Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 6. mai 2013

Läbimõeldumad eeskirjad ja ohutum toit – komisjon võtab vastu otsustava tähtsusega paketi toidutarneahela ajakohastamiseks, lihtsustamiseks ja tugevdamiseks Euroopas

Euroopa Komisjon võttis täna vastu meetmepaketi, millega tugevdatakse tervishoiu- ja ohutusstandardite järgimist kogu toidutarneahela ulatuses. Toiduohutus on tarbijate usalduse ja toidu tootmise säästvuse tagamisel äärmiselt oluline.

Meetmepaketiga nähakse ette ajakohane, lihtsustatud ja riskipõhisem lähenemisviis tervisekaitsele ning tõhusamad vahendid, et toidutarneahela toimimist käsitlevate eeskirjade kohaldamist tulemuslikumalt kontrollida.

Paketis lähtutakse üleskutsest lihtsustada õigusakte ja reguleerida arukamalt, mistõttu on ettevõtjate halduskoormust vähendatud ja eeskirju lihtsustatud. Erilist tähelepanu pööratakse sellele, kuidas kõnealused õigusaktid mõjutavad VKEsid ja mikroettevõtjaid, kes vabastatakse õigusaktide kõige kulukamatest ja koormavatest nõuetest.

Praegune toidutarneahelat käsitlev ELi õigustik koosneb peaaegu 70 õigusaktist. Tänase reformipaketi tulemusel asendatakse need vaid viie õigusaktiga ning vähendatakse ka bürokraatiat põllumajandustootjate, aretajate ja toidukäitlejate (tootjad, töötlejad ja turustajad) jaoks, et neil oleks lihtsam oma tööd teha.

Tervise- ja tarbijaküsimuste volinik Tonio Borg märkis:Põllumajanduslik toidutööstus on ELis suuruselt teine majandussektor, kus töötab üle 48 miljoni inimese ning selle toodangu väärtus on ligikaudu 750 miljardit eurot aastas. Euroopas kehtivad maailma kõrgeimad toiduohutusstandardid. Hiljutine hobuseliha skandaal on siiski näidanud, et arenguruumi veel on, isegi kui ohtu tervisele selle juhtumiga ei kaasnenud. Tänane reformipakett sai valmis õigel ajal, et tõendada süsteemi valmisolekut probleeme lahendada. Selles on võetud arvesse ka saadud õppetunde. Lühidalt on paketi eesmärk kehtestada toiduohutuse reguleerimiseks arukamad eeskirjad.”

Tänu lihtsamatele, teadus- ja riskipõhistele eeskirjadele, tõhusamatele menetlustele ning meetmetele, millega rahastatakse ja tugevdatakse loomahaiguste ja taimekahjustajate tõrjet ja likvideerimist, on nüüd ettevõtjate halduskoormus väiksem. Kasu saavad ka tarbijad, kui tooted on ohutumad ning kontrollisüsteem tõhusam ja läbipaistvam kogu ahela ulatuses.

Ettepaneku põhielemendid

Ametlik kontroll

 1. Komisjon tunnistab vajadust tugevdada liikmesriikides pädevatele asutustele kättesaadavaid vahendeid, et kontrollida ELi õigusaktide järgimist kohapeal (kontrolli, ülevaatuse ja proovide võtmise kaudu).

 2. Hiljutised toiduskandaalid annavad jälle tunnistust vajadusest täitevasutuste tõhusama tegevuse järele, et kaitsta nii tarbijaid kui ka ausaid tootjaid ohtude eest (ka majanduslikust seisukohast), mida võivad põhjustada eeskirjade rikkujad.

 3. Uutes eeskirjades on järgitud riskipõhisemat lähenemisviisi, mis võimaldab pädevatel asutustel suunata oma vahendeid tähtsamate probleemidega tegelemiseks.

 4. Selleks et rahastada kontrollitegevust jätkusuutlikult kogu tarneahela ulatuses, laiendatakse kehtivat tasude süsteemi ka sellistele sektoritele, kus praegu tasusid ei nõuta.

 5. Mikroettevõtjad vabastatakse sellistest tasudest, et nende konkurentsivõimet mitte mõjutada, kuid neid kontrollitakse endiselt.

 6. Liikmesriigid peavad pettusevastase kontrolli integreerima täielikult oma riiklikesse kontrollikavadesse ning tagama, et sellisel juhul määratud rahalised karistused on tõesti hoiatavad.

Loomatervis

 1. Paketiga koondatakse loomatervist reguleerivad sätted ELis ühte õigusakti, mis tugineb põhimõttele, et „haiguste ennetamine on parem kui ravi”.

 2. Selle eesmärk on parandada standardeid ja kehtestada ühtne süsteem, et taudide kindlakstegemine ja tõrje oleks tõhusam ning et tervise-, toidu- ja söödaohutusega seotud riskidega tegeletaks koordineeritult.

 3. Tänu täiustatud süsteemile ja parematele identifitseerimise ja registreerimise eeskirjadele on tarneahelat kaitsvatel isikutel, nt põllumajandustootjatel ja loomaarstidel võimalik reageerida kiiresti, piirata taudi levikut ning minimeerida selle mõju kariloomadele ja tarbijatele.

 4. Lisaks võetakse kasutusele haiguste liigitamine ja seatakse prioriteedid, mis nõuavad sekkumist ELi tasandil. See võimaldab keskenduda riskidele ja kasutada vahendeid asjakohasemalt.

 5. On ette nähtud piisav paindlikkus, et kohandada loomatervisemeetmeid eri ettevõtete suuruse ja tüübiga (nt väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad, loomapidamine oma tarbeks jne) ning erinevate kohalike oludega, eelkõige seoses loomakasvatusettevõtte registreerimis- ja tunnustamisnõuetega ning seoses loomapidamise ja toodetega.

 6. Laiemas plaanis peab õigusakt olema piisavalt paindlik ja tugev, et EL saaks olulistele kliimamuutustele reageerida tõhusalt ning et uute ja tundmatute tekkivate riskide maandamiseks oleksid kättesaadavad vahendid, mis võimaldaksid kiiresti kohaneda uute teadussaavutuste ja rahvusvaheliste standarditega.

Taimetervis

 1. ELis kasvatatavate taimekasvatussaaduste väärtus on 205 miljardit eurot aastas. Ilma taimetervise-eeskirjade pakutava kaitseta kannaks see sektor tõsist majanduslikku kahju.

 2. Euroopa põllumajandust, metsi ja looduspärandit ohustavad taimekahjustajad ja -haigused. Kaubanduse globaliseerumise ja kliimamuutuste tõttu on suurenenud uute taimekahjustajate liikide sissetoomine.

 3. Selleks et ennetada uute taimekahjustajate kohanemist ELis ja kaitsta taimekasvatajaid ning metsandussektorit, on komisjonil kavas ajakohastada kehtivat taimetervise korda.

 4. Suuremat rõhku pööratakse kolmandatest riikidest tulenevatele kõrge riskiga kaupadele ning istutusmaterjali suuremale jälgitavusele siseturul.

 5. Õigusaktiga nähakse ette ka uute taimekahjustajate liikidega seotud haiguspuhangute põhjalikum jälgimine ja varajane likvideerimine ning rahaline hüvitis karantiinsete taimekahjustajate tõttu kahju kandnud taimekasvatajatele.

Taimne paljundusmaterjal (sealhulgas seemned)

 1. 60% kogu maailma seemneekspordi väärtusest tuleb EList.

 2. Paketiga on ette nähtud lihtsamad ja paindlikumad eeskirjad seemnete ja muu taimse paljundusmaterjali turustamiseks, et tagada Euroopa taimekasvatuse ja metsade tootlikkus, kohanemisvõime ja mitmekesisus ning lihtsustada kauplemist.

 3. Laiem materjalivalik ja tõhusamad katsenõuded aitavad kaitsta elurikkust ja soodustavad säästvale põllumajandusele suunatud sordiaretust.

 4. Seemnete kasutamist eraaedades ELi õigusaktides ei käsitleta ning eraisikud saavad jätkata taimse materjali ostmist ja nende seemnete müümist väikestes kogustes. Peale selle on selgitatud, et kõik mittekutselised käitlejad (nt eraisikust aednikud) võivad vahetada seemneid muude eraisikutega ilma, et seda reguleeritaks kavandatud määruse eeskirjadega.

 5. Õigusakti eesmärk on pakkuda kasutajatele laiemat valikut, mis sisaldaks uusi, täiustatud ja katsetatud sorte, sordi määratlusele mittevastavat materjali (heterogeenne materjal), traditsioonilisi sorte ning nišituru materjali.

 6. Uutes eeskirjades on kooskõlas komisjoni parema reguleerimise tegevuskavaga võetud arvesse ka materjali liiki, tootmistingimusi ja vastavate ettevõtete suurusi. Seepärast ei ole traditsiooniliste sortide ja heterogeense materjali registreerimiseeskirjad nii ranged. Selliste kategooriate puhul ei nõuta katsetamist ega muude õigusaktiga kehtestatud nõuete täitmist.

 7. Samuti on vähendatud halduskoormust mikroettevõtjatel, kes võivad nišituru materjalina igat liiki paljundusmaterjali registreerimata turustada.

 8. Peale selle on mikroettevõtjad üldiselt vabastatud registreerimistasudest.

Edasised sammud

Komisjoni meetmepaketti arutatakse teistes ELi institutsioonides, sealhulgas Euroopa Parlamendis ja nõukogus. Pärast seda esitavad nad oma seisukoha. Hinnangute kohaselt jõustub pakett 2016. aastal.

Lisateave

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/animal-plant-health-package

MEMO/13/398

Jälgi meid Twitteris @EU_Consumer

Kontaktisikud:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar