Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 6 maj 2013

EU-kommissionen föreslår nya, smartare regler för säkrare livsmedel

EU-kommissionen lägger i dag fram ett paket med åtgärder för bättre tillämpning av hälso- och säkerhetskraven längs hela livsmedelskedjan. Livsmedelssäkerhet är en förutsättning för att konsumenterna ska känna förtroende för maten och för att livsmedelsproduktionen ska bli hållbar.

Paketet bygger på en modernare, enklare och mer riskinriktad hållning till hälsoskyddet och effektivare kontroller så att reglerna för livsmedelskedjan verkligen följs.

Paketet innebär alltså bättre och smartare lagstiftning, och ska minska byråkratin för företagarna. Kommissionen har särskilt uppmärksammat lagstiftningens inverkan på medelstora företag, småföretag och mikroföretag, som är undantagna från de dyraste, mest betungande delarna av lagstiftningen.

EU:s nuvarande lagstiftning om livsmedelskedjan är utspridd på nästan 70 rättsakter. Dagens paket ska skära ned det till fem rättsakter och dessutom minska byråkratin för jordbrukare och livsmedelsföretagare så att de får det enklare att sköta sina jobb.

– Livsmedels- och jordbrukssektorn är den näst största näringsgrenen i EU med över 48 miljoner anställda och ett värde på omkring 750 miljarder euro om året. EU har världens strängaste livsmedelskrav. Men hästköttsskandalen har visat att det finns utrymme för förbättringar, även om konsumenternas hälsa aldrig var i fara. Dagens paket kommer lägligt eftersom det visar att systemet kan svara på utmaningar. Dessutom har vi lärt av erfarenheterna. Kort sagt ska paketet ge oss smartare regler för säkrare mat, säger hälso- och konsumentkommissionär Tonio Borg.

Företagen kommer att gynnas av enklare, vetenskapligt grundade och riskbaserade regler, effektivare rutiner och bättre finansiering av bekämpning och utrotning av djursjukdomar och växtskadegörare. Konsumenterna kommer att gynnas av säkrare produkter och ett effektivare, öppnare kontrollsystem längs livsmedelskedjan.

Kort om förslaget

Offentlig kontroll

 1. Medlemsstaternas myndigheter behöver bättre verktyg för att kontrollera att EU-lagstiftningen följs i praktiken genom kontroller, inspektioner och tester.

 2. Den senaste tidens livsmedelsskandaler har återigen visat att myndigheterna behöver ingripa effektivare för att skydda konsumenter och seriösa näringsidkare från risker (även ekonomiska risker) på grund av regelbrott i alla led av kedjan.

 3. De nya reglerna är mer riskbaserade, vilket gör att myndigheterna kan koncentrera sina resurser på de allvarligaste problemen.

 4. Det nuvarande systemet med avgiftsfinansierade kontroller för ett självfinansierat system längs hela kedjan kommer att utvidgas till andra sektorer som för närvarande inte är avgiftsfinansierade.

 5. Mikroföretagen slipper de här avgifterna, men inte kontrollerna, så att deras konkurrenskraft inte drabbas.

 6. EU-länderna ska också inarbeta bedrägerikontroller i sina nationella kontrollplaner och se till att böter och straffavgifter i de fallen är så höga att de verkligen är avskräckande.

Djurhälsa

 1. Paketet innehåller en samlad rättsakt för djurhälsa i EU, som bygger på principen att det är bättre att förebygga än att bota.

 2. Kraven ska skärpas och det ska finnas ett gemensamt system för att bättre spåra upp och bekämpa sjukdomar och möta risker på ett samordnat sätt.

 3. Detta utökade system ska tillsammans med bättre regler om identifiering och registrering ge dem som arbetar med livsmedelskedjan, t.ex. jordbrukare och veterinärer, förmåga att reagera snabbt, begränsa sjukdomarnas spridning och minimera inverkan på husdjur och konsumenter.

 4. Vidare kategoriseras och prioriteras de sjukdomar som kräver ett ingripande på EU-nivå. Upplägget är riskbaserat så att resurserna används effektivt.

 5. Reglerna är flexibla så att djurhälsoåtgärderna kan anpassas till anläggningar av olika storlekar och typer (småföretag, hobbybönder osv.) och till olika lokala förhållanden, särskilt när det gäller registrering och godkännande av anläggningar och hållning av djur och produkter.

 6. Mer allmänt måste lagstiftningen vara så flexibel och kraftfull att hela EU kan reagera verkningsfullt på eventuella omfattande klimatförändringar, så att vi kan ta itu med nya eller okända risker och snabbt anpassa oss till nya vetenskapliga rön och internationella standarder.

Växtskydd

 1. Grödor som odlas i EU är värda 205 miljarder euro per år. Utan växtskyddsreglerna skulle denna sektor drabbas hårt ekonomiskt.

 2. EU:s jordbruk, skogsbruk och naturarv hotas av skadedjur och växtsjukdomar. Nya skadedjur introduceras allt oftare på grund av handelns globalisering och klimatförändringarna.

 3. För att hindra att nya skadedjur får fotfäste i EU och skydda växtodlare och skogsbruk föreslår kommissionen att de gällande växtskyddsreglerna ska stärkas.

 4. Man ska fokusera mer på högriskimport från länder utanför EU och bättre spårbarhet av växtmaterial på den inre marknaden.

 5. Dessutom införs bättre övervakning och tidig utrotning av nya arter av skadedjur, medan odlare som drabbas av sådana skadedjur får kompensation.

Frön och annat växtförökningsmaterial

 1. 60 % av världsexporten av frön, räknat i värde, har sitt ursprung i EU.

 2. Kommissionen föreslår enkla, flexibla regler för försäljning av frön och annat växtförökningsmaterial som ska leda till en produktiv, anpassningsbar och varierad växtodling och skogsproduktion i EU som får lättare att hävda sig på världsmarknaden.

 3. Ett brett urval av material och bättre testningskrav bidrar till skydd av den biologiska mångfalden och till en växtförädling som är inriktad på hållbart jordbruk.

 4. Frön i privata trädgårdar regleras inte i EU-lagstiftningen, utan privatpersoner kan fortsätta att köpa alla slags frön och material och sälja dem i små mängder. Dessutom blir det tydligt att privatpersoner får byta frön med andra privatpersoner utan att de nya reglerna gäller för det.

 5. Målet med den nya lagstiftningen är att ge användarna större valmöjligheter, så lagstiftningen gäller alltså både för nya, testade växtsorter, material som inte uppfyller definitionen på växtsort (heterogent material), traditionella sorter och sorter för nischmarknader.

 6. De nya reglerna ska dock enligt EU-kommissionens satsning på bättre lagstiftning anpassas till typ av material, produktionsförhållanden och det berörda företagets storlek. För gamla, traditionella sorter och för heterogent material gäller alltså bara några få registreringskrav. De kategorierna är dessutom undantagna från testningskrav och andra krav.

 7. Byråkratin minskar för mikroföretag, genom att de får sälja alla slags material som nischmaterial utan registrering.

 8. Mikroföretag är mestadels undantagna från registreringsavgifter.

Vad händer nu?

De andra EU-institutionerna (Europaparlamentet och rådet) ska nu ta ställning till kommissionens förslag. Preliminärt kan man räkna med att de nya reglerna träder i kraft någon gång under 2016.

Mer information:

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/animal-plant-health-package

MEMO/13/398

Följ oss på Twitter:

@EU_Consumer

Kontaktpersoner:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar