Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 6 maja 2013 r.

Ochrona środowiska: Inwestowanie w zieloną infrastrukturę przyniesie wiele korzyści dla środowiska naturalnego, społeczeństwa i ludzi

Komisja Europejska przyjęła dziś nową strategię, aby zachęcić do korzystania z zielonej infrastruktury oraz zapewnić, by coraz szersze uwzględnianie procesów naturalnych stawało się systematycznie częścią planowania przestrzennego. Zielona infrastruktura jest wypróbowanym instrumentem, który wykorzystuje przyrodę w celu uzyskania korzyści ekologicznych, gospodarczych i społecznych. I tak na przykład zamiast budowania infrastruktury przeciwpowodziowej zastosowanie zielonej infrastruktury mogłoby pozwolić naturalnym siedliskom podmokłym na wchłonięcie nadmiaru wody z ulewnych deszczów.

Komisarz ds. środowiska, Janez Potočnik, stwierdził: „Budowanie zielonej infrastruktury jest często dobrą inwestycją dla środowiska, gospodarki i rynku pracy. Musimy zaproponować społeczeństwu rozwiązania, które współdziałają z przyrodą, a nie działają na jej szkodę, tam gdzie służy to środowisku i gospodarce.”.

Zielona infrastruktura jest często tańsza i bardziej trwała niż rozwiązania alternatywne proponowane przez tradycyjną inżynierię lądową. Parki o znacznej różnorodności biologicznej, tereny zielone i korytarze świeżego powietrza mogą przyczynić się do złagodzenia skutków fali upałów letnich. Oprócz korzyści dla środowiska i zdrowia zielona infrastruktura niesie również wiele korzyści społecznych: tworzy nowe miejsca pracy i sprawia, że miasta stają się bardziej atrakcyjnym miejscem do życia i pracy. Przyczynia się również do rozwoju dzikiej flory i fauny, nawet w kontekście miejskim.

Zainicjowana dzisiaj strategia będzie koncentrować się na:

  • wspieraniu zielonej infrastruktury w głównych obszarach polityki, takich jak rolnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska, polityka morska i rybołówstwo, polityka regionalna i polityka spójności, łagodzenie zmiany klimatu i dostosowanie się do niej, transport, energia, zapobieganie klęskom żywiołowym i polityka gospodarowania gruntami. Do końca 2013 r. Komisja opracuje wytyczne wskazujące, w jaki sposób zielona infrastruktura może być włączona do realizacji polityki w tych obszarach w latach 2014-2020.

  • rozwoju badań naukowych i poprawie jakości danych, wzmacnianiu podstaw wiedzy i promowaniu innowacyjnych technologii wspierających zieloną infrastrukturę.

  • poprawie dostępu do finansowania dla projektów dotyczących zielonej infrastruktury — do 2014 r. Komisja, wspólnie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, utworzy unijny instrument finansowy w celu wspierania projektów dotyczących zielonej infrastruktury

  • wspieranie projektów dotyczących zielonej infrastruktury na szczeblu UE — do końca 2015 r. Komisja przeprowadzi badanie mające na celu ocenę możliwości rozwoju ogólnoeuropejskiej sieci zielonej infrastruktury.

Kolejne kroki

Do końca 2017 r. Komisja dokona przeglądu postępów w dziedzinie rozwoju zielonej infrastruktury i opublikuje sprawozdanie na temat wyciągniętych wniosków wraz z zaleceniami dotyczącymi przyszłych działań.

Kontekst

Krajobraz europejski ulega codziennie drastycznym przemianom wskutek rozdrobnienia, zmian i intensyfikacji użytkowania gruntów wynikających z nieprzerwanego rozwoju społecznego. Ekspansja miast oraz budowa dróg i infrastruktury energetycznej doprowadziły do degradacji cennych ekosystemów i ich podziału, co ma negatywne skutki dla ich siedlisk i mieszkających w nich gatunków oraz ogranicza przestrzenną i funkcjonalną spójność krajobrazu. Zdegradowane ekosystemy charakteryzują się mniejszym bogactwem gatunków i nie są w stanie oferować tego samego zakresu usług co zdrowe ekosystemy. Usługi te jednak mają bezpośrednie znaczenie dla naszej gospodarki, a inwestowanie w zieloną infrastrukturę ma w związku z tym sens z gospodarczego punktu widzenia.

Inwestycje w zieloną infrastrukturę charakteryzują się zazwyczaj wysoką stopą zwrotu. Na przykład w projekcie odnowy terenów zalewowych wzdłuż rzeki Łaby w Niemczech korzyści wynikające z przeniesienia grobli, inwestowania w dostosowaną do zagrożeń zalewowych gospodarkę rolną i budowy przepławki dla ryb są czterokrotnie wyższe niż koszt samej operacji. Rekreacja, ochrona przeciwpowodziowa oraz korzyści w zakresie emisji dwutlenku węgla, dla których nie określono wartości pieniężnej, przyczyniłyby się w jeszcze większym stopniu do zwiększenia wartości wyliczonych korzyści.

Elementy zielonej infrastruktury w środowisku miejskim, takie jak zielone dachy, parki i zielone drogi wpływają pozytywnie na zdrowie ludzi, pomagają rozwiązać problemy społeczne i zaoszczędzić energię, a także ułatwiają odpływ wody. Lepsze planowanie infrastruktury przyczynia się do bardziej efektywnej polityki mobilności i polityki budowlanej.

Komunikat w sprawie zielonej infrastruktury opiera się na unijnym planie działania na rzecz zasobooszczędnej Europy (Resource Efficiency Roadmap) i unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r. (EU Biodiversity Strategy to 2020), w celu promowanie inwestowania w zieloną infrastrukturę w Europie i korzystania z niej.

Więcej informacji można znaleźć na stronach:

Link do komunikatu i streszczenie dla obywateli:

http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/index_en.htm

Nowy komunikat prasowy wideo w sprawie zielonej infrastruktury znajduje się na stronie internetowej:

http://www.tvlink.org/

Inne informacje:

http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/

Kontakt:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar