Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 6. maj 2013

Miljø: Investeringer i grøn infrastruktur til gavn for naturen, samfundet og borgerne

Europa-Kommissionen vedtog i dag en ny strategi, som skal fremme brugen af grøn infrastruktur, og sikre, at der systematisk tages hensyn til styrkelsen af naturlige processer i den fysiske planlægning. Grøn infrastruktur er en kendt og gennemprøvet løsning, hvor naturen bruges til at levere økologiske, økonomiske og sociale goder. I stedet for at bygge infrastruktur til at beskytte mod oversvømmelse ville en løsning med grøn infrastruktur f.eks. være at lade naturlige vådområder opsuge overskudsvandet fra kraftigt regnvejr.

Miljøkommissær Janez Potočnik udtaler: "At bygge grøn infrastruktur er ofte en god investering - for naturen, for økonomien og for beskæftigelsen. Hvis det økonomisk og miljømæssigt er sund fornuft, bør vi anvende løsninger i samfundet, som arbejder med naturen og ikke imod den."

Grøn infrastruktur er ofte billigere og mere holdbar end konventionelle bygge- og anlægsløsninger. Parker med en rig biodiversitet, grønne områder og grønne "friskluftkorridorer" kan f.eks. afbøde de negative virkninger af hedebølger om sommeren. Ud over de helbreds- og miljømæssige fordele har grøn infrastruktur også en række samfundsmæssige fordele: den skaber arbejdspladser og gør det mere tiltrækkende at leve og arbejde i byerne. Grøn infrastruktur giver også bedre trivsel for dyr og planter, selv i byområder.

Strategien, som lanceres i dag, fokuserer på:

  • Fremme af grøn infrastruktur inden for de vigtigste politikområder, f.eks. politikker for landbrug, skovbrug, natur, vand, hav og fiskeri og regional- og samhørighedspolitik samt politikker for afbødning af og tilpasning til klimaændringer og politikker for transport, energi, katastrofeforebyggelse og arealanvendelse. Inden udgangen af 2013 vil Kommissionen udarbejde en vejledning om, hvordan grøn infrastruktur kan integreres i gennemførelsen af disse politikker fra 2014 til 2020.

  • Bedre forskning og data, styrkelse af videngrundlaget og fremme af innovative teknologier, som understøtter grøn infrastruktur.

  • Bedre adgang til finansiering af grøn infrastruktur – Kommissionen vil sammen med Den Europæiske Investeringsbank oprette en EU-finansieringsfacilitet senest 2014, som skal støtte grøn infrastruktur

  • Støtte til EU-dækkende grøn infrastruktur - Inden ugangen af 2015 vil Kommissionen gennemføre en undersøgelse for at vurdere mulighederne for at udvikle et EU-dækkende net af grøn infrastruktur

De næste skridt

Inden udgangen af 2017 vil Kommissionen gøre status over udviklingen af grøn infrastruktur og offentliggøre en rapport om erfaringerne samt anbefalinger vedrørende den videre indsats.

Baggrund

Det europæiske landskab forandrer sig dramatisk hver dag på grund af fragmentering og ændret og intensiveret arealanvendelse som følge af vores uopholdelige udvikling. Byernes ekspansion og bygningen af vej- og energiinfrastrukturer har forringet og opsplittet værdifulde økosystemer, påvirket deres levesteder og arter og mindsket landskabets fysiske og funktionelle sammenhæng. Forringede økosystemer har som regel ikke en så stor artsrigdom som sunde økosystemer, og de kan heller ikke levere samme brede vifte af økosystemtjenester. Disse økosystemtjenester har imidlertid en direkte værdi for vores økonomi, og investeringer i grøn infrastruktur giver derfor god mening set fra et økonomisk synspunkt.

Investeringer i grøn infrastruktur giver normalt et stort afkast. I forbindelse med et projekt, som skulle genetablere oversvømmelsesområderne langs Elben i Tyskland, var gevinsten ved at flytte digerne, investere i forvaltning af dyrkningsmetoder tilpasset oversvømmelsesområder og anlægge fisketrapper fire gange højere end udgifterne. Muligheder for fritidsaktiviteter, oversvømmelsesbeskyttelse og mindskede kulstofemissioner, som ikke blev opgjort i penge, ville have gjort denne gevinst endnu større.

Grøn infrastruktur i form af miljøelementer i byerne såsom beplantede tage, parker og grønne bælter gavner vores helbred, bidrager til at mindske sociale problemer, sparer energi og reducerer vandafstrømningen. En bedre planlægning af infrastruktur bidrager også til en mere effektiv mobilitets- og byggepolitik.

Meddelelsen om grøn infrastruktur er baseret på EU's køreplan for ressourceeffektivitet og EU's biodiversitetsstrategi frem til 2020 med henblik på at fremme investeringer i og brugen af grøn infrastruktur i Europa.

Yderligere oplysninger:

Link til meddelelsen og resuméet til borgerne:

http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/index_en.htm

En ny video om grøn infrastruktur findes på:

http://www.tvlink.org/

Se også:

http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar