Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 6. toukokuuta 2013

Sääntöjä järkeistämällä turvallisempia elintarvikkeita: komissio aikoo uudistaa, yksinkertaistaa ja vahvistaa elintarvikeketjua Euroopassa

Euroopan komissio on hyväksynyt tänään toimenpidepaketin, jonka tarkoituksena on lujittaa terveys- ja turvallisuusvaatimusten täytäntöönpanon valvontaa koko elintarvikeketjun pituudelta. Elintarvikkeiden turvallisuus on kuluttajien luottamuksen ja elintarviketuotannon kestävyyden tärkeä tae.

Toimenpidepaketissa esitetään uudistettua, yksinkertaistettua ja riskiperusteisempaa lähestymistapaa terveyden suojeluun ja tehokkaampia valvontavälineitä, joiden avulla voidaan varmistaa elintarvikeketjun toimintaa ohjaavien sääntöjen tosiasiallinen soveltaminen.

Paketti on vastaus lainsäädännön yksinkertaistamisen ja järkevämmän sääntelyn vaatimuksiin. Sen avulla vähennetään toimijoille aiheutuvaa hallinnollista rasitusta ja yksinkertaistetaan sääntely-ympäristöä. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, miten lainsäädäntö vaikuttaa pk- ja mikroyrityksiin. Niille myönnetään vapautuksia kalleimmista ja työläimmistä menettelyistä.

Elintarvikeketjua koskeva EU-säännöstö käsittää nykyisellään lähes 70 säädöstä. Tänään annetussa uudistuspaketissa säädösten määrä on supistettu viiteen. Erilaisiin menettelyihin liittyvää byrokratiaa karsitaan, jotta viljelijöiden, jalostajien ja elintarvikealan (tuotanto-, jalostus- ja jakeluportaan) toimijoiden olisi helpompi harjoittaa ammattiaan.

Terveys- ja kuluttajapolitiikasta vastaava komissaari Tonio Borg selosti paketin taustaa seuraavasti: ”Elintarviketeollisuus on EU:n talouden toiseksi suurin sektori. Se työllistää yli 48 miljoonaa henkilöä, ja sen tuotoksen arvo on noin 750 miljardia euroa vuodessa. EU:ssa sovelletaan maailman tiukimpia elintarviketurvallisuusvaatimuksia. Toiminnassa on kuitenkin parantamisen varaa, kuten viimeaikainen hevosenlihaskandaali osoitti – vaikka terveysriskeiltä säästyttiin. Tänään esitetty uudistuspaketti tulee otolliseen aikaan: se osoittaa, että järjestelmällä pystytään vastaamaan haasteisiin ja että sitä voidaan parantaa saatujen kokemusten perusteella. Lyhyesti sanottuna paketin tarkoituksena on parantaa elintarvikkeiden turvallisuutta järkeistämällä sääntöjä.”

Uudet säännöt ovat entisiä yksinkertaisemmat, ja niiden lähtökohtana on tieteellinen näyttö ja riskiperusteinen toimintamalli. Uudistus tuokin yrityksille monia hyötyjä: hallinnollinen rasitus pienenee, menettelyt tehostuvat ja käyttöön otetaan toimenpiteitä, joilla rahoitetaan ja tehostetaan eläintautien ja kasvintuhoojien valvontaa ja hävittämistä. Hyötyjä koituu myös kuluttajille, kun tuotteet ovat turvallisempia ja valvonta on tuloksellisempaa ja avoimempaa kaikissa elintarvikeketjun osissa.

Ehdotuksen tärkeimmät osat

Virallinen valvonta

 1. Komissio on todennut, että on tarpeen lujittaa jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten käytettävissä olevia välineitä, joiden avulla valvotaan EU:n lainsäädännön noudattamista kentällä (valvontatoimet, tarkastukset ja testit).

 2. Viimeaikaiset elintarvikeskandaalit ovat jälleen merkki siitä, että valvontaviranomaisten on entistä tehokkaammin suojeltava kuluttajia sekä rehtejä toimijoita riskeiltä, joita voi (myös taloudellisessa mielessä) aiheutua, kun elintarvikeketjun pelisääntöjä rikotaan.

 3. Uudet säännöt perustuvat vankemmin riskien tunnistamiseen, minkä ansiosta toimivaltaiset viranomaiset voivat kohdentaa resurssejaan tärkeimmiksi katsottuihin kysymyksiin.

 4. Konkreettisten valvontatoimien rahoittamiseksi veloitetaan tätä nykyä maksuja, joiden tarkoituksena on taata järjestelmän kestävyys koko ketjun pituudelta. Maksujärjestelmä on nyt tarkoitus ulottaa myös niihin elintarvikeketjun osiin, joissa maksuja ei ole aiemmin peritty.

 5. Mikroyritykset saavat vapautuksen maksuista, jotta niiden kilpailukyky ei heikkenisi. Maksuvapautus ei kuitenkaan tarkoita valvonnasta vapautumista.

 6. Jäsenvaltioiden on myös nivottava petostentorjuntaan liittyvät tarkastukset saumattomasti kansalliseen valvontasuunnitelmaansa ja varmistettava, että taloudelliset seuraamukset ovat suuruusluokaltaan todella varoittavia.

Eläinten terveys

 1. Pakettiin kuuluu yksi yhtenäinen eläinten terveyttä EU:ssa koskeva säädös, jonka lähtökohtana on ”mieluummin ennaltaehkäisy kuin hoito” -periaate.

 2. Tavoitteena on terävöittää vaatimuksia ja luoda yhteinen järjestelmä, jonka avulla pystytään paremmin havaitsemaan ja torjumaan tauteja ja hallitsemaan koordinoidusti terveysriskejä sekä elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuuteen kohdistuvia riskejä.

 3. Uudistettu järjestelmä ja sen parannetut tunnistettavuus- ja rekisteröintisäännöt antavat elintarvikeketjua suojeleville tahoille, kuten maataloustuottajille ja eläinlääkäreille, valmiudet reagoida nopeasti, rajoittaa tautien leviämistä sekä minimoida niin karjaan kuin kuluttajiinkin kohdentuvat vaikutukset.

 4. Käyttöön otetaan sellaisten tautien luokittelu ja priorisointi, jotka vaativat toimenpiteitä EU:n tasolla. Tämä jo sinällään mahdollistaa riskiperusteisemman lähestymistavan ja tarkoituksenmukaisen resurssien käytön.

 5. Säädös antaa riittävästi joustonvaraa, jotta eläinten terveyttä koskevia toimenpiteitä voidaan mukauttaa pitopaikan koon ja tyypin mukaan (esimerkiksi pienet ja keskisuuret yritykset, eläintenpito omaan tarpeeseen jne.) sekä erilaisten paikallisten olosuhteiden mukaan. Tämä koskee ennen kaikkea rekisteröinti- ja hyväksymisvaatimuksia, joita sovelletaan pitopaikkoihin sekä eläinten ja tuotteiden pitämiseen.

 6. Säännöstön on kaiken kaikkiaan oltava tarpeeksi joustava ja vankka, jotta koko EU voi reagoida tehokkaasti, jos ilmasto muuttuu merkittävästi. Tarvitaan välineitä, joilla voidaan puuttua uusiin ja tuntemattomiin riskeihin ja sopeutua nopeasti tieteen kehittymiseen ja uusiin kansainvälisiin standardeihin.

Kasvien terveys

 1. EU:n kasvinviljely on arvoltaan 205 miljardia euroa vuodessa. Jos kasvien terveyttä koskevien sääntöjen antama suojelu puuttuisi, alalle koituisi vakavia taloudellisia vahinkoja.

 2. Kasvintuhoojat ja kasvitaudit uhkaavat Euroopan maa- ja metsätaloutta sekä luonnonperintöä. Kaupan globalisoitumisen ja ilmastonmuutoksen myötä EU:hun kulkeutuu yhä enemmän uusia tuhoojalajeja.

 3. Jotta uudet tuhoojat eivät pääsisi asettumaan EU:n alueelle ja jotta kasvinviljelijät sekä metsätaloussektori voisivat toimia turvatummin, komissio ehdottaa nykyisen kasvinterveysjärjestelmän päivittämistä.

 4. Kolmansista maista tulevaan suuririskiseen tuontiin ja kasviaineksen parempaan jäljitettävyyteen sisämarkkinoilla kiinnitetään entistä enemmän huomiota.

 5. Uusien tuhoojalajien esiintymien seurantaa ja varhaista hävittämistä parannetaan, ja karanteenituhoojien aiheuttamista vahingoista kärsiville kasvinviljelijöille aletaan suorittaa taloudellisia korvauksia.

Kasvien lisäysaineisto (myös siemenet)

 1. Noin 60 prosenttia maailmanlaajuisesta siemenviennin kokonaisarvosta on peräisin EU:sta.

 2. Säädöspaketti sisältää yksinkertaisempia ja joustavampia sääntöjä siementen ja muun kasvien lisäysaineiston kaupan pitämistä varten. Tavoitteena on turvata Euroopan kasvintuotannon ja metsätalouden tuottavuus, sopeutuvuus ja monimuotoisuus sekä helpottaa kaupankäyntiä.

 3. Aineiston monipuolisuus ja parannetut testausvaatimukset tukevat biologisen monimuotoisuuden suojelua ja ohjaavat jalostusta kestävämmän maatalouden suuntaan.

 4. EU:n lainsäädäntö ei koske siementen käyttöä yksityisissä puutarhoissa. Harrastajapuutarhurit voivat jatkossakin ostaa kaikenlaista kasviaineistoa ja myydä siemeniä pieninä määrinä. Lisäksi selvennetään, että kaikki ei-ammattimaiset toimijat (esimerkiksi harrastajapuutarhurit) voivat vaihtaa siemeniä muiden harrastajapuutarhureiden kanssa ilman, että tällaisiin tapauksiin sovellettaisiin ehdotetun asetuksen sääntöjä.

 5. Säädöksen tavoitteena on lisätä valinnanvaraa niin, että käyttäjille on tarjolla muun muassa uusia parannettuja ja testattuja lajikkeita, lajikemääritelmän ulkopuolelle kuuluvaa aineistoa (epäyhtenäistä aineistoa), perinteisiä lajikkeita ja pienille erikoismarkkinoille tarkoitettua aineistoa.

 6. Uusissa säännöissä otetaan sääntelyn parantamista koskevan komission aloitteen mukaisesti huomioon aineiston tyyppi, tuotanto-olosuhteet ja yrityskoko. Vanhojen perinteisten lajikkeiden sekä epäyhtenäisen aineiston rekisteröintisäännöt ovat varsin lievät: niihin ei sovelleta säädökseen kuuluvia testaus- ja muita vaatimuksia.

 7. Mikroyritysten hallinnollista rasitusta kevennetään. Ne voivat myydä kaikentyyppistä aineistoa pienille erikoismarkkinoille tarkoitettuna eli ilman rekisteröintiä.

 8. Mikroyrityksiltä ei myöskään yleensä peritä rekisteröintimaksuja.

Seuraavat vaiheet

Komission toimenpidepakettia käsitellään seuraavaksi EU:n muissa toimielimissä (Euroopan parlamentissa ja neuvostossa). Ne vahvistavat kantansa käsittelyn jälkeen. Näillä näkymin paketti tulee voimaan vuonna 2016.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/animal-plant-health-package

MEMO/13/398

Seuraa meitä Twitterissä: @EU_Consumer

Yhteyshenkilöt:

Frédéric Vincent (+32-2) 298 71 66

Aikaterini Apostola (+32-2) 298 76 24


Side Bar