Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 6. mája 2013

Modernejšie predpisy pre bezpečnejšie potraviny: Komisia navrhuje zásadný balík pre modernizáciu, zjednodušenie a posilnenie agropotravinárskeho reťazca v Európe

Európska komisia dnes prijala balík opatrení, aby sa posilnila kontrola dodržiavania zdravotníckych a bezpečnostných noriem v celom agropotravinárskom reťazci. Potravinová bezpečnosť má podstatný význam pre zabezpečenie dôvery spotrebiteľov a udržateľnosť potravinárskej výroby.

Tento balík opatrení zabezpečí modernejší a jednoduchší prístup k ochrane zdravia zameraný na riziká a poskytne tiež efektívnejšie kontrolné nástroje na zaistenie účinnejšieho uplatňovania predpisov, ktorými sa riadi fungovanie potravinového reťazca.

Balík je odpoveďou na požiadavku zjednodušenia právnych predpisov a lepšej regulácie, čím sa zníži administratívne zaťaženie podnikateľských subjektov a zjednoduší sa regulačné prostredie. Osobitná pozornosť sa venuje vplyvu tejto legislatívy na malé a stredné podniky a na mikropodniky, ktoré sú oslobodené od uplatňovania finančne a administratívne najnáročnejších prvkov v právnych predpisoch.

Legislatíva EÚ týkajúca sa potravinového reťazca v súčasnosti zahŕňa takmer 70 jednotlivých právnych aktov. Dnes prijatý balík reforiem zníži tento počet na 5 predpisov, pričom sa zníži aj administratívna náročnosť spojená s procesmi a postupmi, ktoré musia dodržiavať poľnohospodári, chovatelia a podnikateľské subjekty v potravinárstve (výrobcovia, spracovatelia a distribútori), aby mohli ľahšie vykonávať svoje remeslo.

Tonio Borg, komisár pre zdravie a spotrebiteľskú politiku, vyhlásil: „Agropotravinársky priemysel je druhé najväčšie hospodárske odvetvie v EÚ, zamestnáva viac ako 48 miliónov ľudí a ročne vyprodukuje hodnotu vo výške 750 miliárd EUR. V Európe platia celosvetovo najprísnejšie normy potravinovej bezpečnosti. V súvislosti s najnovším škandálom týkajúcim sa konského mäsa sa však ukázalo, že existuje priestor na zlepšenie, hoci nedošlo k ohrozeniu zdravia. Dnešný balík reforiem prichádza vo vhodný čas, keďže je dôkazom toho, že systém dokáže reagovať na problémy, pričom zahŕňa aj niekoľko získaných poznatkov z minulosti. V kocke ide o to, že cieľom balíka sú modernejšie predpisy v prospech bezpečnejších potravín.“

Jednoduchšie predpisy založené na vedeckých poznatkoch a posúdení rizík prinesú podnikateľským subjektom zníženie administratívneho zaťaženia, účinnejšie procesy a opatrenia na financovanie a posilnenie kontroly a eradikácie chorôb zvierat a rastlinných škodcov. Spotrebiteľom to prinesie bezpečnejšie výrobky a efektívnejší a transparentnejší systém kontroly v rámci potravinového reťazca.

Hlavné prvky návrhu

Úradné kontroly

 1. Komisia uznáva potrebu posilniť nástroje, ktoré majú príslušné orgány členských štátov k dispozícii na kontrolu súladu s právnymi predpismi EÚ na mieste (prostredníctvom kontrol, inšpekcií a testov);

 2. V súvislosti s nedávnymi potravinovými škandálmi sa opäť ukázala potreba efektívnejšej činnosti orgánov na presadzovanie právnych predpisov v prospech ochrany spotrebiteľov, ako aj čestných podnikateľských subjektov pred rizikami (i v ekonomickom zmysle), ktoré môžu vzniknúť v dôsledku porušenia predpisov v rámci potravinového reťazca;

 3. V nových predpisoch sa dodržiava prístup viac zameraný na riziká, čo príslušným orgánom umožní orientovať ich zdroje na relevantnejšie záležitosti.

 4. Súčasný systém poplatkov na financovanie efektívneho vykonávania týchto kontrol v rámci udržateľného systému v celom potravinovom reťazci sa rozšíri o ďalšie sektory v reťazci, ktoré v súčasnosti nie sú spoplatnené.

 5. Mikropodniky budú oslobodené od takýchto poplatkov (aby nebola ovplyvnená ich konkurencieschopnosť), ale nie od kontrol.

 6. Od členských štátov sa bude vyžadovať, aby v plnej miere zahrnuli kontroly proti podvodom do svojich národných plánov kontrol a aby zabezpečili, že finančné sankcie v týchto prípadoch budú také vysoké, aby mali skutočne odradzujúci účinok.

Zdravie zvierat

 1. Prostredníctvom balíka sa zavedie jediný právny predpis na reguláciu zdravia zvierat v EÚ na základe zásady „prevencia je lepšia ako liečba“.

 2. Cieľom je skvalitniť normy a poskytnúť spoločný systém na lepšie odhaľovanie a kontrolu chorôb a na koordinovaný spôsob riešenia bezpečnostných rizík súvisiacich s zdravím, potravinami a krmivom.

 3. Tento kvalitnejší systém v kombinácii s lepšími predpismi o identifikácii a registrácii umožní ľuďom, ktorí pracujú na ochrane nášho potravinového reťazca, ako sú poľnohospodári a veterinárni lekári, rýchlo reagovať a tak obmedziť šírenie chorôb a obmedziť ich vplyv na dobytok či spotrebiteľov.

 4. Ďalej sa zavádzajú kategórie chorôb a priority, ktoré si vyžadujú zásah na úrovni EÚ. Balík ako taký umožňuje prístup, ktorý je viac založený na rizikách a primeranom využívaní zdrojov.

 5. V závislosti od rôznej veľkosti a typu subjektov (napr. malé a stredné podniky, záujmový chov atď.) je možné flexibilne prispôsobovať opatrenia na zabezpečenie zdravia zvierat rôznym miestnym okolnostiam, najmä v súvislosti s registračnými a schvaľovacími požiadavkami na tieto subjekty a chovom zvierat a skladovaním produktov.

 6. Z širšieho hľadiska musia byť právne predpisy dostatočne flexibilné a stabilné, aby umožnili efektívnu reakciu celej EÚ v prípade podstatných zmien klímy a aby sme mali prostriedky na zvládnutie nových a dosiaľ neznámych rizík a vedeli sa tak rýchlo prispôsobiť aj novým vedeckým trendom a medzinárodným normám.

Zdravie rastlín

 1. Hodnota plodín pestovaných v EÚ dosahuje 205 miliárd EUR ročne. Bez ochrany, ktorú poskytujú predpisy o zdraví rastlín, by toto odvetvie utrpelo značné hospodárske škody.

 2. Európske poľnohospodárstvo, lesníctvo a prírodné dedičstvo ohrozujú škodcovia a choroby, ktoré napádajú rastliny. V dôsledku globalizácie obchodu a zmeny klímy sa vo zvýšenej miere objavujú nové druhy škodcov.

 3. Komisia navrhuje modernizáciu existujúceho režimu rastlinno-lekárskej starostlivosti s cieľom zabrániť, aby sa noví škodcovia usadili v EÚ, a chrániť pestovateľov rastlín, ako aj odvetvie lesníctva.

 4. Pozornosť sa zameria na vysokorizikový obchod s pôvodom v tretích krajinách a na zvýšenie vysledovateľnosti pôvodu výsadbového materiálu na vnútornom trhu.

 5. V právnych predpisoch sa takisto zavedie lepší dozor nad ohniskami nových druhov škodcov a ich skorú eradikáciu, ako aj finančnú náhradu pre pestovateľov napadnutých karanténnymi škodcami.

Rastlinný rozmnožovací materiál (vrátane osiva)

 1. 60 % svetového vývozu osiva pochádza z EÚ;

 2. Balík obsahuje jednoduchšie a flexibilnejšie pravidlá uvádzania osiva a iného rastlinného rozmnožovacieho materiálu na trh s cieľom zabezpečiť produktivitu, prispôsobivosť a rozmanitosť európskej produkcie plodín a lesov a uľahčiť obchod s nimi.

 3. Široký výber materiálu a modernejšie požiadavky na skúšanie prispejú k ochrane biodiverzity a šľachteniu orientovanému smerom k udržateľnému poľnohospodárstvu.

 4. Na používanie osiva v súkromných záhradách sa nevzťahujú právne predpisy EÚ a záhradkári môžu naďalej kupovať akýkoľvek rastlinný materiál a predávať svoje osivá v malých množstvách. Navyše bude jasne stanovené, že ktorýkoľvek neprofesionálny subjekt (napr. súkromní záhradkári) si môže vymieňať osivo s inými súkromnými záhradníkmi bez toho, aby museli dodržiavať predpisy navrhovaného nariadenia.

 5. Cieľom legislatívy je poskytnúť širší výber pre používateľov, a to vrátane nových kvalitnejších a otestovaných odrôd, materiálu, ktorý nespĺňa definíciu odrody (heterogénny materiál), tradičných odrôd a materiálov menšinového trhu.

 6. V týchto nových predpisoch sa však v súlade s programom lepšej regulácie Komisie zohľadňuje to, o aký druh materiálu ide, aké sú produkčné podmienky a aká je veľkosť daného podniku. V prípade starých tradičných odrôd a heterogénneho materiálu sa teda uplatňujú iba mierne registračné pravidlá. Tieto kategórie sú oslobodené od požiadaviek na testovanie a od iných legislatívnych požiadaviek.

 7. Okrem toho sa znižuje administratívne zaťaženie mikropodnikov, ktoré môžu uvádzať na trh akýkoľvek druh materiálu ako „materiál menšinového trhu‟ bez registrácie.

 8. Mikropodniky sú ďalej vo všeobecnosti oslobodené od registračných poplatkov.

Ďalšie kroky

Ďalšie inštitúcie EÚ vrátane Európskeho parlamentu a Rady posúdia balík opatrení Komisie a v stanovenom čase vyjadria svoje stanoviská. V tejto fáze sa odhaduje, že balík nadobudne účinnosť v roku 2016.

Ďalšie informácie:

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/animal-plant-health-package

MEMO/13/398

Sledujte nás na Twitteri: @EU_Consumer

Kontaktné osoby:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar