Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 3 mei 2013

Voorjaarsprognoses 2013: EU-economie herstelt langzaam van een aanhoudende recessie

Na in 2012 in een recessie te hebben verkeerd, zal de EU-economie zich in de eerste helft van 2013 naar verwachting stabiliseren. Voorspeld wordt dat de bbp-groei in de tweede helft van het jaar geleidelijk positief zal worden en in 2014 enigszins zal aantrekken. Daar de binnenlandse vraag nog steeds wordt afgeremd door een aantal belemmeringen die typisch zijn voor de nasleep van diepe financiële crises, wordt ervan uitgegaan dat de buitenlandse vraag dit jaar de voornaamste drijvende kracht achter de groei zal vormen. Verwacht wordt dat de tegenwind waarmee de particuliere consumptie en investeringen te maken krijgen geleidelijk zal gaan liggen, waardoor volgend jaar een bescheiden, door de binnenlandse vraag geschraagd duurzaam herstel zal optreden. Deze prognoses zijn nog altijd gebaseerd op de aanname dat de voortzetting van het gevoerde beleid zal voorkomen dat er zich een heropflakkering van de staatsschuldencrisis voordoet.

De jaarlijkse bbp-groei voor dit jaar wordt thans op 0,1 % in de EU en 0,4 % in de eurozone geraamd. De verwachting is dat de economische activiteit in 2014 zal groeien met 1,4 % in de EU en met 1,2 % in de eurozone.

Commissievicevoorzitter Olli Rehn van Economische en Monetaire Zaken en de Euro heeft in dit verband het volgende verklaard: "Gezien de aanhoudende recessie moeten we alles in het werk stellen om de werkloosheidscrisis in Europa te overwinnen. De EU-beleidsmix is toegespitst op duurzame groei en werkgelegenheidsschepping. De begrotingsconsolidatie wordt voortgezet, maar het tempo ervan vertraagt. Tegelijkertijd moeten de structurele hervormingen worden geïntensiveerd om de groei in Europa aan te zwengelen."

De remmende invloeden op de binnenlandse vraag ebben langzaam weg

Voor het moment worden de binnenlandse investeringen en consumptie nog steeds afgeremd door een aanpassing van de balansen en beperkingen van de kredietverlening in sommige landen, pessimistische verwachtingen ten aanzien van toekomstige winsten en inkomsten, alsook grote onzekerheid omtrent de economische vooruitzichten. De situatie op de financiële markten is sterk verbeterd en in de EU als geheel is de rente gedaald, maar deze ontwikkeling werkt nog niet door in de reële economie. Tot dusver zijn er nog maar prille tekenen van een afnemende financiële fragmentatie tussen de lidstaten en blijven er strenge kredietvoorwaarden gelden voor ondernemingen in kwetsbare landen.

Er worden vorderingen gemaakt bij de aanpassing van de externe en interne onevenwichtigheden en een aantal kwetsbare lidstaten zal dit jaar naar verwachting overschotten op de lopende rekening boeken bij een verbeterde winstgevendheid van de exportsector. Hoewel verder werk wordt gemaakt van het afbouwen van de schuldhefboom, zal deze over de gehele prognosehorizon vermoedelijk toch een rem blijven zetten op de groei. Daarenboven wordt verwacht dat de zwakke ontwikkeling op de arbeidsmarkt op de particuliere consumptie zal blijven wegen. Daarom wordt aangenomen dat de groei van de binnenlandse vraag tijdens de prognoseperiode al bij al bescheiden zal blijven.

De economische activiteit zal zich naar verwachting te traag herstellen om een daling van de werkloosheid teweeg te brengen. Voorspeld wordt dan ook dat de werkloosheid in 2013 in de EU op 11 % en in de eurozone op 12 % zal uitkomen en zich in 2014 op deze niveaus zal stabiliseren, waarbij de verschillen tussen de lidstaten vermoedelijk zeer groot zullen blijven. Aangenomen wordt dat de werkgelegenheid in 2013 verder zal teruglopen doordat van de recessie van 2012 een uitgesteld effect blijft uitgaan. Verwacht wordt evenwel dat de werkgelegenheid in 2014 zal beginnen te stijgen onder invloed van een dynamischere bbp-groei.

De consumentenprijsinflatie is de laatste kwartalen gaan afnemen naarmate het effect op de inflatie van de energieprijsstijgingen uit het verleden wegebde. Verwacht wordt dat de geleidelijke daling van de inflatie dit jaar zal aanhouden. Thans wordt voor 2013 uitgegaan van een inflatie van 1,8 % in de EU en van 1,6 % in de eurozone. In 2014 zou er sprake zijn van een stabilisatie van de inflatie op 1,7 % in de EU en 1,5 % in de eurozone.

De structurele begrotingsconsolidatie wordt in een geleidelijker tempo voortgezet

Het is de bedoeling dat de overheidstekorten verder worden teruggedrongen. In 2013 zullen de nominale begrotingstekorten naar verwachting dalen tot 3,4 % in de EU en 2,9 % in de eurozone. Het tempo van de consolidatie van de structurele begrotingssaldi zal wellicht trager uitvallen dan in 2012. In het licht van de sombere vooruitzichten voor de economische activiteit wordt ervan uitgegaan dat de schuldquote dit jaar zal uitkomen op 89,8 % in de EU en 95,5 % in de eurozone.

Hoewel de risico's voor de economische vooruitzichten beter in evenwicht zijn als gevolg van de sinds vorige zomer genomen belangrijke beleidsbeslissingen, blijven er toch neerwaartse risico's bestaan. Zo kan de zeer hoge werkloosheid in sommige lidstaten negatieve gevolgen hebben voor de sociale cohesie en een permanent karakter krijgen als er geen verdere hervormingen worden doorgevoerd. Meer in het algemeen blijft de effectieve tenuitvoerlegging van de aanpassingsmaatregelen en van het aanpassingsbeleid ter versterking van de EMU-architectuur van cruciaal belang om te voorkomen dat de spanningen op de financiële markten terugkeren. De gunstige situatie op de financiële markten of sneller dan verwachte vorderingen bij het doorvoeren van aanpassingen en hervormingen kunnen dan weer een positief effect sorteren in de vorm van een sneller vertrouwensherstel en een sterker economisch herstel. De mondiale groei kan dynamischer blijken dan verwacht, bijvoorbeeld als gevolg van de recente expansieve maatregelen. De risico's voor de inflatievooruitzichten blijven elkaar min of meer in evenwicht houden.

Meer informatie is te vinden op:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2013_spring_forecast_en.htm

Contact:

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)


Side Bar