Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 3. toukokuuta 2013

Kevään 2013 talousennuste: EU:n talous toipuu pitkittyneestä taantumasta hitaasti

Vuotta 2012 leimanneen taantuman jälkeen EU:n talouden odotetaan vakautuvan vuoden 2013 ensimmäisellä puoliskolla. Vuoden toisella puoliskolla BKT:n kasvun ennustetaan kääntyvän vähitellen positiiviseksi ja vauhdittuvan edelleen jossakin määrin vuoden 2014 puolella. Kotimaista kysyntää rajoittavat edelleen syvien finanssikriisien jälkimainingeille tyypilliset esteet, joten kasvua vauhdittanee tänä vuonna pääasiassa ulkomainen kysyntä. Yksityisen kulutuksen ja investointitoiminnan epäsuotuisan tilanteen ennakoidaan hellittävän vähitellen ja johtavan ensi vuonna kohtuullisen kotimaisen kysynnän kannattelemaan elpymiseen. Ennuste perustuu edelleen oletukseen siitä, että poliittisten toimenpiteiden jatkaminen estää julkisen talouden velkakriisiä kärjistymästä uudelleen.

BKT:n vuotuisen kasvun ennustetaan tänä vuonna olevan koko EU:ssa –0,1 prosenttia ja euroalueella –0,4 prosenttia. Taloudellisen toiminnan odotetaan lisääntyvän vuonna 2014 koko EU:ssa 1,4 prosenttia ja euroalueella 1,2 prosenttia.

”Taantuman pitkittymisen vuoksi meidän on tehtävä kaikkemme Euroopan työttömyyskriisin ratkaisemiseksi. EU:n politiikkayhdistelmä keskittyy kestävään kasvuun ja työpaikkojen luomiseen. Julkisen talouden vakauttaminen jatkuu, mutta sen vauhti on hidastumassa. Samalla on tehostettava rakenteellisia uudistuksia, jotta kasvu saadaan käyntiin Euroopassa”, totesi talous- ja raha-asioista sekä eurosta vastaava komission varapuheenjohtaja Olli Rehn.

Kotimaisen kysynnän hidasteet väistyvät hitaasti

Tällä hetkellä kotimaisia investointeja ja kulutusta hillitsevät edelleen taseiden sopeuttaminen ja luottojen tarjontaan liittyvät vaikeudet joissakin maissa, tulevia voittoja ja tuloja koskevat alhaiset odotukset sekä suuri epävarmuus talouden näkymistä. Vaikka rahoitusmarkkinoiden tilanne on parantunut huomattavasti ja korot ovat laskeneet koko EU:n tasolla, tämä ei ole kuitenkaan vielä heijastunut reaalitalouteen. Toistaiseksi on nähtävissä vain heikkoja merkkejä jäsenvaltioiden finanssialan pirstoutumisen vähentymisestä, ja haavoittuvissa talouksissa toimiviin yrityksiin sovelletaan edelleen tiukkoja luottoehtoja.

Ulkoisten ja sisäisten epätasapainotilojen korjaaminen etenee, ja muutamien haavoittuvien jäsenvaltioiden odotetaan tänä vuonna kirjaavan ylijäämäisen vaihtotaseen, samalla kun vientisektorin kannattavuus on paranemassa. Vaikka velkavivun purkamisessa on edistytty, sen ennustetaan kuitenkin pysyvän kasvua rasittavana tekijänä ennustejakson ajan. Lisäksi heikon työmarkkinatilanteen arvioidaan jarruttavan yksityistä kulutusta. Kaiken kaikkiaan kotimaisen kysynnän kasvun oletetaan tämän vuoksi pysyvän vaatimattomana ennusteen kattaman ajan.

Taloudellisen toiminnan piristymisen ennakoidaan olevan liian hidasta, jotta se voisi helpottaa työttömyyttä. Työttömyyden arvellaan vuoden 2013 aikana nousevan 11 prosenttiin koko EU:ssa ja 12 prosenttiin euroalueella ja vakiintuvan näille tasoille vuonna 2014. Jäsenvaltioiden välisten erojen odotetaan säilyvän hyvin suurina. Työllisyysasteen ennustetaan jatkavan laskuaan vuonna 2013, kun vuoden 2012 taantuman vaikutukset tuntuvat edelleen. Vuoteen 2014 mennessä työllisyyden odotetaan kuitenkin lähtevän nousuun dynaamisemman BKT:n kasvun myötä.

Kuluttajahintainflaatio on jatkuvasti hidastunut viimeisten vuosineljännesten ajan, kun energian hinnannousujen vaikutus inflaatioon on heikennyt. Inflaation ennustetaan hidastuvan tänä vuonna edelleen ja olevan vuonna 2013 koko EU:ssa 1,8 prosenttia ja euroalueella 1,6 prosenttia ja vakiintuvan vuonna 2014 EU:ssa 1,7 prosenttiin ja euroalueella 1,5 prosenttiin.

Julkisen talouden rakenteellinen vakauttaminen etenee vaiheittaisemmin

Julkisen talouden alijäämä supistunee edelleen. Vajeen odotetaan pienenevän vuonna 2013 koko EU:ssa –3,4 prosenttiin ja euroalueella –2,9 prosenttiin. Julkisen talouden rakenteellisen rahoitusaseman vakauttamisvauhti jäänee hitaammaksi kuin vuonna 2012. Taloudellisen toiminnan heikkojen näkymien vuoksi velkasuhteen ennakoidaan nousevan tänä vuonna 89,8 prosenttiin koko EU:ssa ja 95,5 prosenttiin euroalueella.

Vaikka talouden näkymiin kohdistuvat riskit ovat tasapainottuneet viime kesästä alkaen tehtyjen tärkeiden poliittisten päätösten myötä, riskejä on kuitenkin edelleen. Joidenkin jäsenvaltioiden hyvin korkeat työttömyysluvut saattavat vaikuttaa sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen ja pysyä itsepintaisesti samalla tasolla, ellei lisäuudistuksia toteuteta. Yleisemmällä tasolla sopeuttamistoimien ja -politiikkojen tehokas toteuttaminen EMUn rakenteen lujittamiseksi on edelleen ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan estää rahoitusmarkkinoihin kohdistuvan paineen uusiutuminen. Toisaalta rahoitusmarkkinoiden suotuisa tilanne tai sopeutuksen ja uudistusten odotettua nopeampi edistyminen saattavat mahdollistaa luottamuksen nopeammankin palautumisen ja edistää elpymistä. Maailmanlaajuinen kasvu saattaa osoittautua arvioitua dynaamisemmaksi esimerkiksi äskettäisten elvyttävien toimenpiteiden ansiosta. Inflaationäkymiin kohdistuvat riskit ovat edelleen pitkälti tasapainossa.

Asiaa koskeva komission raportti:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2013_spring_forecast_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Audrey Augier (+32-2) 297 16 07

Vandna Kalia (+32-2) 299 58 24

Simon O'Connor (+32-2) 296 73 59


Side Bar