Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 6. maijā

Vide: ieguldījumi zaļajā infrastruktūrā daudzkārtīgi atmaksāsies, un ieguvēji būs daba, sabiedrība un cilvēki

Eiropas Komisija šodien pieņēma jaunu stratēģiju, kā veicināt zaļās infrastruktūras izmantošanu un panākt, lai teritoriālajā plānošanā sistemātiski ņemtu vērā dabas procesus. Zaļā infrastruktūra ir pārbaudīts rīks, kas, izmantojot dabas likumus, vairo ekoloģisko, ekonomisko un sociālo labklājību. Piemēram, tā vietā, lai būvētu plūdu novēršanas infrastruktūru, var izmantot zaļās infrastruktūras risinājumu, stiprās lietusgāzēs ļaujot liekajam ūdenim uzsūkties dabiskajā mitrājā.

Par vidi atbildīgais Eiropas Komisijas loceklis Janess Potočniks uzskata: “Zaļās infrastruktūras veidošana bieži vien ir labs ieguldījums nākotnē, ekonomikā un nodarbinātībā. Gadījumos, kur tas ir ekonomiski un ekoloģiski lietderīgi, mums sabiedrībai jāpiedāvā risinājumi, kas darbojas saskaņā ar dabas likumiem, nevis pretēji tiem.

Zaļā infrastruktūra nereti ir lētāka un izturīgāka nekā alternatīvas, ko piedāvā tradicionālās inženierbūves. Piemēram, bioloģiski daudzveidīgi parki, apstādījumi un svaigā gaisa koridori vasarā var mazināt karstuma viļņu negatīvās sekas. Papildus veselības un vides ieguvumiem zaļajai infrastruktūrai ir arī dažādi sociāli labumi. Tā palīdz radīt darbvietas un padara pilsētas par pievilcīgākām vietām, kur dzīvot un strādāt. Pateicoties tai, pat pilsētas vidē var vairoties dzīvā daba.

Šodien paziņotajai stratēģijai būs šādi uzdevumi:

  • sekmēt zaļās infrastruktūras izmantošanu svarīgāko nozaru politikā, kā lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, dabas aizsardzībā, ūdens apsaimniekošanā, jūrniecībā un zivsaimniecībā, reģionālajā un kohēzijas politikā, klimata pārmaiņu iegrožošanā un pielāgojoties tām, transporta nozarē, enerģētikā, katastrofu novēršanā un zemes izmantošanas politikā. Līdz 2013. gada beigām Komisija izstrādās ieteikumus, kā var ņemt vērā zaļo infrastruktūru, īstenojot politiku šajās jomās;

  • uzlabot pētniecību un datus, nostiprināt zināšanu bāzi un veicināt tādu inovatīvu tehnoloģiju izmantošanu, kas atbalsta zaļo infrastruktūru;

  • uzlabot finansējuma pieejamību zaļās infrastruktūras projektiem. Komisija līdz 2014. gadam kopā ar Eiropas Investīciju banku izveidos ES finansēšanas mehānismu, kas būs paredzēts zaļās infrastruktūras projektiem;

  • atbalstīt ES līmeņa zaļās infrastruktūras projektus. Līdz 2015. gada beigām Komisija veiks pētījumu, lai novērtētu iespējas izstrādāt ES mēroga zaļās infrastruktūras tīklu.

Turpmākie pasākumi

Līdz 2017. gada beigām Komisija novērtēs, ciktāl ir attīstīta zaļā infrastruktūra, un publicēs ziņojumu par gūtajiem rezultātiem un ieteikumus turpmākiem pasākumiem.

Vispārīga informācija

Dienu no dienas Eiropas ainava pamatīgi pārveidojas, cilvēka pastāvīgās darbības dēļ tai sadrumstalojoties un mainoties un pastiprinoties zemes izmantošanai. Paplašinot pilsētas un izbūvējot ceļus un energoapgādes infrastruktūru, ir degradētas un sadalītas vērtīgas ekosistēmas, atstājot sekas uz biotopiem un sugām un pasliktinot ainavas telpisko un funkcionālo saskaņotību. Degradētās ekosistēmas parasti nav tik bagātas ar sugām un nespēj piedāvāt tik daudz pakalpojumu kā veselās ekosistēmas. Tomēr šie pakalpojumi tieši ietekmē mūsu ekonomiku, un tāpēc ir svarīgi ieguldīt zaļajā infrastruktūrā.

Ieguldījumi zaļajā infrastruktūrā parasti labi atmaksājas. Piemēram var minēt Elbas upes palienes atjaunošanas projektu (Vācija). Labums, ko iegūst, pārvietojot dambjus, investējot palienei pielāgotā lauku apsaimniekošanā un izveidojot zivju ceļus, līdz pat četrām reizēm pārsniedz izmaksas. Šiem aprēķinātajiem ieguvumiem var vēl pieskaitīt naudā neizteikto labumu, ko dod atpūtas, plūdu novēršanas un oglekļa emisijas samazināšanas iespējas.

Zaļā infrastruktūra ar zaļiem jumtiem, parkiem un zaļajām joslām pilsētvidē palīdz cilvēkiem uzlabot veselību, risināt sociālās problēmas, ietaupīt enerģiju un sekmēt ūdens noteci. Labāka infrastruktūras plānošana sekmē arī efektīvāku transporta un būvniecības politiku.

Paziņojums par zaļo infrastruktūru balstās uz ceļvedi par resursu efektīvu izmantošanu un ES bioloģiskās daudzveidības stratēģiju līdz 2020. gadam un veicinās investēšanu Eiropas zaļajā infrastruktūrā un tās izmantošanu.

Papildu informācija

Saite uz paziņojumu un kopsavilkumu sabiedrībai:

http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/index_en.htm

Video par zaļo infrastruktūru:

http://www.tvlink.org/

Lasiet vēl:

http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/

Kontaktpersonas:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar