Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 6 maj 2013

Miljö: investeringar i grön infrastruktur ger många fördelar för natur, samhälle och människor

Europeiska kommissionen antog i dag en ny strategi för att främja grön infrastruktur och se till att den fysiska planeringen systematiskt bidrar till att stärka naturliga processer. Grön infrastruktur är ett beprövat koncept där naturen används för att ge ekologiska, ekonomiska och sociala fördelar. I stället för att exempelvis anlägga teknisk infrastruktur för översvämningsskydd, kan man använda grön infrastruktur och låta en naturlig våtmark ta hand om överskottsvatten vid kraftiga regn.

– Att bygga upp grön infrastruktur är ofta en god investering för naturen, ekonomin och sysselsättningen, säger miljökommissionär Janez Potočnik. Vi bör lösa problem i samhället genom att arbeta tillsammans med naturen i stället för mot den, om det är ekonomiskt och miljömässigt förnuftigt.

Grön infrastruktur är ofta billigare och mer hållbar än alternativ som bygger på tekniska lösningar. Parker med rik biologisk mångfald, grönområden och friskluftskorridorer kan t.ex. mildra de negativa effekterna av värmeböljor på sommaren. Utöver fördelarna för hälsa och miljö, ger grön infrastruktur också många samhällsvinster. Den skapar arbetstillfällen och gör städerna mer tilltalande att bo och arbeta i. Dessutom ger den möjligheter för djur och växter att leva även i stadsområden.

Den strategi som lanserades i dag har följande inriktning:

  • Främja grön infrastruktur i de viktigaste politikområdena, som jordbruk, skogsbruk, naturvård, vatten, havsfrågor och fiske, regional- och sammanhållningspolitik, begränsning av och anpassning till klimatförändringar, transporter, energi, förebyggande av katastrofer och markanvändningspolitik. Före utgången av 2013 ska kommissionen utveckla riktlinjer för att visa hur grön infrastruktur kan integreras i dessa politikområden under perioden 2014–2020.

  • Förbättra forskning och data, stärka kunskapsbasen och främja innovativ teknik som stöder grön infrastruktur.

  • Förbättra tillgången till finansiering för projekt för grön infrastruktur – kommissionen ska senast 2014 inrätta en finansieringsmekanism tillsammans med Europeiska investeringsbanken för att stödja projekt för grön infrastruktur.

  • Stödja projekt för grön infrastruktur på EU-nivå – till slutet av 2015 ska kommissionen genomföra en studie för att bedöma möjligheterna att utveckla ett EU-omfattande nätverk av grön infrastruktur.

Nästa steg

I slutet av 2017 ska kommissionen se över läget för utvecklingen av grön infrastruktur och offentliggöra en rapport om gjorda erfarenheter och rekommendationer för framtida åtgärder.

Bakgrund

Europas landskap omvandlas oavbrutet genom fragmentering och förändrad och intensifierad markanvändning till följd av en ständig mänsklig verksamhet. Stadsutbredning och anläggning av vägar och energiinfrastruktur har förstört och splittrat värdefulla ekosystem, vilket påverkar livsmiljöer och arter och försvagar de rumsliga och funktionella sambanden i landskapet. Störda ekosystem har färre arter och ger inte lika många tjänster som friska ekosystem. Dessa tjänster har ett direkt värde för vår ekonomi och att investera i grön infrastruktur är därför ekonomiskt förnuftigt.

Vanligen ger investeringar i grön infrastruktur hög avkastning. Som exempel kan tas ett projekt för återställande av översvämningsområden längs floden Elbe i Tyskland, där vinsterna av att flytta vallar, investera i flodslättsanpassade jordbruksmetoder och anlägga fiskvägar blev upp till fyra gånger större än kostnaderna. Rekreation, översvämningsskydd och minskade koldioxidutsläpp, som inte räknades om i pengar, ökar dessa beräknade vinster ytterligare.

Inslag av grön infrastruktur i stadsmiljön såsom gröna tak, parker och grönområden bidrar till människors hälsa och hjälper till att lösa samhällsproblem, spara energi och minska vattenavrinningen. Bättre infrastrukturplanering bidrar också till en effektivare politik för transporter och byggande.

Meddelandet om grön infrastruktur bygger på EU:s färdplan för resurseffektivitet och EU:s strategi för biologisk mångfald till 2020, och ska främja investeringar i och användning av grön infrastruktur i Europa.

Läs mer:

Länk till meddelandet och kort sammanfattning:

http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/index_en.htm

En ny video om grön infrastruktur:

http://www.tvlink.org/

Se även:

http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar