Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. gegužės 6 d.

Pažangesnės maisto saugos taisyklės. Komisija teikia svarbių dokumentų rinkinį, kuriuo siekiama modernizuoti, supaprastinti ir sustiprinti žemės ūkio maisto produktų grandinę Europoje

Šiandien Europos Komisija priėmė priemonių rinkinį, kuriuo siekiama visoje žemės ūkio maisto produktų grandinėje užtikrinti geresnį sveikatos ir saugos standartų vykdymą. Maisto sauga itin svarbi, siekiant užtikrinti vartotojų pasitikėjimą ir maisto gamybos tvarumą.

Priemonių rinkinys padės užtikrinti modernizuotą, supaprastintą ir labiau rizika pagrįstą požiūrį į sveikatos apsaugą, taip pat veiksmingesnes kontrolės priemones, kurios padės veiksmingai taikyti maisto grandinės veikimo taisykles.

Rinkiniu atsižvelgiama į raginimą tinkamiau supaprastinti teisės aktus ir užtikrinti pažangesnį reglamentavimą, kartu sumažinti veiklos vykdytojų administracinę naštą ir supaprastinti reglamentavimo aplinką. Ypatingas dėmesys skiriamas šių teisės aktų poveikiui MVĮ ir labai mažoms įmonėms, kurioms netaikomi daugiausia sąnaudų reikalaujantys ir didžiausią naštą sukuriantys minėtų aktų elementai.

Šiuo metu yra beveik 70 su maisto grandine susijusių ES teisės aktų. Šiandien teikiamu peržiūros rinkiniu šis skaičius bus sumažintas iki 5 teisės aktų, be to, bus sumažinta biurokratija – liks mažiau procesų ir procedūrų, kuriose turi dalyvauti ūkininkai, selekcininkai ir maisto ūkio subjektai (gamintojai, apdorotojai ir platintojai), todėl jiems bus lengviau vykdyti veiklą.

Už sveikatos ir vartotojų reikalų politiką atsakingas Komisijos narys Tonio Borgas teigė: „Žemės ūkio maisto produktų pramonės sektorius yra antras pagal dydį ES ekonomikos sektorius, kuriame dirba per 48 mln. žmonių ir kurio vertė – apie 750 mlrd. EUR per metus. Europoje maisto saugos standartai – griežčiausi pasaulyje. Tačiau pastaruoju metu kilęs arklienos skandalas parodė, kad tam tikrus dalykus galima tobulinti, net jeigu rizika sveikatai ir neiškilo. Šiandien teikiamas peržiūros teisės aktų rinkinys pasirodo pačiu laiku, nes rodo, kad taikant sistemą galima išspręsti uždavinius. Minėtu rinkiniu atsižvelgiama į įgytą patirtį. Trumpai tariant, juo siekiama užtikrinti pažangesnes taisykles ir kartu geresnę maisto saugą.“

Įmonėms bus naudingos paprastesnės mokslu ir rizika grindžiamos taisykles, nes sumažės administracinė našta, o gyvūnų ligų ir augalų kenksmingųjų organizmų kontrolės ir šalinimo finansavimo ir stiprinimo procesai bei priemonės taps veiksmingesni. Vartotojams bus naudinga tai, kad produktai taps saugesni ir kontrolės visoje grandinėje sistema taps veiksmingesnė ir skaidresnė.

Pagrindiniai pasiūlymo aspektai

Oficiali kontrolė

 1. Komisija pripažino, kad reikia stiprinti valstybių narių kompetentingų institucijų priemones, kuriomis vietoje (atliekant kontrolę, inspektavimą ir bandymus) tikrinama, ar laikomasi taikomų ES teisės aktų.

 2. Pastarojo meto maisto srities skandalai taip pat darkart parodė, kad vykdymo užtikrinimo institucijos turi vartotojus ir sąžiningus veiklos vykdytojus veiksmingiau apsaugoti nuo rizikos (be kita ko, ekonominės), kuri gali kilti, jeigu grandinėje pažeidžiamos taisyklės.

 3. Naujos taisyklės labiau grindžiamos rizika, todėl kompetentingos institucijos gali sutelkti savo išteklius aktualesniems klausimams spręsti.

 4. Dabartinė mokesčių sistema, kuria visoje grandinėje pagal tvarią sistemą finansuojamas veiksmingas minėtos kontrolės įgyvendinimas, bus praplėstos, kad apimtų ir kitus grandinės sektorius, kuriuose mokesčiai neimami.

 5. labai mažų įmonių tokie mokesčiai nebus imami, tačiau kontrolė joms bus taikoma, siekiant nepakenkti jų konkurencingumui.

 6. Valstybių narių taip pat bus prašoma į savo nacionalinius kontrolės planus visapusiškai integruoti kovos su sukčiavimu patikrinimus ir užtikrinti, kad sukčiavimo atvejais finansinės sankcijos būtų tokio dydžio, kad jų poveikis būtų išties atgrasomasis.

Gyvūnų sveikata

 1. Rinkinyje pateikiamas vienas teisės aktas, kuriuo reglamentuojama gyvūnų sveikata ES, remiantis principu, kad prevencija yra geriau negu gydymas.

 2. Juo siekiama pagerinti standartus ir sukurti bendrą sistemą, siekiant geriau nustatyti ir darniai kontroliuoti ligas, taip pat šalinti riziką sveikatai ir aprūpinimui maistu bei pašarais.

 3. Ši sustiprinta sistema kartu su geresnėmis identifikavimo ir registravimo taisyklėmis mūsų maisto grandinę apsaugoti siekiantiems asmenims, pvz., ūkininkams ir veterinarams, suteiks galimybę sparčiai reaguoti į ligas, taip pat sumažinti jų plitimą ir poveikį gyvuliams bei vartotojams.

 4. Be to, ligos, dėl kurių reikia imtis veiksmų ES lygmeniu, suskirstomos į tam tikras kategorijas, taip pat nustatomi atitinkami prioritetai. Taigi atsiranda galimybė taikyti labiau rizika grindžiamą požiūrį ir tinkamai naudoti išteklius.

 5. Be to, atsižvelgdami į vietos aplinkybes, įvairaus masto ir tipų ūkiai (pvz., mažosios ir vidutinės įmonės, mėgėjiški ūkiai ir pan.) gali pakankamai lanksčiai pritaikyti gyvūnų sveikatos priemones, visų pirma susijusias su ūkiams taikomais registravimo ir tvirtinimo reikalavimais bei gyvūnų laikymu ir produktais.

 6. Platesniu mastu teisės aktas turi būti pakankamai lankstus ir tvirtas, kad visa ES galėtų imtis veiksmingų priemonių didelių klimato pokyčių atveju – kad galėtume kovoti su naujomis, nežinomomis grėsmėmis ir sparčiai prisitaikyti prie naujos mokslo raidos ir tarptautinių standartų.

Augalų sveikata

 1. ES užauginamų pasėlių vertė kasmet yra 205 mlrd. EUR. Be augalų sveikatos taisyklėmis užtikrinamos apsaugos šis sektorius patirtų didelę ekonominę žalą.

 2. Europos žemės ūkiui, miškams ir gamtos paveldui kelia pavojų augalus puolantys kenksmingieji organizmai ir ligos. Dėl prekybos globalizacijos ir klimato kaitos atsiranda daugiau naujų kenksmingųjų organizmų.

 3. Siekdama, kad jie neįsitvirtintų ES, taip pat norėdama apsaugoti augalų augintojus bei miškininkystės sektorių, Komisija siūlo atnaujinti dabartinę augalų sveikatos sistemą.

 4. Daugiau dėmesio bus skiriama didelę riziką keliančiai prekybai su trečiosiomis šalimis ir geresniam sodinamosios medžiagos atsekamumui vidaus rinkoje.

 5. Teisės aktu taip pat nustatoma geresnė priežiūra ir ankstyvas naujų kenksmingųjų organizmų rūšių proveržių šalinimas, taip pat finansinės kompensacijos augintojams, kurie nukenčia nuo tokių karantininių kenksmingųjų organizmų.

Augalų dauginamoji medžiaga (įskaitant sėklas)

 1. ES sėklų eksporto vertė – 60 proc. pasaulinio eksporto vertės.

 2. Dokumentų rinkiniu nustatomos paprastesnės ir lankstesnės prekybos sėklomis ir kita augalų dauginamąja medžiaga taisyklės, siekiant užtikrinti Europos pasėlių auginimo bei miškų produktyvumą, gebėjimą prisitaikyti ir įvairovę, taip pat sudaryti palankesnes atitinkamos prekybos sąlygas.

 3. Didelis medžiagos pasirinkimas ir pagerinti bandymų reikalavimai padės išsaugoti įvairovę ir turės teigiamos įtakos selekcijai, kuria siekiama užtikrinti tvarų žemės ūkį.

 4. ES teisės aktas nebus taikomas sėklos naudojimui privačiuose soduose ir privatūs sodininkai galės toliau pirkti bet kokią augalų medžiagą ir parduoti augalų sėklas mažais kiekiais. Be to, bus aiškiai išdėstyta, kad neprofesionalai (pvz., privatūs sodininkai) galės keistis sėkla su kitais privačiais sodininkais ir jiems siūlomo reglamento taisyklės nebus taikomos.

 5. Teisės akto tikslas – užtikrinti didesnį pasirinkimą naudotojams. Įtraukiamos naujos patobulintos ir išbandytos veislės, medžiaga, kurios neapima veislės apibrėžtis (heterogeninę medžiagą), tradicinės veislės ir nišinės rinkos medžiaga.

 6. Pagal Komisijos geresnio reglamentavimo darbotvarkę naujomis taisyklėmis atsižvelgiama į medžiagos tipą, auginimo sąlygas ir susijusios įmonės dydį. Taigi senosioms tradicinėms veislėms ir heterogeninei medžiagai nustatytos tik negriežtos registravimo taisyklės. Minėtoms kategorijoms netaikomi teisės akte nustatyti bandymų ir kiti reikalavimai.

 7. Be to, sumažinama labai mažų įmonių administracinė našta – jos gali prekiauti bet kokio tipo medžiaga kaip nišinės rinkos medžiaga, jos neregistruodamos.

 8. Apskritai labai mažoms įmonėms registracijos mokesčiai netaikomi.

Tolesni veiksmai

Komisijos priemonių rinkinį apsvarstys kitos ES institucijos, įskaitant Europos Parlamentą ir Tarybą, ir laiku parengs savo pozicijas. Šiuo etapu galima apytikriai numatyti, kad rinkinys įsigalios 2016 m.

Daugiau informacijos

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/animal-plant-health-package

MEMO/13/398

Twitter

@EU_Consumer

Asmenys ryšiams

Frédéric Vincent, tel. +32 2 298 71 66

Aikaterini Apostola, tel. +32 2 298 76 24


Side Bar