Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 7. toukokuuta 2013

Tutkimuksen mukaan EU-hankkeet tukevat innovointia kouluissa

EU rahoittaa aloitteita, joilla pyritään edistämään innovatiivisia opetusmenetelmiä ja parantamaan oppimateriaaleja. Äskettäin tehdyn tutkimuksen mukaan yli kahdeksan kymmenestä tällaisiin aloitteisiin osallistuvista katsoo, että aloitteella oli heihin positiivinen ja kestävä vaikutus. Sama osuus osallistujista katsoo myös, että samoja tuloksia ei olisi voitu saavuttaa ilman EU:n tukea.

Hankkeet rahoitettiin EU:n Comenius-ohjelmasta, josta tuetaan monia eri toimia koulujen kumppanuuksista opettajien koulutukseen ja eTwinning-ystävyyskoulutoimintaan. Comenius on osa elinikäisen oppimisen ohjelmaa, joka korvataan tammikuussa 2014 Yhteinen Erasmus -ohjelmalla. Ohjelmasta myönnetään vuosittain 13 miljoonaa euroa yliopistoille, opettajankoulutuslaitoksille, kansalaisjärjestöille ja kouluille uusien opetusmenetelmien ja oppimateriaalien kehittämisen tueksi. Esimerkkejä innovatiivisesta opetuksesta ovat muun muassa draamaan pohjautuva opetus ja tieteen perusteet pienille lapsille (ks. Tausta).

”Tarkoituksena on auttaa kouluja tarjoamaan oppilaille tietämystä, taitoja ja luottamusta, joita he tarvitsevat koko potentiaalinsa hyödyntämiseksi”, totesi koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista vastaava komissaari Androulla Vassiliou. ”Tämän eurooppalaisen aloitteen lisäarvo on siinä, että se altistaa opettajat ja koulut uusille toimintatavoille ja asiantuntemukselle, jotka johtavat innovatiivisiin ratkaisuihin luokkahuoneessa.”

Tutkimuksessa kävi ilmi, että vaikutus oli positiivisin sellaisiin henkilöihin, jotka osallistuivat hankkeisiin suoraan. He katsoivat, että osallistuminen avarsi heidän ajattelutapaansa ja paransi heidän ammattitaitoaan tieto- ja viestintätekniikassa, kielissä ja hallinnossa. Lisäksi he pystyivät sitä kautta saamaan helpommin tietoa parhaista käytännöistä.

Useimmat organisaatiot kokivat yhdeksi tärkeimmistä eduista sen, että hankkeet loivat uusia yhteyksiä ja synergioita sekä organisaatioiden sisällä että organisaatioiden välillä. Hankkeiden ja verkostojen vaikutusta itse järjestelmään on vaikeampi havaita, mutta useimmat vastaajat katsoivat sen tulevan esiin esimerkiksi silloin, kun hankkeessa ja verkoston puitteissa kehitettyjä koulutusmoduuleja ja sisältöjä hyödynnetään olemassa olevilla kursseilla.

Tausta

Tutkimuksen (Study of the Impact of Comenius Centralised Actions: Comenius Multilateral Projects and Comenius Multilateral Networks) toteutti Euroopan komission toimeksiannosta kreikkalainen koulutusorganisaatio Ellinogermaniki Agogi joulukuun 2010 ja joulukuun 2012 välisenä aikana. Organisaatio teki kyselytutkimuksen henkilöille, jotka olivat osallistuneet yhteensä 145 hankkeeseen ja verkostoon.

Esimerkkejä hankkeista

DICE project -hankkeeseen osallistui 12 maata (Unkari, Tšekki, Alankomaat, Norja, Palestiina, Puola, Portugali, Romania, Serbia, Slovenia, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta). Siinä keskityttiin draamaan pohjautuvan opetuksen positiivisiin vaikutuksiin oppilaiden kehityksessä. Kyseisissä maissa toimivat voittoa tavoittelemattomat organisaatiot ja yliopistot tekivät yhteistyötä tutkimustyön suorittamiseksi. Toiminnassa oli mukana kumppaneina muun muassa opetusteatteri, taiteilijoita, psykologeja ja sosiologeja. EU osallistui toiminnan rahoittamiseen 282 000 eurolla kahden vuoden aikana.

Naturbild project -hanke, yliopistot ja opettajankoulutuslaitokset kuudessa maassa (Saksa, Itävalta, Unkari, Slovakia, Romania ja Bulgaria) kehittivät uuden opetusstrategian, jolla helpotetaan lasten siirtymistä esiasteen koulutuksesta perusasteen koulutukseen. Konsortio teki videoanalyysejä lasten leikeistä ja oppitunneista ja käytti niitä opettajien kouluttamiseen erityisissä työpajoissa. Hanke sai EU:lta 298 000 euroa rahoitusta kahden vuoden aikana.

Comenius-ohjelma ja eTwinning

Comenius-ohjelma on avoin kouluille, opettajille ja koulutusorganisaatioille 27 EU-maassa sekä Kroatiassa, Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa, Sveitsissä ja Turkissa. Jotkin ohjelman osat ovat avoimia myös entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa ja Serbiassa toimiville organisaatioille. Tutkimuksen kohteena olevissa hankkeissa ja verkostoissa voi olla mukana kumppaneita myös mistä tahansa muusta maasta.

Vuonna 2005 perustettu eTwinning-verkko kokoaa yhteen kasvavan joukon Euroopan kouluja. Kyseisen, opettajien koulutusta ja yhteisiä koulutushankkeita tarjoavan maksuttoman ja turvallisen verkkoympäristön käyttäjiksi on kirjautunut 200 000 opettajaa ja yli 100 000 koulua 33:ssa Euroopan maassa (EU:n 27 jäsenmaata, Islanti, Sveitsi, Norja, Turkki, Kroatia ja entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia). eTwinning-portaali on käytettävissä 25 kielellä. Maaliskuussa 2013 käynnistetyn eTwinning Plus -aloitteen kautta eTwinning-yhteisöön on liittynyt myös Armeniassa, Azerbaidžanissa, Georgiassa, Moldovassa ja Ukrainassa sijaitsevia kouluja.

Kuka oli Comenius?

Kouluille tarkoitettu EU:n Comenius-ohjelma on nimetty tšekkiläisen kirjailijan ja tieteenharjoittajan John Amos Comeniuksen (1592–1670) mukaan. Häntä pidetään yleisen, kaikille lapsille tasapuolisen koulukasvatuksen isänä. Hän asui ja työskenteli monissa Euroopan maissa.

Lisätietoja

Koko tutkimus [EN] ja tiivistelmät [DE, EN, FR]

Lisätietoja Comenius-ohjelman monenvälisistä verkoista ja hankkeista sekä niiden rahoitussäännöistä, esimerkkejä ja tuloksia

Euroopan komissio: Comenius-ohjelma

Euroopan komissio: Koulutus

Androulla Vassilioun verkkosivusto

Androulla Vassiliou Twitterissä

Yhteyshenkilöt:

Dennis Abbott (+32 2) 295 92 58; Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2) 295 96 67


Side Bar