováciám v triedach

Podľa novej štúdie viac ako osem z desiatich ľudí zapojených do iniciatívy financovanej EÚ a zameranej na podporu inovatívnych vyučovacích metód a lepších študijných materiálov pre deti uviedlo, že táto iniciatíva mala na nich pozitívny a trvalý vplyv. Rovnaký počet ľudí takisto uviedol, že bez podpory EÚ by nebolo možné dosiahnuť rovnaké výsledky.

Projekty boli financované prostredníctvom európskeho programu Comenius, v rámci ktorého sa podporuje škála činností, od partnerstiev škôl po odbornú prípravu učiteľov a sieť škôl eTwinning. Program Comenius je súčasťou programu celoživotného vzdelávania, ktorý bude od januára 2014 nahradený programom „Erasmus pre všetkých“. V rámci programu Comenius sa každoročne rozdeľuje približne 13 miliónov EUR medzi univerzity, inštitúcie zabezpečujúce odbornú prípravu učiteľov, mimovládne organizácie a školy s cieľom podporiť rozvoj nových vyučovacích metód a materiálov. Medzi príklady inovatívnej výučby patrí využívanie dramatickej výchovy a základnej vedy pre malé deti (pozri časť Súvislosti).

Naším cieľom je pomáhať školám, aby žiakom poskytovali znalosti, zručnosti a sebadôveru, ktoré potrebujú na to, aby mohli naplno využiť svoj potenciál,“ uviedla Androulla Vassiliouová, komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež. „Prínos tejto európskej iniciatívy je ten, že učiteľom a školám približuje rôzne prístupy a odborné znalosti, čo vedie k inovačnejším riešeniam v triede.“

Zo štúdie vyplynulo, že iniciatíva mala najpozitívnejší vplyv na jednotlivcov, ktorí boli do projektov zapojení priamo. Títo ľudia uviedli, že sa im rozšírili obzory, zvýšil prístup k najlepším postupom a inováciám a zlepšili ich odborné znalosti v oblasti informačných a komunikačných technológií, jazykov a riadenia.

Medzi výhody, ktoré zdôraznila väčšina organizácií, patrí možnosť nadviazať nové väzby a synergie, a to jednak v rámci samotnej organizácie a jednak s ďalšími organizáciami. V rámci projektov a sietí je vplyv na systém menej citeľný, avšak väčšina respondentov uviedla, že existuje, napríklad keď sú moduly odbornej prípravy učiteľov a obsah vyvinutý v rámci projektu alebo siete začlenené do zavedených predmetov.

Súvislosti

„Štúdiu o vplyve centralizovaných opatrení programu Comenius: Multilaterálne projekty Comenius a multilaterálne siete Comenius“ uskutočnila pre Európsku komisiu grécka vzdelávacia organizácia Ellinogermaniki Agogi v období od decembra 2010 do decembra 2012. Táto organizácia takisto uskutočnila prieskum medzi účastníkmi zapojenými do 145 projektov a sietí.

Príklady projektov

Do projektu DICE sa zapojilo 12 krajín (Česká republika, Holandsko, Maďarsko, Nórsko, Palestína, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Srbsko a Švédsko). Projekt bol zameraný na pozitívne účinky dramatickej výchovy na rozvoj žiakov. Do výskumu sa zapojili neziskové organizácie a univerzity z uvedených krajín. Partnermi projektu boli napríklad umelci a vzdelávacie divadlo, psychológovia a sociológovia. Na spolufinancovanie projektu poskytla EÚ v priebehu dvoch rokov 282 000 EUR.

Univerzity a inštitúcie vzdelávania učiteľov zo šiestich krajín (Bulharsko, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Rumunsko a Slovensko) vyvinuli v rámci projektu Naturbild novú stratégiu výučby na pomoc deťom pri prechode z predškolských zariadení na základnú školu. Toto konzorcium vyrobilo video analýzy detských hier a cvičení a použilo ich na zaškolenie učiteľov na špecializovaných seminároch. Na spolufinancovanie projektu poskytla EÚ v priebehu dvoch rokov 298 000 EUR.

Comenius a eTwinning

Do programu Comenius sa môžu zapojiť školy, učitelia a vzdelávacie organizácie z 27 členských štátov EÚ, Chorvátska, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska, Švajčiarska a Turecka. Do niektorých častí programu sa môžu zapojiť aj organizácie z bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko a zo Srbska. Projekty a siete, ktoré sú predmetom tejto novej štúdie, môžu zahŕňať ďalších partnerov z ktorejkoľvek inej krajiny.

Sieť eTwinning vznikla v roku 2005 a v súčasnosti predstavuje rastúcu komunitu škôl z celej Európy. Zaregistrovalo sa do nej 200 000 učiteľov a vyše 100 000 škôl z 33 európskych krajín (27 členských štátov EÚ, Islandu, Švajčiarska, Nórska, Turecka, Chorvátska a bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko), vďaka čomu môžu využívať bezplatné a bezpečné online prostredie na školenie učiteľov a spoločné vzdelávacie projekty. Portál eTwinning je dostupný v 25 jazykoch. V rámci iniciatívy eTwinning Plus, ktorá sa začala v marci 2013, sa do tejto komunity zapájajú vybrané školy z Arménska, Azerbajdžanu, Gruzínska, Moldavska a Ukrajiny.

Kto bol Comenius?

Európsky program Comenius pre školy je pomenovaný po českom spisovateľovi a vedcovi Jánovi Ámosovi Komenskom (1592-1670), ktorý sa považuje za otca všeobecného vzdelávania založeného na rovnakých príležitostiach pre všetky deti. J. Á. Komenský žil a pracoval v mnohých rôznych európskych krajinách.

Ďalšie informácie

Úplná štúdia [EN] so zhrnutím [DE, EN, FR]

Viac o mnohostranných sieťach a projektoch Comenius vrátane pravidiel financovania, príkladov a výsledkov projektov

Európska komisia: program Comenius

Európska komisia: Vzdelávanie a odborná príprava

Webová stránka komisárky Androully Vassiliouovej

Androulla Vassiliouová na Twitteri: @VassiliouEU

Kontaktné osoby:

Dennis Abbott (+32 2 295 9258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 9667)


Side Bar