Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 6. mai 2013

Keskkond: rohelisse taristusse investeerimine toob kasu loodusele, ühiskonnale ja inimestele

Euroopa Komisjon võttis täna vastu uue strateegia, et edendada rohelise taristu kasutamist ning tagada, et ruumilisel planeerimisel võetaks rohkem arvesse looduslikke protsesse. Roheline taristu on läbiproovitud vahend, mis toob ökoloogilist, majanduslikku ja sotsiaalset kasu looduse abil. Näiteks selle asemel, et ehitada üleujutustest pääsemiseks kaitserajatisi, oleks rohelise taristu lahenduseks tugeva vihmasaju ajal sadanud liigse vee imbumine looduslikku märgalasse.

Keskkonnavolinik Janez Potočnik sõnas: „Rohelise taristu ehitamine on sageli hea investeering nii looduse, majanduse kui ka tööhõive jaoks. Seal, kus see on majanduslikult ja keskkonna seisukohalt mõttekas, peaksime andma ühiskonnale lahendusi, mis töötavad looduse kasuks, mitte selle vastu.”

Roheline taristu on sageli odavam ja vastupidavam kui alternatiivsed lahendused, mida pakub tavapärane tsiviilehitus. Liigirikkad pargid, haljasalad ja värske õhu koridorid võivad näiteks leevendada suviste kuumalainete negatiivset mõju. Lisaks sellele, et roheline taristu toob kasu keskkonnale ja tervisele, toob see ka mitmesugust sotsiaalset kasu: loob töökohti ja muudab linnad atraktiivsemaks elu- ja töökeskkonnaks. See võimaldab suurendada eluslooduse osa ka linnas.

Täna algatatud strateegia keskendub järgmisele:

  • rohelise taristu edendamine peamistes poliitikavaldkondades, nagu põllumajandus, metsandus, looduskaitse, veemajandus, merendus ja kalandus, regionaal- ja ühtekuuluvuspoliitika, kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine, transport, energeetika, katastroofide vältimine ja maakasutuse poliitika. 2013. aasta lõpuks töötab komisjon välja suunised, et näidata, kuidas integreerida roheline taristu kõnealuse poliitika rakendamisse ajavahemikul 2014-2020;

  • rohelise taristu toetuseks teadusuuringute ja andmekogumise tõhustamine, teadmistebaasi tugevdamine ja uuendusliku tehnoloogia edendamine;

  • rohelise taristu projektide rahastamisvõimaluste parandamine — komisjon loob 2014. aastaks koos Euroopa Investeerimispangaga ELi rahastamisvahendi, millega hakatakse toetama rohelise taristu projekte;

  • rohelise taristu projektide toetamine ELi tasandil — 2015. aasta lõpuks viib komisjon läbi uuringu, et hinnata rohelise taristu üleeuroopalise võrgustiku arendamise võimalusi.

Edasised sammud

2017. aasta lõpuks vaatab komisjon läbi rohelise taristu arendamisel tehtud edusammud ja avaldab aruande saadud õppetundide kohta koos soovitustega edasiseks tegevuseks.

Taust

Euroopa maastik muutub püsiva inimtegevuse tõttu oluliselt iga päev, kuna maakasutus muutub, intensiivistub ja killustub. Linnade laienemine ning maanteede ja energiataristute ehitamine on halvendanud ja lõhkunud väärtuslikke ökosüsteeme, mis omakorda mõjutab sealseid elupaiku ja liike ning vähendab maastiku ruumilist ja funktsionaalset sidusust. Kahjustatud ökosüsteemide liigirikkus on tavaliselt väiksem ja nad ei suuda pakkuda samu teenuseid kui terved ökosüsteemid. Siiski on ökosüsteemi teenustel otsene väärtus meie majandusele ja seepärast on investeeringuid rohelisse taristusse majanduslikult mõttekad.

Rohelise taristu investeeringutel on tavaliselt kõrge tootlus. Näiteks Saksamaal taastati Elbe jõe ääres laiuvad lammid. Kaitsevallide nihutamisest, lammidega kohandatud põllumajandusse investeerimisest ja kalatreppide ehitamisest saadud tulu kaalus tehtud kulutused üles kuni neli korda. Seda kasu suurendavad veelgi hüved, mis tulenevad puhkeväärtuse suurenemisest, kaitsest üleujutuste eest ja süsinikdioksiidi heite vähenemisest, ja mida ei ole rahasse ümber arvutatud.

Rohelise taristu linnakeskkonna elemendid nagu murukatused, pargid ja haljasalasid läbivad kergliiklusteed on kasulikud tervisele, aitavad lahendada sotsiaalseid probleeme ja säästa energiat ning soodustavad sademevee äravoolu. Taristute parem planeerimine aitab parandada ka liikuvust ja tõhustada ehituspoliitikat.

Rohelist taristut käsitlev teatis põhineb ELi ressursitõhususe tegevuskaval ja ELi 2020. aasta bioloogilise mitmekesisuse strateegial ning selle eesmärk on edendada Euroopas rohelise taristu kasutamist ja sellesse investeerimist.

Lisateave:

Teatise täielik tekst ja lühikokkuvõte on esitatud veebilehel:

http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/index_en.htm

Rohelise taristu video, vt:

http://www.tvlink.org/

Vt ka:

http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/

Kontaktisikud:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar