Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 6. maja 2013

Pametnejša pravila za varnejšo hrano: Komisija predlaga prelomen sveženj za posodobitev, poenostavitev in okrepitev agroživilske verige v Evropi

Evropska komisija je danes sprejela sveženj ukrepov za okrepitev uveljavljanja zdravstvenih in varnostnih standardov za celotno agroživilsko verigo. Varnost hrane je bistvenega pomena za zagotavljanje zaupanja potrošnikov in trajnostne proizvodnje hrane.

Ta sveženj ukrepov prinaša sodobnejši in enostavnejši pristop k varovanju zdravja, ki bolj temelji na tveganjih, ter učinkovitejša nadzorna orodja za zagotovitev, da se pravila, ki naj bi usmerjala delovanje prehranske verige, dejansko spoštujejo.

Sveženj je odziv na zahteve po večji poenostavitvi zakonodaje in pametnejši ureditvi, s čimer bi se zmanjšala upravna obremenitev za izvajalce dejavnosti in poenostavilo regulativno okolje. Posebna pozornost je namenjena učinkom te zakonodaje na mala in srednja podjetja ter mikropodjetja, ki so izvzeta iz najdražjih in najbolj obremenjujočih elementov v tej zakonodaji.

Veljavno zakonodajo EU, ki ureja prehransko verigo, sestavlja skupaj skoraj 70 zakonodajnih aktov. Današnji sveženj reform bo to oklestil na pet zakonodajnih aktov, zmanjšal pa bo tudi upravne postopke za kmete, rejce in nosilce živilske dejavnosti (pridelovalce, predelovalce in distributerje), da bodo lažje izvajali svoje dejavnosti.

Komisar za zdravje in varstvo potrošnikov Tonio Borg je dejal: „Živilskopredelovalna industrija je drugi najpomembnejši gospodarski sektor v EU, ki zaposluje več kot 48 milijonov ljudi in je vreden približno 750 milijard evrov na leto. Evropa ima najvišje standarde za varnost hrane na svetu. Vendar pa je nedavni škandal s konjskim mesom pokazal, da je razmere mogoče izboljšati, tudi če tveganja za zdravje ni bilo. Današnji sveženj reform prihaja v pravem trenutku, saj kaže, da se sistem lahko odziva na izzive, vključuje pa tudi nekatere nauke iz pridobljenih izkušenj. Skratka, sveženj naj bi zagotovil pametnejša pravila za varnejšo hrano.“

Izvajalci dejavnosti bodo z enostavnejšimi, znanstveno utemeljenimi pravili, ki temeljijo na tveganjih, pridobili manjšo upravno obremenitev, učinkovitejše postopke ter ukrepe za financiranje in krepitev nadzora in izkoreninjenja bolezni živali in škodljivih organizmov na rastlinah. Potrošniki bodo pridobili varnejše proizvode ter učinkovitejši in preglednejši sistem nadzora vzdolž celotne verige.

Glavni elementi predloga

Uradni nadzor

 1. Komisija je priznala, da je treba okrepiti instrumente, ki so na razpolago pristojnim organom v državah članicah za preverjanje skladnosti z zakonodajo EU na terenu (na podlagi nadzora, inšpekcijskih pregledov in preskusov).

 2. Nedavni škandali v zvezi z živili so še enkrat pokazali, da morajo organi pregona učinkoviteje ukrepati za zaščito potrošnikov in poštenih izvajalcev dejavnosti pred tveganji (tudi v gospodarskem smislu), ki se lahko pojavijo zaradi kršitev pravil kjer koli v verigi.

 3. Nova pravila upoštevajo pristop, ki bolj temelji na tveganjih, ter tako pristojnim organom omogočajo, da svoje vire in sredstva usmerijo na pomembnejša vprašanja.

 4. Sedanji sistem pristojbin za financiranje učinkovitega izvajanja tega nadzora v okviru trajnostnega sistema vzdolž celotne verige se bo razširil na druge sektorje znotraj verige, v katerih se pristojbine trenutno ne zaračunavajo.

 5. Mikropodjetja bodo izvzeta iz obveznosti plačila takih pristojbin (ne pa tudi iz nadzora), da ne bi ogrozili njihove konkurenčnosti.

 6. Države članice bodo morale poleg tega v svoje nacionalne načrte nadzora v celoti vključiti preglede za boj proti goljufijam in zagotoviti, da so zneski finančnih kazni v teh primerih res odvračilni.

Zdravje živali

 1. S sprejetjem svežnja bo uveden enoten zakonodajni akt, ki bo urejal zdravje živali v EU, in sicer po načelu, da je bolje preprečiti kot zdraviti.

 2. Namen akta je izboljšati standarde ter vzpostaviti skupen sistem za učinkovitejše odkrivanje in obvladovanje bolezni ter usklajeno odzivanje na tveganja za zdravje ter varnost živil in krme. 

 3. Ta okrepljeni sistem bo skupaj z boljšimi pravili o identifikaciji in registraciji osebam, ki si prizadevajo za zaščito naše prehranske verige, kot so kmetje in veterinarji, omogočil, da se hitro odzovejo in omejijo širjenje bolezni ter zmanjšajo njen učinek na živino in potrošnike.

 4. Poleg tega uvaja razvrščanje in prednostni seznam bolezni, v zvezi s katerimi je treba ukrepati na ravni EU. Kot tak omogoča pristop, ki bolj temelji na tveganjih, ter ustrezno uporabo sredstev in virov.

 5. Zagotovljena je zadostna prožnost za prilagoditev ukrepov za zdravstveno varstvo živali glede na velikost in vrsto obratov (npr. mala in srednja podjetja, ljubiteljske dejavnosti itd.) ter različne lokalne okoliščine, zlasti glede zahtev za registracijo in odobritev obratov ter gojenje živali in hrambo proizvodov.

 6. Širše gledano mora biti zakonodaja dovolj prilagodljiva in trdna, da zagotovi učinkovit odziv celotne EU v primeru večjih podnebnih sprememb. Tako bi imeli orodja za spopadanje z novimi in nepoznanimi nepričakovanimi tveganji, s čimer bomo lahko tudi hitro privzemali nove znanstvene dosežke in mednarodne standarde.

Zdravje rastlin

 1. Vrednost v EU pridelanih kmetijskih rastlin znaša 205 milijard evrov letno. Brez zaščite, ki jo zagotavljajo pravila o zdravstvenem varstvu rastlin, bi ta sektor utrpel ogromno gospodarsko škodo.

 2. Evropsko kmetijstvo, gozdove in naravno dediščino ogrožajo škodljivi organizmi in bolezni, ki napadajo rastline. Zaradi globalizacije trgovine in podnebnih sprememb se je povečal vnos novih vrst škodljivih organizmov.

 3. Da bi novim škodljivim organizmom preprečili naselitev v EU ter da bi zaščitili gojitelje rastlin in gozdarstvo, Komisija predlaga nadgradnjo obstoječega režima zdravja rastlin.

 4. Večji poudarek bo namenjen zelo tveganemu blagu iz tretjih držav in boljši sledljivosti sadilnega materiala na notranjem trgu.

 5. Predlagana zakonodaja uvaja tudi učinkovitejši stalni nadzor in hitro izkoreninjenje izbruhov novih vrst škodljivih organizmov ter finančno nadomestilo za gojitelje, ki jih taki karantenski škodljivi organizmi prizadenejo.

Rastlinski razmnoževalni material (vključno s semeni)

 1. Kar zadeva semena, znaša izvoz iz EU 60 % svetovne vrednosti izvoza.

 2. Sveženj prinaša enostavnejša in prožnejša pravila za trženje semen in drugega rastlinskega razmnoževalnega materiala. S tem naj bi zagotovili produktivnost, prilagodljivost in raznovrstnost pridelanih kmetijskih rastlin in gozdov v Evropi ter olajšali trgovanje z njimi.

 3. Široka izbira materiala in izboljšane zahteve za testiranje bodo prispevale k varovanju biotske raznovrstnosti in žlahtnjenju, usmerjenemu v trajnostno kmetijstvo.

 4. Zakonodaja EU ne vključuje uporabe semena na zasebnih vrtovih. Tako bodo lahko zasebni vrtnarji še naprej kupovali kakršen koli rastlinski material in prodajali seme v majhnih količinah. Poleg tega bo razjasnjeno, da lahko vsakdo, ki se s tem ne ukvarja poklicno (npr. zasebni vrtnar), izmenjuje semena z drugimi zasebnimi vrtnarji, ne da bi to spadalo na področje uporabe pravil iz predlagane uredbe.

 5. Namen te zakonodaje je uvesti širšo izbiro za uporabnike, ki bo vključevala nove izboljšane in testirane sorte, material, ki ne izpolnjuje opredelitve sorte (heterogen material), tradicionalne sorte ter material za nišni trg.

 6. Vendar pa so pri novih pravilih v skladu z načelom Komisije o boljši ureditvi upoštevani tip materiala, pogoji pridelave in obseg zadevne poslovne dejavnosti. Tako so za stare tradicionalne sorte in za heterogen material določena zelo poenostavljena pravila za registracijo. Te kategorije so izvzete iz testiranja in drugih zakonodajnih zahtev.

 7. Poleg tega je upravno breme manjše za mikropodjetja, ki lahko tržijo kateri koli tip materiala kot „material za nišni trg“ brez registracije.

 8. Prav tako so mikropodjetja na splošno izvzeta iz obveznosti plačila pristojbin za registracijo.

Kaj zdaj?

Druge institucije EU, vključno z Evropskim parlamentom in Svetom, bodo proučile sveženj ukrepov, ki ga je predlagala Komisija, ter v za to določenih rokih sprejele svoja stališča. Trenutno se ocenjuje, da bo sveženj začel veljati leta 2016.

Dodatne informacije:

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/animal-plant-health-package

MEMO/13/398

Spremljajte nas na Twitterju:

@EU_Consumer

Kontakti:

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)


Side Bar