Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 7. mai 2013

ELi projektid aitavad kaasa innovatsioonile klassiruumis

Rohkem kui kaheksa inimest kümnest, kes osalevad ELi rahastatud algatuses, mille eesmärk on soodustada innovatiivset õpetamist ning lastele paremate õppematerjalide loomist, ütlevad, et sellel projektil oli nende jaoks positiivne ja kestev mõju. Sama suur osa vastajatest väitis selle uue uuringu kohaselt ka, et samu tulemusi ei oleks olnud võimalik saavutada ilma Euroopa toetuseta.

Projekte rahastati ELi Comeniuse programmi raames, mis toetab mitmeid tegevusi alates koolide partnerlusest kuni õpetajakoolituse ja koolide eTwinninguni. Comenius on osa elukestva õppe programmist, millele alates 2014. aasta jaanuarist järgneb „Erasmus kõigile”. Comeniuse raames eraldatakse ülikoolidele, õpetajakoolitust andvatele asutustele, valitsusvälistele organisatsioonidele ja koolidele ligikaudu 13 miljonit eurot aastas uute õpetamismeetodite ja materjalide väljatöötamiseks. Uuendusliku õpetamise näitena võib tuua draamaõppe ja avastusõppe kasutamise väikelaste puhul (vt taust).

Haridusvolinik Androulla Vassiliou ütles: „Meie eesmärk on aidata koolidel anda õpilastele vajalikud teadmised, oskused ja kindlustunde, et nad suudaksid jõuda oma võimete tippu. Selle Euroopa algatuse lisaväärtus seisneb selles, et see pakub õpetajatele ja koolidele eri lähenemisviise ja oskusteavet, mille tulemusel sünnivad uuenduslikumad lahendused klassiruumis.”

Uuringu käigus leiti, et kõige positiivsemalt mõjutas programm neid inimesi, kes olid projektidega otseselt seotud. Need inimesed ütlesid, et programm avardas nende vaateid, tutvustas parimaid tavasid ja uuendusi ning parandas nende kutseoskusi IKT, keelte ja juhtimise valdkonnas.

Organisatsioonid tõid eriti välja võimaluse luua uusi sidemeid ja sünergiaid nii haridusasutuste siseselt kui ka nende vahel. Projektide ja võrgustike süsteemset mõju on vähem tunda, kuid enamik vastanutest leidis, et see on olemas, näiteks kui projekti või võrgustiku raames arendatud õpetajakoolituse moodulid ja sisu integreeritakse olemasolevatesse kursustesse.

Taust

Kreeka haridusorganisatsioon Ellinogermaniki Agogi tegi 2010. aasta detsembrist kuni 2012. aasta detsembrini Euroopa Komisjoni jaoks uuringu „Comeniuse tsentraliseeritud meetmete mõju-uuring: Comeniuse mitmepoolsed projektid ja Comeniuse mitmepoolsed võrgustikud”. Uuring korraldati 145 projektis ja võrgustikus osalejate hulgas.

Projektinäited

Projekt DICE hõlmas 12 riiki (Ungari, Tšehhi Vabariik, Madalmaad, Norra, Palestiina, Poola, Portugal, Rumeenia, Serbia, Sloveenia, Rootsi ja Ühendkuningriik). Projektiga uuriti draamaõppe positiivset mõju õpilaste arengule. 12 riigi mittetulundusühendused ja ülikoolid moodustasid selle uuringu tegemiseks uurimisrühmi. Uurimistöös osalesid ka teatri- ja kunstihariduse alal tegutsejaid, psühholoogid ja sotsioloogid. EL kaasrahastas projekti kahe aasta jooksul 282 000 euroga.

Projekti Naturbild jaoks töötasid kuue riigi (Saksamaa, Austria, Ungari, Slovakkia, Rumeenia ja Bulgaaria) ülikoolid ja õpetajaharidust andvad asutused välja uue õpetamisstrateegia, mis aitab lastel edasi minna lasteaiast algkooli. Uurimisrühm tegi laste mängust ja õppetundidest videoanalüüse ning kasutas neid erialastes õpikodades õpetajate koolitamisel. EL kaasrahastas projekti kahe aasta jooksul 298 000 euroga.

Comenius ja eTwinning

Comeniuse programm on avatud 27 ELi liikmesriigi, Horvaatia, Islandi, Liechtensteini, Norra, Šveitsi ja Türgi koolidele, õpetajatele ja haridusasutustele. Mõned projekti osad on avatud ka endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi ja Serbia organisatsioonidele. Uuringu keskmes olevad projektid ja võrgustikud võivad hõlmata täiendavaid partnereid mis tahes muust riigist.

eTwinning, mis loodi 2005. aastal, on kasvav koolide kogukond Euroopas. 200 000 õpetajat ja rohkem kui 100 000 kooli 33 Euroopa riigist (27 ELi liikmesriiki, Island, Šveits, Norra, Türgi, Horvaatia ning endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik) on registreerunud, et kasutada seda tasuta ja turvalist võrgukeskkonda õpetajakoolituse ja ühiste haridusprojektide jaoks. eTwinningu portaal on kättesaadav 25 keeles. 2013. aasta märtsis käivitatud eTwinning Plus algatuse osana ühinesid eTwinningu kogukonnaga väljavalitud koolid Armeeniast, Aserbaidžaanist, Gruusiast, Moldovast ja Ukrainast.

Kes oli Comenius?

ELi Comeniuse projekt koolidele on saanud nime Tšehhi kirjaniku ja teadlase John Amos Comeniuse (1592-1670) järgi, keda peetakse kõigile kättesaadava hariduse rajajaks, mille aluseks on võrdsed võimalused kõigile lastele. Ta elas ja tegutses paljudes Euroopa riikides.

Lisateave

Täielik uuring inglise keeles koos kommenteeritud kokkuvõtetega saksa, inglise ja prantsuse keeles.

Rohkem teavet Comeniuse mitmepoolsete võrgustike ja projektide kohta, sealhulgas rahastamiseeskirjad, näited ja projektide tulemused.

Euroopa Komisjon: Comeniuse programm

Euroopa Komisjon: Haridus ja koolitus

Androulla Vassiliou veebisait

Androulla Vassiliou Twitteris: @VassiliouEU

Kontaktisikud:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar