Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 6 mei 2013

Milieu: investeringen in groene infrastructuur creëren een meervoudige winst voor de natuur, de samenleving en de burgers

De Europese Commissie heeft vandaag een nieuwe strategie goedgekeurd om het gebruik van groene infrastructuur te stimuleren en ervoor te zorgen dat bij de ruimtelijke ordening systematisch van natuurlijke processen wordt gebruikgemaakt. Groene infrastructuur is een beproefd instrument waarbij de natuur wordt ingezet om ecologische, economische en sociale voordelen te genereren. In plaats van infrastructuur ter bescherming tegen overstromingen te bouwen, zou voor groene infrastructuur gekozen kunnen worden door bijvoorbeeld bij hevige regenval het overtollige water te laten absorberen door een natuurlijk wetland.

Milieucommissaris Janez Potočnik: "De aanleg van groene infrastructuur is vaak een goede investering voor de natuur, de economie en de werkgelegenheid. Waar dat economisch en ecologisch zin heeft, moeten we streven naar oplossingen die met de natuur samenwerken in plaats van haar tegen te werken."

Groene infrastructuur is vaak goedkoper en duurzamer dan conventionele civieltechnische alternatieven. Zo kunnen parken met een rijke biodiversiteit, groene ruimten en schoneluchtgebieden de negatieve gevolgen van hittegolven in de zomer beperken. Groene infrastructuur is niet alleen nuttig op het vlak van gezondheid en het milieu, maar heeft ook veel maatschappelijke voordelen. Groene infrastructuur zorgt voor werkgelegenheid, maakt steden aantrekkelijker om er te wonen en te werken en biedt wilde dieren goede leefomstandigheden, zelfs in een stedelijke omgeving.

De vandaag gelanceerde strategie is gericht op:

  • het bevorderen van groene infrastructuur op de belangrijkste beleidsterreinen zoals landbouw, bosbouw, natuur, water, zee en visserij, regionaal en cohesiebeleid, vermindering van en aanpassing aan de klimaatverandering, vervoer, energie, rampenpreventie en grondgebruik. Eind 2013 zal de Commissie een leidraad uitwerken om duidelijk te maken hoe groene infrastructuur in de periode van 2014 tot 2020 in de uitvoering van dat beleid kan worden geïntegreerd.

  • het verbeteren van onderzoek en gegevens, het versterken van de kennisbasis en het stimuleren van innoverende technologieën ter ondersteuning van groene infrastructuur.

  • een verbeterde toegang tot financiering voor groene-infrastructuurprojecten — de Commissie zal samen met de Europese Investeringsbank tegen 2014 een EU-financieringsfaciliteit opzetten voor steun aan groene-infrastructuurprojecten.

  • het steunen van groene-infrastructuurprojecten op Europees niveau – tegen eind 2015 zal de Commissie een studie uitvoeren waarin zal worden nagegaan op welke manier er een EU-netwerk voor groene infrastructuur kan worden ontwikkeld.

Volgende stappen

Uiterlijk eind 2017 zal de Commissie de voortgang bij de ontwikkeling van groene infrastructuur evalueren en een rapport over de opgedane ervaringen publiceren samen met aanbevelingen voor toekomstige maatregelen.

Achtergrond

Als gevolg van steeds nieuwe bouwprojecten is het Europese landschap voortdurend aan veranderingen onderhevig door fragmentering, wijzigingen en de intensivering van het landgebruik. Door stedelijke expansie en de aanleg van wegen en energie-infrastrucuur werden waardevolle ecosystemen aangetast en opgedeeld, werd schade toegebracht aan habitats en soorten en werd de ruimtelijke en functionele samenhang van het landschap verzwakt. Aangetaste ecosystemen hebben vaak een lagere soortenrijkdom en kunnen niet dezelfde verscheidenheid aan diensten bieden als gezonde ecosystemen. Die diensten hebben echter directe waarde voor onze economie; het is dan ook economisch zinvol om te investeren in groene infrastructuur.

Dergelijke investeringen hebben vaak een hoog rendement. Bij een project voor het herstel van de uiterwaarden langs de Elbe in Duitsland bijvoorbeeld bleken de baten uit de verplaatsing van de dijken, de investeringen in aan overstromingsgebieden aangepast landbouwbeheer dat en de aanleg van vistrappen tot vier keer hoger te liggen dan de kosten. De voordelen op het vlak van recreatiemogelijkheden, overstromingsbescherming en koolstofuitstoot, die niet werden berekend, zouden het rendement van de investeringen nog hebben verhoogd.

Voorbeelden van stedelijke groene infrastructuur zoals groene daken, parken en groene corridors zijn goed voor de volksgezondheid, bevorderen de aanpak van maatschappelijke problemen, helpen energie besparen en zorgen voor een betere afwatering. Een betere infrastructuurplanning draagt ook bij tot een efficiënter mobiliteits- en bouwbeleid.

De mededeling over groene infrastructuur is gebaseerd op het EU-stappenplan voor efficiënt gebruik van hulpbronnen en de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2020 en beoogt investeringen in en het gebruik van groene infrastructuur in Europa te bevorderen.

Voor nadere informatie, zie:

Link naar de mededeling en de publiekssamenvatting:

http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/index_en.htm

Voor een filmpje over groene infrastructuur, zie:

http://www.tvlink.org/

Zie ook:

http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/

Contact:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar