Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 6 май 2013 г.

Околна среда: Инвестиране в екологосъобразна инфраструктура ще донесе множество ползи за природата, обществото и хората

Днес Европейската комисия прие нова стратегия за насърчаване използването на екологосъобразна („зелена“) инфраструктура и за гарантиране, че подкрепата за природните процеси е заложена по начало в териториалното устройство. Зелената инфраструктура е изпитан начин да бъде впрегната природата за осигуряване на екологични, икономически и социални ползи. Например, вместо да се изгражда инфраструктура за защита от наводнения, решение със зелена инфраструктура би било да се позволи естествени влажни зони да абсорбират излишната вода от проливни дъждове.

Комисарят по околната среда Янез Поточник заяви: Създаването на зелена инфраструктура често е добра инвестиция за природата, икономиката и заетостта. Когато е разумно от екологическа и икономическа гледна точка, трябва да предлагаме на обществото решения, които работят заедно с природата, а не против нея.“

Зелената инфраструктура често представлява по-евтино и по-дълготрайно решение от алтернативите, създадени от конвенционалното строителство. Парковете с богато биологично разнообразие, зелените площи и коридорите от свеж въздух могат например да смекчават отрицателните ефекти от летните горещини. В допълнение към предимствата за здравето и околната среда зелената инфраструктура носи и многобройни социални ползи: тя създава работни места и превръща градовете в по-привлекателни места за живеене и работа. Освен това благодарение на нея диви видове могат да се развиват добре дори в градски условия.

Стартираната днес стратегия съдържа следните акценти:

  • насърчаване на зелена инфраструктура в основните области на политиката като селско стопанство, горско стопанство, защита на природата и опазване на водите, политика в областта на морските басейни и рибарството, регионална политика и политика на сближаване, смекчаване на последствията от изменението на климата и приспособяване към него, транспорт, енергетика, предотвратяване на бедствия и политика на земеползването. До края на 2013 г. Комисията ще разработи насоки за това как използването на зелена инфраструктура може да се интегрира при изпълнението на тези политики в периода 2014—2020 г.

  • подобряване на научните изследвания и данните, увеличаване на базата от знания и насърчаване на новаторските технологии, които подкрепят зелената инфраструктура.

  • подобряване на достъпа до финансиране за зелени инфраструктурни проекти — до 2014 г. Комисията заедно с Европейската инвестиционна банка ще създаде европейски механизъм за финансиране, в услуга на подобни проекти.

  • подкрепа за зелени инфраструктурни проекти на равнище ЕС — до края на 2015 г. Комисията ще проведе проучване, за да оцени възможностите за разгръщане на мрежа от зелена инфраструктура в целия ЕС.

Какво предстои?

До края на 2017 г. Комисията ще оцени докъде е стигнало внедряването на зелена инфраструктура и ще публикува доклад за придобития опит, заедно с препоръки за бъдещи действия.

Контекст

Всеки ден европейският ландшафт се променя драстично поради разпокъсване на площите, измененото и засилено земеползване вследствие неспирната човешка дейност. Разрастването на градовете и строежът на пътища и енергийна инфраструктура разделиха важни екосистеми, засегнаха техните местообитания и видове и намалиха пространствената и функционалната съвместимост на ландшафта. Увредените екосистеми обикновено губят богатството си откъм видове и не могат да предложат същото разнообразие от услуги както здравите екосистеми. Тези услуги обаче имат своето пряко икономическо изражение и следователно е разумно от икономическа гледна точка да се инвестира в екологична инфраструктура.

Обикновено инвестициите в зелена инфраструктура имат висока възвръщаемост. В проект за възстановяване на наводнени равнини по поречието на река Елба в Германия преместването на диги, инвестициите в адаптирано към наводнени равнини селскостопанско управление и строителството на рибни проходи донесоха ползи, които бяха до четирикратно по-високи от вложените разходи. Това съотношение би нараснало още повече, ако бъдат отчетени парично и факторите отдих, защита от наводнения и намаляване на въглеродните емисии.

Елементите на зелената инфраструктура в градската среда, като озеленени покриви, паркове и „зелени коридори“ са полезни за човешкото здраве, допринасят за решаването на социални проблеми, спестяват енергия и улесняват водния отток. Освен това по-доброто планиране на инфраструктурата допринася за по-ефективна политика в областта на мобилността и строителството.

Съобщението относно зелената инфраструктура се основава на Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа и Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г., за насърчаване на инвестициите и използването на зелена инфраструктура в Европа.

За повече информация:

Връзка към съобщението и резюме за гражданите:

http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/index_en.htm

Нов видео материал за зелената инфраструктура е на разположение на следния адрес:

http://www.tvlink.org/

Вж. също:

http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/

За контакт:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar