Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 3 maj 2013

Kommissionens vårprognos 2013: EU-ekonomin återhämtar sig långsamt från en utdragen recession

Efter den recession som präglade 2012 väntas ekonomin i EU stabiliseras under första halvåret 2013. BNP-tillväxten väntas gradvis återvända under andra halvåret, för att sedan börja accelerera under 2014. Den inhemska efterfrågan begränsas fortfarande av ett antal hinder som är typiska för efterdyningarna av djupa finansiella kriser, och därför väntas den externa efterfrågan bli den viktigaste tillväxtfaktorn det här året. Det har varit motvind när det gäller privat konsumtion och investeringar, men situationen väntas gradvis bli bättre och öppna för en blygsam inhemskt driven återhämtning nästa år. Prognoserna bygger på antagandet att ett fortsatt genomförande av politiken kommer att förhindra en ny intensifiering av statsskuldkrisen.

Den årliga BNP-tillväxten det här året förutspås bli –0,1 i EU och –0,4 i eurozonen. Under 2014 väntas den ekonomiska aktiviteten öka med 1,4 % i EU och 1,2 % i eurozonen.

- Mot bakgrund av den djupa recessionen måste vi göra allt som krävs för att lösa sysselsättningskrisen i Europa, säger EU-kommissionär Olli Rehn, med ansvar för ekonomiska och monetära frågor och euron. EU-politiken är inriktad på hållbar tillväxt och skapande av sysselsättning. Konsolideringen av de offentliga finanserna fortsätter, men i långsammare takt. Samtidigt måste de strukturella reformerna intensifieras för att få i gång tillväxten i Europa.

Hämskor på den inhemska efterfrågan är på väg att släppa

I dagsläget hålls de inhemska investeringarna och konsumtionen fortfarande tillbaka av balansräkningsjusteringar och kreditbegränsningar i en del länder, låga förväntningar på framtida vinster och inkomster samt en hög grad av osäkerhet om de ekonomiska utsikterna. Situationen på finansmarknaden har förbättrats avsevärt och för EU som helhet har räntorna gått ner. Detta märks dock fortfarande inte på den reala ekonomin. Det finns hittills bara små tecken på att den finansiella fragmenteringen mellan medlemsstaterna håller på att lätta, och företag i sårbara ekonomier möter fortfarande strama kreditvillkor.

Det går framåt med justeringen av externa och interna obalanser, och flera sårbara medlemsstater väntas redovisa bytesbalansöverskott det här året och förbättrad lönsamhet inom exportsektorn. Även om skuldsättningen minskas kommer den likväl att hämma tillväxten under prognosperioden. Den svaga arbetsmarknaden väntas också hålla tillbaka den privata konsumtionen. Sammantaget förväntas den inhemska efterfrågeökningen förbli blygsam under prognosperioden.

Återhämtningen i den ekonomiska aktiviteten väntas bli alltför långsam för att få ned arbetslösheten. Arbetslöshetssiffrorna väntas stiga till 11 % i EU och 12 % i eurozonen under 2013 och stabiliseras på dessa nivåer under 2014. Skillnaderna mellan olika medlemsstater väntas förbli mycket stora. Sysselsättningen väntas minska ytterligare under 2013 eftersom efterdyningarna av recessionen 2012 fortsätter att märkas. Under 2014 väntas dock sysselsättningen börja öka igen tack vare en mer dynamisk BNP-tillväxt.

Konsumentprisinflationen har fortsatt att avta de senaste kvartalen, i takt med att tidigare energiprisökningars effekt på inflationen har klingat av. Inflationen förväntas fortsätta att gradvis minska i år och hamna på 1,8 % i EU och 1,6 % i eurozonen 2013, för att sedan stabiliseras på 1,7 % respektive 1,5 % under 2014.

Den strukturella konsolideringen av de offentliga finanserna går gradvis

Underskottet i de offentliga finanserna väntas fortsätta minska till –3,4 % i EU och –2,9 % i eurozonen under 2013. Konsolideringen av det strukturella saldot i de offentliga finanserna väntas gå långsammare än under 2012. Med tanke på de svaga prognoserna för den ekonomisk aktiviteten väntas skuldkvoten i år uppgå till 89,8 % i EU och 95,5 % i eurozonen.

Riskerna för den ekonomiska utvecklingen har blivit mer balanserade efter de viktiga politiska beslut som fattats sedan förra sommaren, men de negativa riskerna överväger. De mycket höga arbetslöshetsnivåerna i en del medlemsstater skulle kunna påverka den sociala sammanhållningen och bli permanentad om inte ytterligare reformer görs. Mer generellt är det mycket viktigt att anpassningsåtgärder och politiska strategier genomförs på ett effektivt sätt för att stärka EMU-strukturen och på så sätt förhindra nya påfrestningar på finansmarknaderna. Mer positivt är att den gynnsamma situationen på finansmarknaden och framstegen med anpassning och reformer, som gått snabbare än väntat, kan medföra att förtroendet återuppbyggs snabbare än väntat och främja återhämtningen. Den globala tillväxten kan visa sig mer dynamisk än väntat, tack vare exempelvis den senare tidens expansiva åtgärder. När det gäller inflationsutsikterna uppväger riskerna också i stort sett varandra.

Den detaljerade rapporten finns på:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2013_spring_forecast_en.htm

Kontaktpersoner:

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)


Side Bar