Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. gegužės 6 d.

Aplinka. Investicijos į žaliąją infrastruktūrą atneš daug naudos gamtai, visuomenei ir žmonėms

Šiandien Europos Komisija priėmė naują žaliosios infrastruktūros plėtojimo ir užtikrinimo, kad natūralių gamtos procesų gerinimas taptų įprasta teritorijų planavimo dalimi, strategiją. Žalioji infrastruktūra – tai išbandyta ir patikrinta priemonė, kurią taikant gamtos teikiamos galimybės išnaudojamos aplinkos, ekonominiam ir socialiniam labui. Pavyzdžiui, taikant žaliosios infrastruktūros principą, siekiant išvengti potvynių ne statoma speciali infrastruktūra, o paliekama liūčių vandens perteklių sugerti natūraliai šlapynei.

Už aplinką atsakingas Europos Komisijos narys Janezas Potočnikas sakė: „Kuriant žaliąją infrastruktūrą dažnai teigiamai paveikiama gamta, ekonomika ir sukuriama naujų darbo vietų. Tada, kai tai prasminga ekonomikos ir aplinkos atžvilgiais, turime pasiūlyti visuomenei sprendimų, įgyvendinamų veikiant išvien su gamta, o ne prieš ją.“

Žaliosios infrastruktūros sprendimai dažnai būna pigesni ir patvaresni už tradicinės civilinės inžinerijos alternatyvas. Pavyzdžiui, neigiamą vasaros karščio bangų poveikį gali sumažinti biologine įvairove pasižymintys parkai, žaliosios zonos ir gryno oro koridoriai. Be naudos sveikatai ir aplinkai, žalioji infrastruktūra dar teikia didelę socialinę naudą – padeda kurti darbo vietas ir daro miestus malonesnius gyventi ir dirbti. Be to, sukūrus šią infrastruktūrą sudaromos sąlygos net mieste klestėti laukinei gyvūnijai.

Šiandien pradedama įgyvendinti strategija visų pirma siekiama šių dalykų:

  • Skatinti žaliosios infrastruktūros integravimą į pagrindines politikos sritis – žemės ir miškų ūkio, gamtos apsaugos, jūrininkystės ir žuvininkystės, regionų ir sanglaudos, klimato kaitos poveikio švelninimo ir prisitaikymo prie jos, transporto, energetikos, nelaimių prevencijos ir žemės naudojimo. Iki 2013 m. pabaigos Komisija parengs gaires dėl žaliosios infrastruktūros integravimo į šių sričių politikos įgyvendinimo procesą 2014–2020 m.

  • Gerinti su žaliąja infrastruktūra susijusių mokslinių tyrimų ir duomenų kokybę, stiprinti šios srities žinių bazę ir skatinti susijusias novatoriškas technologijas.

  • Didinti galimybes gauti finansavimą žaliosios infrastruktūros projektams. Europos Komisija drauge su Europos investicijų banku iki 2014 m. sukurs ES finansavimo priemonę žaliosios infrastruktūros projektams remti.

  • Remti ES lygmens žaliosios infrastruktūros projektus. Iki 2015 m. pabaigos Komisija atliks tyrimą ir įvertins galimybes sukurti visą ES apimantį žaliosios infrastruktūros tinklą.

Tolesni veiksmai

Iki 2017 m. pabaigos Komisija apžvelgs žaliosios infrastruktūros plėtros pažangą, paskelbs pranešimą apie įgytą patirtį ir pateiks rekomendacijų dėl tolesnių veiksmų.

Pagrindiniai faktai

Europos kraštovaizdis kasdien smarkiai kinta dėl tokių nuolatinės žmonijos raidos nulemtų veiksnių kaip fragmentacija, žemės naudojimo paskirties keitimas ir intensyvėjantis žemės naudojimas. Miestų plėtra, kelių ir energetikos infrastruktūros statyba nualino ir suskaidė vertingas ekosistemas, paveikė šių ekosistemų buveines ir rūšis ir sumažino teritorinę ir funkcinę kraštovaizdžio darną. Nualintoms ekosistemoms paprastai būdinga mažesnė rūšių įvairovė ir mažesnis nei sveikų ekosistemų funkcijų spektras. O šios funkcijos yra tiesiogiai naudingos mūsų ekonomikai, todėl investuoti į žaliąją infrastruktūrą yra ekonomiškai tikslinga.

Investicijos į žaliąją infrastruktūrą paprastai būna labai pelningos. Pavyzdžiui, galima paminėti Vokietijoje vykdytą Elbės upės salpų atkūrimo projektą – dambų perkėlimo, investicijų į salpoms pritaikytą žemės ūkio valdymą ir laiptuotųjų žuvitakių įrengimo nauda kone keturis kartus viršijo susijusias išlaidas. Apskaičiuoto pelno vertę dar padidina nepiniginė nauda: sudarytos sąlygos poilsiauti, užtikrinta apsauga nuo potvynių ir padidintas anglies dioksido sugėrimas.

Miesto aplinkai skirti žaliosios infrastruktūros sprendimai, kaip antai žalieji stogai, parkai ir žalieji keliai, teigiamai veikia žmonių sveikatą, padeda spręsti socialines problemas, taupyti energiją ir mažinti vandens nuotėkį. Be to, geresnis infrastruktūros planavimas padeda formuoti veiksmingesnę judumo ir statybų politiką.

Komunikate dėl žaliosios infrastruktūros, kuriuo siekiama paskatinti investicijas į žaliąją infrastruktūrą ir šios infrastruktūros plėtrą Europoje, remiamasi komunikatais „Efektyvaus išteklių naudojimo Europos planas“ ir „ES biologinės įvairovės strategija iki 2020 m.“.

Daugiau informacijos

Komunikatas ir santrauka piliečiams

http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/index_en.htm

Naujausias vaizdo siužetas apie žaliąją infrastruktūrą

http://www.tvlink.org/

Dar žr.

http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/

Asmenys ryšiams:

Joe Hennon, tel. +32 2 295 35 93

Monica Westeren, tel. +32 2 299 18 30


Side Bar