Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel, 6. května 2013

Propracovanější pravidla pro bezpečnější potraviny: Komise navrhla významný balíček, jehož cílem je modernizovat, zjednodušit a posílit zemědělsko-potravinový řetězec v Evropě

Evropská komise dnes přijala balíček opatření, jejichž cílem je posílit prosazování norem v oblasti zdraví a bezpečnosti v celém zemědělsko-potravinovém řetězci. Bezpečnost potravin je důležitým faktorem pro získání důvěry spotřebitelů a zajištění udržitelnosti produkce potravin.

Balíček opatření poskytuje modernizovaný a zjednodušený přístup k ochraně zdraví, který je více založený na posuzování rizika, a účinnější nástroje pro provádění kontrol, jejichž cílem je zajistit účinné uplatňování pravidel pro fungování potravinového řetězce.

Balíček je reakcí na volání po jednodušších a propracovanějších právních předpisech, a proto snižuje administrativní zatížení provozovatelů a zjednodušuje regulační prostředí. Zvláštní pozornost je věnována dopadu těchto právních předpisů na malé a střední podniky a mikropodniky, jež jsou od nejnákladnějších a nejvíce zatěžujících prvků právních předpisů osvobozeny.

V současné době je problematika EU týkající se potravinového řetězce upravována téměř 70 předpisy. Dnes přijatý balíček reforem sníží jejich počet na pět a rovněž omezí administrativní formality pro zemědělce, chovatele a provozovatele potravinářských podniků (producenty, zpracovatele a distributory) tak, aby mohli svou profesi snáze provozovat.

Tonio Borg, komisař pro zdraví a spotřebitelskou politiku, řekl: „Odvětví zemědělství a potravinářského průmyslu je druhým největším ekonomickým odvětvím v EU, které zaměstnává více než 48 milionů osob a hodnota jeho roční produkce je přibližně 750 miliard EUR. Evropa má nejpřísnější normy pro bezpečnost potravin na světě. Nicméně nedávný skandál s koňským masem je důkazem toho, že je zde prostor pro zlepšování, přestože nedošlo k ohrožení zdraví. Dnes přijatý balíček reforem je vítán, neboť dokazuje, že systém může reagovat na zjištěné problémy, a zároveň zohledňuje již získané zkušenosti. Stručně řečeno má tento balíček zajistit propracovanější pravidla pro bezpečnější potraviny“.

Podnikům balíček přinese díky menšímu administrativnímu zatížení jednodušší, vědecky podložená a na posuzování rizika založená pravidla, účinnější procesy a opatření pro financování a lepší tlumení a eradikaci nákaz zvířat a ochranu před škodlivými organismy rostlin. Spotřebitelům zajistí bezpečnější produkty a účinnější a transparentnější systém kontrol v rámci celého řetězce.

Hlavní prvky návrhu

Úřední kontroly

 1. Komise uznává, že je nutné posílit nástroje, které mají příslušné orgány v členských státech k dispozici pro účely praktického ověření souladu s právními předpisy EU (prostřednictvím kontrol, inspekcí a testů).

 2. Nedávné skandály spojené s potravinami opět poukázaly na to, že je potřeba, aby donucovací orgány přijaly účinnější opatření chránící jak spotřebitele, tak i provozovatele, kteří plní své povinnosti, před riziky (a to i v ekonomickém slova smyslu), jež může porušení pravidel v rámci řetězce představovat.

 3. Nová pravidla uplatňují přístup, který je více založen na posouzení rizika, a příslušným orgánům tudíž umožní, aby své prostředky zaměřily na důležitější oblasti.

 4. Stávající systém poplatků, prostřednictvím kterého je financováno účinné provádění těchto kontrol v rámci udržitelného systému v celém řetězci, bude uplatňován i v ostatních odvětvích řetězce, kde poplatky v současné době účtovány nejsou.

 5. Mikropodniky budou od těchto poplatků osvobozeny, ale nebudou osvobozeny od kontrol, aby se nenarušila jejich konkurenceschopnost.

 6. Členské státy budou mít povinnost, aby do svých plánů kontrol plně zapracovaly kontroly podvodného jednání a aby zajistily, že finanční sankce stanovené pro dané případy byly dostatečně vysoké a odrazující.

Zdraví zvířat

 1. Prostřednictvím balíčku bude stanoven jediný právní předpis pro regulaci zdraví zvířat v EU založený na zásadě, že „prevence je lepší než léčba“.

 2. Cílem tohoto předpisu je zlepšit normy a vytvořit společný systém pro lepší zjišťování přítomnosti nákaz a jejich tlumení a pro koordinované zvládání rizik ohrožujících zdraví a bezpečnost potravin a krmiv. 

 3. Takto posílený systém spolu s lepšími pravidly týkajícími se identifikace a registrace umožní těm, kteří na ochraně našeho potravinového řetězce pracují, tedy zemědělcům a veterinárním lékařům, rychle reagovat, omezit šíření nákazy a minimalizovat její dopad na hospodářská zvířata a spotřebitele.

 4. Předpis dále stanoví kategorie nákaz a jejich prioritizaci, což vyžaduje zásah na úrovni EU. Umožní tak uplatňovat přístup více založený na posuzování rizika a lepší využívání prostředků.

 5. Pravidla v oblasti zdraví zvířat jsou dostatečně flexibilní, takže je možné je přizpůsobit zvířat různým velikostem a typům zařízení (např. malé a střední podniky, zájmový chov apod.) a různým místním podmínkám, a to zejména pokud jde o požadavky týkající se registrace a schvalování zařízení, chovu zvířat a držení produktů.

 6. Právní předpis musí být obecně dostatečně flexibilní a pevný, aby zajistil účinnou reakci celé EU v případě významné změny klimatu, a poskytl nám tak nástroj pro zvládání nových a dosud neznámých rizik, který lze rychle přizpůsobit novému vývoji v oblasti vědy a mezinárodním normám.

Zdraví rostlin

 1. Hodnota plodin pěstovaných v EU činí ročně 205 miliard EUR. Nebýt ochrany, kterou poskytují rostlinolékařská pravidla, utrpělo by toto odvětví značné hospodářské škody.

 2. Evropské zemědělství, lesnictví a přírodní dědictví ohrožují škodlivé organismy a choroby napadající rostliny. V důsledku globalizace obchodu a změny klimatu se zvýšil počet případů introdukce nových druhů škodlivých organismů.

 3. Ve snaze zabránit usídlení nových škodlivých organismů v EU a chránit pěstitele rostlin i odvětví lesnictví Komise navrhla, aby byl stávající systém rostlinolékařské péče modernizován.

 4. Větší pozornost bude věnována vysoce rizikovému obchodu se zbožím pocházejícím ze třetích zemí a větší vysledovatelnosti rostlinných materiálů na vnitřním trhu.

 5. Právní předpis rovněž zlepšuje dozor a včasnou eradikaci ohnisek nových druhů škodlivých organismů a zavádí finanční kompenzaci pro pěstitele, jejichž rostliny byly napadeny karanténními škodlivými organismy.

Rozmnožovací materiál rostlin (včetně osiva)

 1. 60 % světového vývozu osiva pochází z EU.

 2. Balíček obsahuje jednodušší a flexibilnější pravidla pro uvádění osiva a jiného rozmnožovacího materiálu na trh a jeho cílem je zajistit produktivitu, přizpůsobivost a rozmanitost evropského zemědělství a lesnictví a usnadnit obchod s produkty těchto odvětví.

 3. Široký výběr materiálů a propracovanější požadavky na testování přispějí k ochraně biologické rozmanitosti a orientují postupy šlechtění udržitelným směrem.

 4. Právní předpisy EU neupravují používání osiv na soukromých zahradách a amatérští zahrádkáři mohou nadále svá osiva v malém množství nakupovat i prodávat. Kromě toho bude vyjasněno, že neprofesní provozovatel (např. amatérský zahrádkář) může s osivy obchodovat s jiným amatérským zahrádkářem, aniž by se něj vztahovala pravidla navrhovaného nařízení.

 5. Cílem právního předpisu je poskytnout uživatelům širší výběr, a to včetně nových vylepšených a testovaných odrůd, materiálu nevyhovujícího definici odrůdy (heterogenní materiál), tradičních odrůd a materiálu rostlin menšinového trhu.

 6. V souladu s agendou Komise pro zlepšování právní úpravy nová pravidla zohledňují, o jaký se jedná druh materiálu, o jaké produkční podmínky, a velikost daného podniku. Pro staré tradiční odrůdy a heterogenní materiál jsou proto stanoveny pouze nízké registrační poplatky. Na tyto kategorie materiálu se nevztahují požadavky na testování a jiné povinnosti stanovené právním předpisem.

 7. Navíc je sníženo administrativní zatížení pro mikropodniky, které mohou na trh uvádět jakýkoli materiál jako „materiál rostlin menšinového trhu“ bez nutnosti registrace.

 8. Mikropodniky jsou obecně od registračních poplatků osvobozeny

Další kroky

K balíčku opatření, která Komise navrhla, se nyní vyjádří další orgány EU, včetně Evropského parlamentu a Rady, které k němu zaujmou ve stanovené době svá stanoviska. Očekává se, že balíček vstoupí v platnost v roce 2016.

Více informací:

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/animal-plant-health-package

MEMO/13/398

Sledujte nás na Twitteru: @EU_Consumer

Kontakty:

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)


Side Bar