Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 6. maijā

Racionālāki noteikumi drošākiem pārtikas produktiem — Komisija ierosina nozīmīgu pakotni, lai modernizētu, vienkāršotu un nostiprinātu lauksaimnieciskās izcelsmes pārtikas produktu ķēdi Eiropā

Eiropas Komisija šodien pieņēmusi pasākumu kopumu, lai nostiprinātu veselības un drošuma standartu ievērošanu visā lauksaimnieciskas izcelsmes pārtikas produktu ražošanas ķēdē. Pārtikas produktu nekaitīgums ir svarīgs, lai nodrošinātu patērētāju uzticēšanos un pārtikas ražošanas ilgtspēju.

Šie pasākumi paredz modernizētu, vienkāršāku, lielākā mērā ar riska analīzi pamatotu pieeju veselības aizsardzībai, kā arī efektīvākus kontroles instrumentus, kas nodrošina pārtikas produktu ražošanas ķēdes darbību regulējošo noteikumu efektīvu piemērojumu.

Šos pasākumus izstrādāja atbilstīgi prasībai pēc vienkāršākas likumdošanas un racionālāka regulējuma. Līdz ar to tie samazina administratīvo slogu tirgus dalībniekiem, vienkāršojot normatīvo vidi. Īpaša uzmanība ir veltīta tam, kā šī likumdošana ietekmē MVU un mikrouzņēmumus, kuri ir atbrīvoti no tiem likumdošanas elementiem, kuru ievērošana saistīta ar lielām izmaksām un pūliņiem.

Pašreiz ES likumdošanu attiecībā uz pārtikas produktu ražošanas ķēdi veido gandrīz 70 tiesību akti. Šodien ierosinātās reformas ļaus samazināt šo skaitu līdz pieciem tiesību aktiem. Tās ļaus samazināt arī administratīvās formalitātes procesiem un procedūrām, kuri ir jāievēro lauksaimniekiem, lopkopjiem un pārtikas nozarē iesaistītajām personām (ražotājiem, pārstrādātājiem un izplatītājiem), lai atvieglinātu viņu darbu.

Veselības un patērētāju aizsardzības komisārs Tonio Borgs sacīja: “Lauksaimnieciskās izcelsmes pārtikas produktu ražošanas nozare ir otra lielākā ES ekonomikas nozare, kas nodarbina vairāk nekā 48 miljonus cilvēku, un tās gada apgrozījums sasniedz apmēram 750 miljardus eiro gadā. Eiropa piemēro pasaulē stingrākās pārtikas nekaitīguma normas. Tomēr nesenais zirgu gaļas skandāls parādīja, ka, kaut arī sabiedrības veselība nebija apdraudēta, šo sistēmu arvien var uzlabot. Šodien ierosinātās reformas ir nākušas īstajā brīdī, jo tās liecina, ka sistēma spēj pārvarēt problēmas, ar kurām saskaramies; tajās ņemtas vērā arī dažas gūtās mācības. Būtībā šī likumdošanas pakotne paredz racionālākus noteikumus drošākiem pārtikas produktiem.”

Ieguvēji būs uzņēmumi, jo noteikumi būs vienkāršāki un tos lielākā mērā pamatos zinātnes atziņas un riska analīze, jo šie noteikumi mazinās administratīvo slogu un padarīs procesus efektīvākus, jo tiks ieviesti pasākumi, kas paredz attiecīgu finansējumu, kurš ļaus nostiprināt cīņu pret dzīvnieku slimībām un augu kaitēkļiem un likvidēt tos. Ieguvēji būs arī patērētāji, jo produkti būs drošāki un kontroles sistēma būs efektīvāka un caurskatāmāka visā ražošanas ķēdē.

Priekšlikuma galvenie elementi

Oficiālās pārbaudes

 1. Komisija atzinusi, ka ir jānostiprina dalībvalstu kompetentajām iestādēm pieejamie instrumenti, kas ļauj tām uz vietas (ar pārbaudēm, inspekcijām un testiem) pārbaudīt atbilstību ES tiesību aktiem.

 2. Nesenie pārtikas skandāli vēlreiz parādīja, ka iestādēm, kuru ziņā ir gādāt par noteikumu ievērošanu, ir jārīkojas efektīvāk, lai aizsargātu patērētājus un godīgos uzņēmējus no riskiem (arī ekonomiskiem), ko var radīt noteikumu pārkāpumi dažādos ražošanas ķēdes posmos.

 3. Jauno noteikumu pieeja ir vairāk balstīta riska analīzē, un tādējādi tie ļauj kompetentajām iestādēm koncentrēt savus resursus uz svarīgākajām tēmām.

 4. Pašreizējo maksājumu sistēmu, kas ļauj finansēt šo pārbaužu efektīvu īstenošanu ilgtspējīgi visā ķēdē, attiecinās uz citām ražošanas ķēdes nozarēm, kurām patlaban šādi maksājumi nav jāveic.

 5. Mikrouzņēmumus atbrīvos no šiem maksājumiem, bet ne no pārbaudēm, lai nemazinātos to konkurētspēja.

 6. Dalībvalstis arī tiks aicinātas savos valsts pārbaužu plānos pilnībā iekļaut krāpšanas apkarošanas pārbaudes un nodrošināt, ka šādiem gadījumiem noteiktie naudas sodi patiesi ir preventīvi.

Dzīvnieku veselība

 1. Pakotne paredz vienotu likumdošanas tekstu, kas pēc principa “profilakse ir labāka nekā ārstēšana” regulēs dzīvnieku veselību ES.

 2. Mērķis ir uzlabot pašreizējās normas un ieviest kopēju sistēmu, kas ļautu labāk atklāt slimības un cīnīties pret tām, kā arī saskaņoti rīkoties veselības apdraudējuma, pārtikas produktu un dzīvnieku barības drošuma jomā.

 3. Pateicoties šai nostiprinātajai sistēmai un uzlabotiem noteikumiem identificēšanas un reģistrēšanas jomā, tie, kuru darba uzdevumos ietilpst mūsu pārtikas produktu ražošanas ķēdes aizsardzība (piem., lauksaimnieki un veterinārārsti), varēs ātri reaģēt, lai ierobežotu slimību izplatību un mazinātu to ietekmi uz mājlopiem un patērētājiem.

 4. Šis teksts arī paredz to slimību klasifikāciju un prioritāru uzskaitījumu, kuru sakarībā ir vajadzīga ES līmeņa rīcība. Tādējādi tas ļauj lielākā mērā ņemt vērā apdraudējumus un gādā par resursu pielāgotu, atbilstošu izmantojumu.

 5. Jaunais regulējums nodrošina nepieciešamo elastību, lai zoosanitāros noteikumus pielāgotu atbilstoši uzņēmumu lielumam un veidam (piemēram, mazie un vidējie uzņēmumi, daļējas noslodzes saimniecības utt.) un arī vietējiem apstākļiem, jo īpaši, runa ir par noteikumu un prasību pielāgošanu tādās jomās kā uzņēmumu reģistrēšana un apstiprināšana, dzīvnieku turēšana un pārtikas produktu ražošana.

 6. Principā ir svarīgi, lai likumdošana būtu pietiekami elastīga un stingra un lai ekstrēmu meteoroloģisko apstākļu/būtisku klimatisko noviržu gadījumā būtu iespējama visas ES efektīva rīcība/reakcija. Šādi bruņoti jaunu un nezināmu risku pārvarēšanai varēsim ātri pielāgoties pārmaiņām zinātnē un starptautiskajās normās.

Augu veselība

 1. ES kultivēto kultūraugu vērtība sasniedz 205 miljardus eiro gadā. Bez aizsardzības, ko nodrošina fitosanitārais regulējums, šī nozare piedzīvotu nopietnu ekonomisku kaitējumu.

 2. Lauksaimniecību, mežus un Eiropas dabas mantojumu patiesībā apdraud augu kaitēkļi un slimības. Tirdzniecības globalizācijas un klimata pārmaiņu dēļ pieaudzis jaunu kaitēkļu ievazāšanas risks.

 3. Lai nepieļautu jaunu kaitēkļu ievazāšanu ES un lai aizsargātu augu audzētājus un mežsaimniecības nozari, Komisija ierosina modernizēt pašreizējo fitosanitāro jeb augu veselības režīmu.

 4. Lielāka uzmanība tiks pievērsta augsta riska tirdzniecībai, t.i., precēm ar izcelsmi ārpussavienības valstīs, un augu izsekojamības nostiprināšanai iekšējā tirgū.

 5. Likumdošana paredz arī labāku uzraudzību un jaunu kaitēkļu perēkļu laicīgu iznīcināšanu, kā arī finansiālas kompensācijas lauksaimniekiem, kuru saimniecības skāruši tādi karantīnas kaitēkļi.

Augu pavairojamais materiāls (arī sēklas materiāls)

 1. 60 % no pasaules sēklu eksporta vērtības attiecināmi uz ES.

 2. Pakotne piedāvā vienkāršākus un elastīgākus sēklu un cita veida augu pavairojamā materiāla tirdzniecības noteikumus, un tās mērķis ir nodrošināt Eiropas kultūraugu produkcijas un mežu ražīgumu, pielāgošanās spēju un dažādību, kā arī brīvu tirdzniecību.

 3. Plašā izvēle attiecībā uz pavairojamo materiālu un uzlabojumi pārbaudes regulējošajās prasībās veicinās bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un tādu selekciju, kas vērsta uz ilgtspējīgu lauksaimniecību.

 4. Šī ES likumdošana neattiecas uz sēklu izmantojumu privātos dārzos, un privātie dārznieki arī turpmāk nelielos daudzumos varēs pirkt un pārdot savu augu pavairojamo materiālu. Turklāt tiks precizēts, ka amatieri (piemēram, privāti dārznieki) savā starpā varēs brīvi apmainīties ar sēklām. Uz viņiem neattiecas ierosinātās regulas noteikumi.

 5. Šī tiesību akta mērķis ir plašāka izvēle patērētājiem, pateicoties jaunām uzlabotām un pārbaudītām šķirnēm, augu materiālam, kas neatbilst šķirnes definīcijai (heterogēns augu materiāls), tradicionālajām šķirnēm un nišu tirgus materiālam.

 6. Jaunie noteikumi saskaņā ar Komisijas labāka regulējuma programmu ņem vērā materiāla veidu, ražošanas nosacījumus un attiecīgā uzņēmuma lielumu. Tādējādi tradicionālajām šķirnēm un heterogēnam augu materiālam paredzētas tikai tādas reģistrācijas prasības, kuras salīdzinoši nav stingras. Šīs kategorijas pavairojamais materiāls ir atbrīvots no pārbaudēm jeb testēšanas un citām likumdošanas prasībām.

 7. Turklāt administratīvais slogs ir samazināts mikrouzņēmumiem, kuri jebkura tipa materiālu var pārdot kā nišu tirgus materiālu, neveicot reģistrāciju.

 8. Mikrouzņēmumi principā ir arī atbrīvoti no reģistrācijas maksas.

Turpmākie pasākumi

Pārējās ES iestādes, proti, Eiropas Parlaments un Padome, tagad novērtēs Komisijas ierosināto “pakotni” un attiecīgi darīs zināmu savu nostāju. Sagaidāms, ka šie pasākumi stāsies spēkā 2016. gadā.

Papildu informācija:

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/animal-plant-health-package

MEMO/13/398

Sekojiet mums tviterī:

@EU_Consumer

Kontaktpersonas:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar