Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 6. maja 2013

Okolje: vlaganje v zeleno infrastrukturo prinaša večkratne koristi za naravo, družbo in ljudi

Evropska komisija je danes sprejela novo strategijo, s katero želi spodbuditi uporabo zelene infrastrukture in zagotoviti, da so naravni procesi sistematično vključeni v prostorsko načrtovanje. Zelena infrastruktura je preskušeno orodje, ki s pomočjo narave zagotavlja ekološke, gospodarske in družbene koristi. Na primer namesto gradnje infrastrukture za zaščito pred poplavami bi rešitev z zeleno infrastrukturo omogočila naravnim mokriščem, da vsrkajo prekomerno vodo zaradi obilnega deževja.

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je dejal: „Zelena infrastruktura je pogosto dobra naložba za naravo, gospodarstvo in delovna mesta. Kjer ima to gospodarski in okoljski smisel, bi morali družbi zagotoviti rešitve, ki delajo z naravo namesto proti njej.“

Zelena infrastruktura je pogosto cenejša in trajnejša kot ustaljene gradbene alternative. Parki s pestro biotsko raznovrstnostjo, zeleni prostori in koridorji za svež zrak lahko na primer ublažijo negativni učinek poletnih vročinskih valov. Poleg zdravstvenih in okoljskih koristi zelena infrastruktura prinaša tudi mnoge družbene koristi: ustvarja delovna mesta in iz mest naredi okolje, privlačnejše za življenje in delo. Poleg tega omogoča dobro počutje prosto živečih živali in rastlin tudi v urbanih okoljih.

Strategija, ki jo uvajamo danes, se bo osredotočala na:

  • spodbujanje zelene infrastrukture na glavnih področjih politike, kot so kmetijstvo, gozdarstvo, narava, voda, pomorstvo in ribištvo, regionalna in kohezijska politika, blaženje podnebnih sprememb in prilagoditev nanje, promet, energija, zaščita pred naravnimi nesrečami in raba zemljišč. Do konca leta 2013 bo Komisija pripravila smernice, da prikaže, kako se zelena infrastruktura lahko vključi v izvajanje teh politik v obdobju od 2014 do 2020;

  • izboljšanje raziskav in podatkov, krepitev znanja in spodbujanje inovativnih tehnologij, ki podpirajo zeleno infrastrukturo;

  • izboljšanje dostopa do financ za projekte zelene infrastrukture – Komisija bo skupaj z Evropsko investicijsko banko do leta 2014 vzpostavila finančni mehanizem EU za podporo projektom zelene infrastrukture;

  • podpora projektom zelene infrastrukture na ravni EU – do konca leta 2015 bo Komisija izdelala študijo, s katero bo ocenila priložnosti za razvoj vseevropske mreže zelene infrastrukture.

Naslednji koraki

Do konca leta 2017 bo Komisija pregledala napredek v razvoju zelene infrastrukture in objavila poročilo o pridobljenih izkušnjah skupaj s priporočili za ukrepanje v prihodnje.

Ozadje

Zaradi vztrajnega človeškega razvoja se z drobljenjem, spremembami in intenzivno rabo tal vsak dan dramatično preoblikuje podoba evropske krajine. Širitev urbanih območij in gradnja cestne ter energetske infrastrukture sta degradirali in razdelili dragocene ekosisteme, prizadeti so habitati in biološke vrste, zmanjšana pa je tudi prostorska in funkcijska skladnost krajine. Običajno imajo degradirani ekosistemi manj pestre živalske in rastlinske vrste ter ne morejo opravljati enakih storitev kot zdravi ekosistemi. Toda te storitve našemu gospodarstvu zagotavljajo neposredno korist, zato je vlaganje v zeleno infrastrukturo z gospodarskega vidika smiselno.

Investicije v zeleno infrastrukturo običajno zagotavljajo visoke donose. Na primer v projektu obnove poplavnih območij vzdolž reke Elbe v Nemčiji so koristi zaradi prestavitve jezov, vlaganj v kmetijstvo, prilagojeno poplavnim območjem, in gradnje ribjih stez za štirikrat presegle stroške. Pridobitve z vidika rekreacije, zaščite pred poplavami in nižjih emisij ogljikovega dioksida niso bile ovrednotene, bi pa to vrednost še dodatno povišale.

Okoljske rešitve z zeleno infrastrukturo v urbanih okoljih, kot so zelene strehe, parki in zelene površine, pozitivno vplivajo na zdravje ljudi, pomagajo reševati družbene probleme, prihranijo energijo in olajšajo odtekanje vode. Boljše načrtovanje infrastrukture prispeva tudi k učinkovitejši politiki mobilnosti in gradnje.

Sporočilo o zeleni infrastrukturi temelji na časovnem okviru EU za gospodarno rabo virov in strategiji EU za biotsko raznovrstnost do leta 2020, zato da se v Evropi spodbudita vlaganje v zeleno infrastrukturo in njena uporaba.

Dodatne informacije:

Povezava na sporočilo in povzetek:

http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/index_en.htm

Videoposnetek o zeleni infrastrukturi:

http://www.tvlink.org/

Glej tudi:

http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/

Kontaktni osebi:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar