Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 6. toukokuuta 2013

Ympäristö: Investoiminen vihreään infrastruktuuriin tuo luonnolle, yhteiskunnalle ja ihmisille moninaista hyötyä

Euroopan komissio hyväksyi tänään uuden strategian, jonka tavoitteena on edistää vihreän infrastruktuurin käyttöä ja varmistaa, että luonnollisten prosessien parantaminen sisällytetään järjestelmällisesti osaksi aluesuunnittelua. Vihreä infrastruktuuri on testattu väline, josta saadaan ekologista, taloudellista ja yhteiskunnallista hyötyä. Esimerkiksi on järkevämpää antaa rankkasateen tuoman ylimääräisen veden imeytyä vihreään infrastruktuuriin kuuluviin luonnollisiin kosteikkoihin kuin rakentaa tätä varten tulvantorjuntainfrastruktuuria.

Vihreä infrastruktuuri on monesti hyvä investointi luonnon, talouden ja työpaikkojen kannalta. Yhteiskunnalle olisi tarjottava ratkaisuja, jotka toimivat sopusoinnussa luonnon kanssa eivätkä sitä vastaan, kun se on talouden ja ympäristön kannalta järkevää, totesi ympäristöasioista vastaava komissaari Janez Potočnik.

Vihreä infrastruktuuri on usein edullisempi ja kestävämpi vaihtoehto kuin tavanomaisen maa- ja vesirakentamisen tarjoamat ratkaisut. Esimerkiksi kesän lämpöaaltojen haittavaikutuksia voidaan lieventää luonnoltaan monimuotoisten puistojen, viheralueiden ja raitisilmakäytävien avulla. Terveys- ja ympäristöhyötyjen ohella vihreä infrastruktuuri tarjoaa lukuisia yhteiskunnallisia hyötyjä: se luo uusia työpaikkoja ja tekee kaupungeista miellyttävämpiä paikkoja asua ja työskennellä. Lisäksi sen ansiosta luonnonvarainen kasvisto ja eläimistö voivat hyvin - myös kaupunkiympäristössä.

Tänään hyväksytyllä strategialla pyritään ensi sijassa

  • edistämään vihreää infrastruktuuria tärkeimmillä politiikanaloilla, joita ovat maatalous, metsätalous, ympäristö, vesistöt, merenkulku ja kalatalous, alue- ja koheesiopolitiikka, ilmastonmuutoksen torjuminen ja siihen sopeutuminen, liikenne, energia, katastrofien torjunta ja maankäyttö. Komissio laatii vuoden 2013 loppuun mennessä ohjeet, joissa esitetään, miten vihreä infrastruktuuri voidaan sisällyttää osaksi näiden politiikkojen täytäntöönpanoa vuosina 2014–2020,

  • parantamaan tutkimusta ja tietoja, vahvistamaan tietopohjaa sekä edistämään innovatiivisia teknologioita, jotka tukevat vihreää infrastruktuuria,

  • helpottamaan rahoituksen saamista vihreän infrastruktuurin hankkeille; komissio luo yhdessä Euroopan investointipankin kanssa vuoteen 2014 mennessä EU:n rahoitusvälineen, jolla tuetaan vihreän infrastruktuurin hankkeita,

  • tukemaan EU:n tason vihreän infrastruktuurin hankkeita; komissio laatii vuoden 2015 loppuun mennessä tutkimuksen, jossa arvioidaan mahdollisuuksia kehittää Euroopan laajuinen vihreän infrastruktuurin verkosto.

Jatkotoimet

Vuoden 2017 loppuun mennessä komissio tarkastelee, miten vihreän infrastruktuurin kehittäminen on edistynyt, ja julkaisee saaduista kokemuksista kertomuksen, joka sisältää suosituksia tuleviksi toimiksi.

Tausta

Euroopan maisema muuttuu joka päivä voimakkaasti pirstaloitumisen, maankäytön muutoksen ja tehostumisen seurauksena ihmisen jatkuvan toiminnan vuoksi. Kaupunkien laajentaminen ja tie- ja energiainfrastruktuurien rakentaminen ovat heikentäneet ja pilkkoneet osiin arvokkaita ekosysteemejä, mikä on vaikuttanut ekosysteemien luontotyyppeihin ja lajeihin sekä vähentänyt maiseman alueellista ja toiminnallista johdonmukaisuutta. Heikentyneissä ekosysteemeissä on yleensä vähemmän lajeja kuin terveissä ekosysteemeissä, eivätkä ne pysty tarjoamaan yhtä paljon ekopalveluja kuin terveet ekosysteemit. Ekosysteemipalveluilla on kuitenkin välitöntä arvoa EU:n taloudelle, mistä syystä investoiminen vihreään infrastruktuuriin on taloudelliseltakin kannalta järkevää.

Vihreään infrastruktuuriin tehtyjen investointien tuotto on yleensä korkea. Esimerkiksi Elbejoen varrella Saksassa toteutetussa tulva-alueen ennallistamishankkeessa, jossa siirrettiin tulvavalleja, investoitiin tulva-alueeseen mukautettuihin maatalouskäytäntöihin ja rakennettiin kalaportaita, saadut hyödyt ylittivät kustannukset jopa nelinkertaisesti. Näiden hyötyjen arvoa lisäävät entisestään vapaa-aikaan, tulvantorjuntaan ja hiilidioksidisäästöihin liittyvät hyödyt, joita hankkeessa ei arvioitu rahana.

Vihreän infrastruktuurin kaupunkiympäristöpiirteet, kuten viherkatot, puistot ja viheralueet, edistävät ihmisten terveyttä, auttavat ratkaisemaan yhteiskunnallisia ongelmia, säästävät energiaa ja helpottavat veden poisvirtausta. Parantamalla infrastruktuurisuunnittelua voidaan myös tehostaa liikkuvuutta ja rakentamista.

Vihreää infrastruktuuria koskeva tiedonanto perustuu Resurssitehokkaan Euroopan etenemissuunnitelmaan ja vuoteen 2020 ulottuvaan EU:n luonnon monimuotoisuutta koskevaan strategiaan, ja sillä pyritään edistämään investoimista vihreään infrastruktuuriin ja vihreän infrastruktuurin käyttöä Euroopassa.

Lisätietoja:

Linkki asiaa koskevaan tiedonantoon ja yleistajuiseen tiivistelmään:

http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/index_en.htm

Vihreää infrastruktuuria koskeva videotiedote:

http://www.tvlink.org/

Vihreää infrastruktuuria koskevat komission verkkosivut:

http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/

Yhteyshenkilöt:

Joe Hennon (+32-2) 295 35 93

Monica Westeren (+32-2) 299 18 30


Side Bar