Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 7. maijā

Astoņi no desmit aptaujātajiem atzīst, ka ES projekti sekmē jauninājumus mācību darbā

Vairāk nekā 80 % no tiem, kas iesaistījušies ES finansētā iniciatīvā, kuras mērķis ir sekmēt novatoriskas mācību metodes un uzlabot bērniem paredzētos mācību materiālus, apgalvo, ka šīs iniciatīvas ietekme ir pozitīva un ilgstoša. Procentuāli tikpat daudz aptaujāto sacīja, ka bez Eiropas atbalsta nebūtu iespējams sasniegt tos pašus rezultātus – noskaidrots nesen veiktā pētījumā.

Projekti tika finansēti ar ES programmas Comenius palīdzību, kas atbalsta virkni pasākumu, sākot no skolu partnerībām līdz skolotāju apmācībai un eTwinning skolu sadarbības tīklam. Programmā Comenius, kas ir daļa no mūžizglītības programmas, kuru no 2014. gada janvāra aizstās programma "Erasmus visiem", ik gadu tiek piešķirti aptuveni 13 miljoni eiro universitātēm, skolotāju apmācības iestādēm, nevalstiskām organizācijām un skolām, lai atbalstītu jaunu mācību metožu un materiālu izstrādi. Novatorisku mācību metožu piemēri ir teātra elementu izmantošana izglītībā un zinātnes pamati maziem bērniem (sk. vispārīgo informāciju).

"Mūsu mērķis ir palīdzēt skolām sniegt skolēniem nepieciešamās zināšanas, prasmes un pārliecību par savām spējām, lai viņi varētu pilnībā realizēt savu potenciālu," teica Izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietu Eiropas komisāre Andrula Vasiliu. "Šīs Eiropas iniciatīvas pievienotā vērtība ir skolotajiem un skolām sniegtā iespēja iepazīties ar dažādām pieejām un pieredzi, kas rosina izmantot novatoriskākus risinājumus mācību darbā."

Pētījumā noskaidrots, ka iniciatīva vispozitīvāk ietekmējusi cilvēkus, kas bija tieši iesaistīti projektos, – viņi sacīja, ka guvuši plašāku redzējumu, ka viņiem ir lielākas iespējas iepazīties ar labāko praksi un jauninājumiem un ka ir uzlabojušās viņu profesionālās IKT, valodu un pārvaldības prasmes.

Organizācijas pauda vislielāko atzinību par iespēju veidot jaunus kontaktus un sinerģiju gan pašā organizācijā, gan sadarbojoties ar citiem. Mazāk jūtama ir projektu un sadarbības tīklu sistēmiskā ietekme, bet lielākā daļa aptaujāto ir pārliecināti, ka tā pastāv, piemēram, kad projektā vai sadarbības tīklā izstrādātie skolotāju apmācības moduļi un saturs tiek integrēti esošajos mācību priekšmetos.

Vispārīga informācija

"Pētījums par Comenius centralizēto darbību: Comenius daudzpusējie projekti un Comenius daudzpusējie sadarbības tīkli" tika veikts pēc Eiropas Komisijas pasūtījuma no 2010. gada decembra līdz 2012. gada decembrim; to īstenoja Grieķijas izglītības organizācija Ellinogermaniki Agogi. Tajā tika veikta 145 projektu un sadarbības tīklu dalībnieku aptauja.

Projektu piemēri

Projektā DICE iesaistījās 12 valstis (Ungārija, Čehija, Nīderlande, Norvēģija, Palestīna, Polija, Portugāle, Rumānija, Serbija, Slovēnija, Zviedrija un Apvienotā Karaliste). Tā galvenā uzmanība tika pievērsta teātra elementu izmantojumam izglītībā un to pozitīvajai ietekmei uz skolēnu attīstību. Pētījuma veikšanai spēkus apvienoja gan bezpeļņas organizācijas, gan universitātes. Partneru vidū bija izglītojošā teātra un mākslas praktiķi, psihologi un sociologi. ES līdzfinansēja projektu, sniedzot atbalstu 282 000 eiro apmērā diviem gadiem.

Projektā Naturbild sešu valstu (Vācija, Austrija, Ungārija, Slovākija, Rumānija un Bulgārija) universitātes un skolotāju izglītības iestādes izstrādāja jaunu mācību stratēģiju, kas palīdzētu bērniem pāriet no pirmsskolas uz sākumskolu. Šajā konsorcijā tika veikta bērnu spēlēšanās un mācību stundu video analīze, kas tika izmantota skolotāju apmācībai specializētos darbsemināros. Projektam diviem gadiem tika piešķirts ES līdzfinansējums 298 000 eiro apmērā.

Comenius un eTwinning

Programmā Comenius var piedalīties skolas, skolotāji un izglītības organizācijas no visām 27 ES dalībvalstīm, Horvātijas, Islandes, Lihtenšteinas, Norvēģijas, Šveices un Turcijas. Dažās programmas daļās var piedalīties arī organizācijas no Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas un Serbijas. Projektos un sadarbības tīklos, kas analizēti šajā jaunajā pētījumā, var iesaistīties citi partneri no jebkuras citas valsts.

2005. gadā izveidotais sadarbības tīkls eTwinning apvieno aizvien lielāku skaitu Eiropas skolu. 200 000 skolotāju un vairāk nekā 100 000 skolu no 33 Eiropas valstīm (27 ES dalībvalstis, Islande, Šveice, Norvēģija, Turcija, Horvātija un Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika) ir pieteikušies izmantot šā tīkla piedāvāto bezmaksas drošo tiešsaistes vidi skolotāju apmācībai un kopējiem izglītības projektiem. Sadarbības tīkla eTwinning portāls ir pieejams 25 valodās. Iniciatīvas eTwinning Plus ietvaros, kas tika sākta 2013. gada martā, eTwinning sadarbības tīklam pievienojās dažas izraudzītas Armēnijas, Azerbaidžānas, Gruzijas, Moldovas un Ukrainas skolas.

Kas bija Komenskis?

ES programma Comenius skolām ir nosaukta čehu rakstnieka un zinātnieka Jana Amosa Komenska (latīņu valodā Iohannes Amos Comenius, 15921670) vārdā. Tiek uzskatīts, ka tieši viņš ir licis pamatus vispārējai izglītībai, ko raksturo vienlīdzīgas iespējas visiem bērniem. Komenskis ir dzīvojis un strādājis daudzās Eiropas valstīs.

Sīkāka informācija

Pilns pētījums (angļu valodā) un kopsavilkumi (vācu, angļu un franču valodā)

Vairāk par Comenius daudzpusējiem sadarbības tīkliem un projektiem, tostarp finansēšanas noteikumi, piemēri un projektu rezultāti

Eiropas Komisija: Comenius programma

Eiropas Komisija: Izglītība un apmācība

Andrulas Vasiliu tīmekļa vietne

Andrulas Vasiliu Twitter konts: @VassiliouEU

Kontaktpersonas:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar