Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 3. maja 2013

Napoved iz pomladi 2013: po dolgi recesiji gospodarstvo Evropske unije počasi okreva

Po recesiji, ki je zaznamovala leto 2012, naj bi se v prvem polletju tega leta evropsko gospodarstvo stabiliziralo. Po predvidevanjih naj bi BDP v drugem polletju postopoma začel dosegati pozitivno rast, ki bo v letu 2014 pridobila dodaten zagon. Ker je domače povpraševanje še vedno omejeno zaradi nekaterih ovir, značilnih za obdobja po hudih finančnih krizah, bo letos zunanje povpraševanje verjetno glavni dejavnik rasti. Neugodni trendi, ki ovirajo zasebno potrošnjo in naložbe, se bodo postopoma obrnili in naslednje leto omogočili zmerno okrevanje, podprto z domačim povpraševanjem. Ta napoved še vedno temelji na predpostavki, da bo nadaljnje izvajanje politik preprečilo ponovno poslabšanje državne dolžniške krize.

Za Evropsko unijo je za to leto napovedana -0,1-odstotna letna rast BDP, v euroobmočju pa naj bi dosegla -0,4 %. Za leto 2014 je v Evropski uniji napovedana 1,4‑odstotna rast gospodarske dejavnosti, v euroobmočju pa 1,2‑odstotna.

Podpredsednik Komisije Olli Rehn, ki je pristojen za ekonomske in monetarne zadeve ter evro, je dejal: „Glede na tako dolgo recesijo moramo storiti vse, kar je v naši moči, da premagamo krizo brezposelnosti v Evropi. Sveženj različnih političnih ukrepov Unije je usmerjen v trajnostno rast in ustvarjanje delovnih mest. Fiskalna konsolidacija se nadaljuje, vendar se je njena dinamika upočasnila. Hkrati je treba pospešiti strukturne reforme za sprostitev rasti v Evropi.“

Ovire za domače povpraševanje počasi izginjajo

Domače naložbe in potrošnjo trenutno še vedno ovirajo prilagajanje bilanc stanja in omejene možnosti kreditiranja v nekaterih državah, pesimistične napovedi o prihodnjih dobičkih in prihodkih ter precej negotovi gospodarski obeti. Čeprav so se razmere na finančnih trgih znatno izboljšale in obrestne mere zmanjšale povsod v Uniji, ta gibanja še niso dosegla realnega sektorja. Znaki zmanjšanja finančne razdrobljenosti v državah članicah so zaenkrat skromni, podjetja v ranljivih gospodarstvih pa se še vedno soočajo z zaostrenimi kreditnimi pogoji.

Prilagajanje zunanjih in notranjih neravnotežij napreduje in po pričakovanjih bodo letos nekatere ranljive države članice dosegle presežke tekočih računov zaradi večjih dobičkov v izvoznem sektorju. Čeprav razdolževanje dobro napreduje, bo verjetno še naprej obremenjevalo rast v obdobju, ki ga zajema napoved. Poleg tega bo slabo stanje na trgu dela po pričakovanjih negativno vplivalo na zasebno potrošnjo. Ob upoštevanju vseh dejavnikov naj bi domače povpraševanje v obdobju napovedi le počasi naraščalo.

Oživitev gospodarske dejavnosti bo verjetno prepočasna, da bi se zaradi tega zmanjšala brezposelnost. Leta 2013 naj bi brezposelnost v Uniji dosegla 11 %, v euroobmočju pa 12 % ter se v letu 2014 ustalila na teh ravneh, medtem ko bodo razlike med državami članicami verjetno še naprej zelo velike. Zaposlovanje bo v letu 2013 predvidoma še naprej upadalo, saj se še vedno čuti zapoznel učinek recesije iz leta 2012. Do leta 2014 pa se pričakuje bolj dinamična rast BDP, ki bo začela spodbujati zaposlovanje.

Rast potrošniških cen se je v zadnjih četrtletjih še naprej zmanjševala, ker zadnje čase višje cene energije vedno manj vplivajo na inflacijo. Inflacija naj bi se letos še naprej postopno zmanjševala in bo leta 2013 v Uniji predvidoma dosegla 1,8 %, v euroobmočju pa 1,6 % ter se ustalila pri 1,7 % oziroma 1,5 % v letu 2014.

Strukturna fiskalna konsolidacija napreduje počasneje

Javnofinančni primanjkljaji naj bi se še naprej zmanjševali. Nominalni proračunski primanjkljaji se bodo v letu 2013 predvidoma zmanjšali na -3,4 % v Uniji in na -2,9 % v euroobmočju. Dinamika konsolidacije v smislu strukturnih proračunskih saldov naj bi bila počasnejša kot leta 2012. Glede na slabe obete za gospodarsko dejavnost bo letos dolg, izražen v deležu BDP, po napovedih dosegel 89,8 % v Uniji in 95,5 % v euroobmočju.

Čeprav so se tveganja v zvezi z gospodarskimi obeti po sprejetju pomembnih odločitev politik od lanskega poletja precej uravnotežila, so negativna tveganja še vedno prisotna. Zelo visoka stopnja brezposelnosti v nekaterih državah članicah lahko vpliva na socialno kohezijo in postane trajna, če ne bodo izvedene nadaljnje reforme. Bolj splošno pa učinkovito izvajanje prilagoditvenih ukrepov in politik za okrepitev strukture evropske monetarne unije ostaja ključnega pomena, da se preprečijo ponovne napetosti na finančnem trgu. Svetla stran pa je, da bi umirjene razmere na finančnem trgu in hitrejši napredek od pričakovanega na področju prilagajanja in reform lahko omogočili hitrejši povratek zaupanja in pospešili okrevanje. Svetovna rast se bo morda izkazala za bolj dinamično, kot je bilo pričakovati, na primer zaradi nedavnih ekspanzivnih ukrepov. Tudi v zvezi z inflacijskimi predvidevanji tveganja na splošno ostajajo uravnotežena.

Podrobnejše poročilo je na voljo na:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2013_spring_forecast_en.htm

Kontakti :

Audrey Augier (+32 22971607)

Vandna Kalia (+32 22995824)

Simon O'Connor (+32 22967359)


Side Bar