Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 6 май 2013 г.

Усъвършенствана нормативна уредба цели да гарантира по-безопасни храни: Комисията предлага важен пакет от мерки за модернизиране, опростяване и укрепване на агрохранителната верига в Европа

Днес Европейската комисия прие пакет от мерки за по-стриктно спазване на стандартите за здравеопазване и безопасност по цялата агрохранителна верига. Безопасността на храните е от съществено значение, за да се спечели доверието на потребителите и да се осигури устойчивост на производството на храни.

Пакетът от мерки предоставя модернизиран, опростен и съобразен в по-голяма степен с рисковете подход за защита на здравето, както и по-ефикасни инструменти за контрол, за да се гарантира ефективното прилагане на нормативната уредба за функционирането на хранителната верига.

Пакетът представлява отговор на призива за целесъобразно опростяване на нормативната уредба и по-интелигентно регулиране, като по този начин се намали административната тежест за предприятията и се опрости регулаторната среда. Особено внимание е обърнато на въздействието на тази нормативна уредба върху малките и средните предприятия (МСП) и микропредприятията, като те са освободени от действието на нейните елементи, които причиняват най-големи разходи и са най-обременяващи.

Понастоящем законодателството на ЕС в областта на хранителната верига се състои от почти 70 нормативни акта. Чрез приетия днес пакет за реформи те ще бъдат сведени до 5 нормативни акта, а бюрокрацията в процесите и процедурите за земеделските производители, животновъдите и стопанските субекти в хранителната промишленост (производители, преработватели и дистрибутори) ще се намали, за да могат те по-лесно да извършват професионалната си дейност.

Тонио Борг, европейският комисар по въпросите на здравеопазването и политиката за потребителите, заяви: „Хранително-вкусовата промишленост е вторият по значимост икономически сектор в ЕС, като в нея са заети над 48 милиона души, а продукцията ѝ е на обща стойност около 750 милиарда евро годишно. В Европа са въведени най-високите в света стандарти за безопасност на храните. При все това неотдавнашният скандал с конско месо показа, че съществува необходимост от подобрение, въпреки че не възникна никакъв риск за здравето. Днешният пакет от реформи се появява в подходящ момент, тъй като показва, че системата може да отговори на предизвикателствата; в него са отразени и някои от извлечените поуки. Накратко, с пакета се цели въвеждането на усъвършенствана нормативна уредба, която да гарантира по-безопасни храни.“

Предприятията ще ползват опростена нормативна уредба, основана на научните достижения и оценка на риска, която ще доведе до намаляване на административната тежест и до по-ефикасни процеси и мерки за финансиране и засилване на контрола, както и за ликвидиране на болести по животните и вредители по растенията. Потребителите ще се възползват от по-безопасни продукти и от по-ефективна и по-прозрачна система за контрол по цялата верига.

Основни елементи на предложението

Официален контрол

 1. Комисията отчете необходимостта от укрепване на инструментите, с които разполагат компетентните органи в държавите членки, за да контролират спазването на законодателството на ЕС на местно равнище (чрез проверки, инспекции и изпитвания).

 2. Избухналите напоследък скандали с храни показаха още веднъж необходимостта от по-ефективни действия от страна на правоприлагащите органи, за да бъдат защитени потребителите и коректните предприятия от рискове (също и в икономическо отношение), които могат да възникнат в резултат от нарушения на нормативната уредба по веригата.

 3. При новата нормативна уредба се прилага подход за отчитане в по-голяма степен на рисковете, което ще позволи на компетентните органи да съсредоточат ресурсите си върху по-важните проблеми.

 4. Сегашната система от такси за финансиране на ефективния контрол в рамките на устойчива система по протежение на цялата верига ще бъде разширена, така че да обхване и други сектори по веригата, в които понастоящем не се прилагат такива такси.

 5. Микропредприятията ще бъдат освободени от тези такси, за да не бъде засегната тяхната конкурентоспособност, но контролът ще се прилага и към тях.

 6. От държавите членки ще се изисква също така изцяло да включат в своите национални планове за контрол проверки за борба с измамите и да гарантират, че е определен действително възпиращ размер на финансовите санкции за случаи на такива измами.

Здраве на животните

 1. С пакета ще се въведе единен нормативен акт относно опазването на здравето на животните в ЕС въз основа на принципа „По-добре превенция, отколкото лечение“.

 2. Той има за цел да се подобрят стандартите и да се осигури обща система за по-добро откриване и контрол на болестите, както и за справяне по координиран начин с рисковете за здравето и за безопасността на храните и фуражите.

 3. Благодарение на тази усъвършенствана система, в съчетание с по-добри правила за идентификация и регистрация, хората, на които разчитаме да защитават нашата хранителна верига — например земеделските производители и ветеринарните лекари, ще могат бързо да реагират и да ограничат разпространението на болестите, както и да сведат до минимум техните въздействия върху добитъка и върху потребителите.

 4. Освен това се въвеждат категоризация и приоритет на болестите, за които се налага намеса на равнището на ЕС. Така става възможно прилагането на подход, при който в по-голяма степен се отчитат рисковете, и целесъобразно използване на ресурсите.

 5. Предоставя се достатъчна гъвкавост за адаптиране на мерките относно здравето на животните съобразно размера и вида на конкретните обекти (например малки и средни предприятия, любителски стопанства и др.), както и към специфичните местни условия — по-специално по отношение на изискванията за регистрация и одобрение на предприятията, отглеждането на животни и продуктите.

 6. В по-общ план нормативният акт трябва да бъде гъвкав и достатъчно издържан, за да гарантира ефективен отговор от страна на целия ЕС в случай на важни изменения на климата, като ни предоставя инструменти за справяне с нови и неизвестни досега възникващи рискове, така че да можем бързо да се адаптираме към новите научни достижения и международните стандарти.

Здраве на растенията

 1. Стойността на отглежданите в ЕС селскостопански култури е 205 милиарда евро годишно. Без защитата, осигурявана от нормативната уредба за здравето на растенията, този сектор би понесъл тежки икономически щети.

 2. Европейското селско стопанство, гори и природно наследство са застрашени от вредители и болести, които нападат растенията. Инвазията на нови видове вредители се увеличи в резултат на глобализацията на търговията и изменението на климата.

 3. Комисията предлага да се модернизира действащият растителноздравен режим, за да се предотврати установяването в ЕС на нови вредители и да се защитят растениевъдите, както и секторът на горското стопанство.

 4. По-голямо внимание ще бъде обърнато на високорисковата търговия с трети държави и на увеличаването на проследимостта на посадъчния материал на вътрешния пазар.

 5. В нормативната уредба се предвижда и по-добър надзор и ранно ликвидиране на огнищата на нови видове вредители, както и финансова компенсация за производителите, засегнати от такива карантинни вредители.

Растителен репродуктивен материал (включително семена)

 1. В световен мащаб на ЕС се падат 60 % от износа на семена по стойност.

 2. В пакета се предвиждат опростени и по-гъвкави правила за предлагане на пазара на семена и друг растителен репродуктивен материал с цел да се гарантира производителността, приспособимостта и многообразието на европейското растениевъдство и горско стопанство и да се улесни тяхната търговия.

 3. Богатият избор от растителен репродуктивен материал и подобрените изисквания за изпитване ще допринесат за опазването на биологичното разнообразие и за селекция, насочена към устойчиво селско стопанство.

 4. Използването на семена в частни градини не попада в обхвата на законодателството на ЕС и частните градинари могат да продължат да купуват всякакъв растителен материал, както и да продават своите семена в малки количества. Освен това се изяснява, че всички непрофесионални (напр. частни) градинари могат да обменят семена с други частни градинари, без за тях да се прилагат разпоредбите на предложения регламент.

 5. Целта на нормативната уредба е потребителите да имат по-големи възможности за избор, като се включат нови усъвършенствани и изпитани сортове, материал, който не отговаря на определението за сорт (хетерогенен материал), традиционни сортове и материал с незначително пазарно присъствие.

 6. При все това в новата нормативна уредба се вземат предвид, в съответствие с програмата на Комисията за по-добро регулиране, видът на материала, производствените условия и големината на съответното предприятие. Така например за старите традиционни сортове и за хетерогенен материал важат само опростени правила за регистриране. Тези категории са освободени от изпитването и от другите нормативни изисквания.

 7. Намалена е и административната тежест за микропредприятията, които могат да предлагат на пазара материал от който и да е вид като „материал с незначително пазарно присъствие“ без регистрация.

 8. Освен това микропредприятията по принцип са освободени от такси за регистрация.

Следващи стъпки

Другите институции на ЕС, включително Европейският парламент и Съветът, ще разгледат предложения от Комисията пакет от мерки и ще приемат своевременно становището си по него. На този етап може да се очаква, че пакетът ще влезе в сила през 2016 г.

За повече информация:

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/animal-plant-health-package

MEMO/13/398

Следете ни в Twitter: @EU_Consumer

За контакти:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar