Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 3. mája 2013

Prognóza z jari 2013: Hospodárstvo EÚ sa pomaly zotavuje zo zdĺhavej recesie

Po recesii, ktorou sa vyznačoval rok 2012, sa v prvej polovici roku 2013 očakáva stabilizácia hospodárstva EÚ. Predpokladá sa, že rast HDP sa v druhej polovici roku postupne zmení na pozitívny a v roku 2014 sa pomaly zrýchli. Keďže domáci dopyt je stále obmedzovaný mnohými prekážkami, ktoré sú typické pre obdobie po hlbokých finančných krízach, hlavným hnacím mechanizmom bude v tomto roku vonkajší dopyt. Očakáva sa postupné znižovanie tlakov na súkromnú spotrebu a investície, vďaka čomu sa v budúcom roku vytvorí priestor na udržanie mierneho domáceho oživenia. Táto prognóza aj naďalej vychádza z predpokladu, že pokračujúcim vykonávaním politiky sa zabráni obnoveniu zintenzívnenia dlhovej krízy štátov.

Ročný rast HDP sa v tomto roku očakáva na úrovni –0,1 % v EÚ a na úrovni –0,4 % v eurozóne. V roku 2014 sa predpokladá rozšírenie hospodárskej činnosti v EÚ o 1,4 % a v eurozóne o 1,2 %.

Olli Rehn, podpredseda Komisie zodpovedný za hospodárske a menové záležitosti a euro, vyhlásil: „Vzhľadom na zdĺhavú recesiu musíme urobiť všetko pre to, aby sme prekonali krízu nezamestnanosti v Európe. Súbor politík EÚ je zameraný na udržateľný rast a vytváranie pracovných miest. Fiškálna konsolidácia síce pokračuje, ale jej tempo sa spomaľuje. Zároveň je potrebné zintenzívniť štrukturálne reformy, aby sa v Európe rozbehol rast.“ „Tlaky na rast sú aj naďalej silné, ale v druhej polovici tohto roku by sa mal rast zmeniť na pozitívny, pretože európske hospodárstvo sa zotavuje z dlhej recesie. Najdôležitejšie je udržať tempo štrukturálnych reforiem, aby sa posilnilo vytváranie pracovných miest a podmienok na masívnejší a vyrovnanejší rast HDP, čím sa takisto zlepšia verejné financie.“

Prekážky brániace domácemu dopytu sa pomaly zmierňujú

Domáce investície a spotreba sa v súčasnosti stále udržiavajú v útlme, a to korekciami súvah a obmedzeniami v oblasti poskytovania úverov v niektorých krajinách, neistými vyhliadkami budúcich ziskov a príjmov, ako aj vysokou neistotou v oblasti hospodárskeho výhľadu. Aj keď sa významne zlepšila situácia na finančnom trhu a v EÚ ako celku sa znížili úrokové sadzby, do reálnej ekonomiky sa to ešte zatiaľ nepremietlo. V členských štátoch sa zatiaľ prejavujú len váhavé signály zmierňovania finančnej fragmentácie a podniky v zraniteľných ekonomikách naďalej čelia prísnym úverovým podmienkam.

Korekcia vonkajších a vnútorných nerovnováh úspešne pokračuje a očakáva sa, že niekoľko zraniteľných členských štátov zaregistruje v tomto roku prebytky na bežnom účte, ako aj zlepšenie ziskovosti vývozného odvetvia. Aj napriek progresívnemu znižovaniu dlhu je však pravdepodobné, že v horizonte prognózy rast zostane zaťažený. Okrem toho sa očakáva, že zlá situácia na trhu práce bude mať vplyv na súkromnú spotrebu. Preto sa takisto predpokladá, že v horizonte prognózy domáci dopyt zostane mierny.

Očakáva sa, že oživenie hospodárskej činnosti bude na zníženie nezamestnanosti príliš pomalé. Podľa predpokladov dosiahne nezamestnanosť v roku 2013 v EÚ 11 % a v eurozóne 12 % a v roku 2014 sa na uvedených úrovniach stabilizuje, pričom sa očakáva, že rozdiely medzi členskými štátmi zostanú veľmi vysoké. Predpokladá sa, že zamestnanosť ďalej klesne v roku 2013, keď sa prejaví oneskorený dôsledok recesie z roku 2012. Do roku 2014 sa však podľa očakávaní vďaka dynamickejšiemu rastu HDP zamestnanosť zvýši.

V dôsledku znižovania vplyvu minulého zvyšovania cien energie na infláciu sa v posledných štvrťrokoch naďalej spomaľovala inflácia spotrebiteľských cien. Tento rok sa očakáva pokračovanie postupného znižovania inflácie, ktorá sa teraz predpokladá na úrovni 1,8 % v EÚ a 1,6 % v eurozóne v roku 2013 a mala by sa stabilizovať na úrovni 1,7 % v EÚ a 1,5 % v eurozóne v roku 2014.

Postupné napredovanie štrukturálnej fiškálnej konsolidácie

Znižovanie deficitov verejných financií má pokračovať. Celkové fiškálne deficity by podľa predpokladov mali v roku 2013 klesnúť z –3,4 % v EÚ na –2,9 % v eurozóne. Očakáva sa, že tempo konsolidácie vzhľadom na rovnováhy štrukturálneho rozpočtu bude nižšie než v roku 2012. Vzhľadom na slabý výhľad hospodárskej činnosti sa predpokladá, že pomery dlhu k HDP dosiahnu tento rok 89,8 % v EÚ a 95,5 % v eurozóne.

Aj keď sa riziká hospodárskeho výhľadu v dôsledku významných politických rozhodnutí od posledného leta stali vyrovnanejšími, riziká poklesu naďalej pretrvávajú. Ak by sa nevykonali ďalšie reformy, mohli by veľmi vysoké úrovne nezamestnanosti v niektorých členských štátoch ovplyvniť sociálnu súdržnosť a stať sa trvalými. Všeobecnejšie, účinné vykonávanie opatrení a politík korekcie s cieľom posilniť štruktúru HMÚ je aj naďalej rozhodujúce na zabránenie návratu otrasov na finančných trhoch. Naopak priaznivá situácia na finančných trhoch alebo rýchlejší než očakávaný pokrok v oblasti korekcie a reforiem by mohli urýchliť návrat dôvery a napredovanie oživenia. Celosvetový rast by mohol byť dynamickejší, než sa očakávalo, napríklad v dôsledku posledných expanzívnych opatrení. Výhľadové riziká v oblasti inflácie sa naďalej zdajú vo veľkej miere vyvážené.

Podrobná správa je k dispozícii na adrese:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2013_spring_forecast_en.htm

Kontaktné osoby:

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)


Side Bar