Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 3. maj 2013

Forårsprognose 2013: EU’s økonomi er langsomt ved at komme sig efter en langvarig recession

Efter den recession, der kendetegnede 2012, forventes EU’s økonomi at stabilisere sig i første halvdel af 2013. Ifølge fremskrivningen vil BNP-væksten gradvist blive positiv i anden halvdel af året, før den begynder at accelerere i 2014. Da den indenlandske efterspørgsel stadig bremses af en række hindringer, som er typiske i kølvandet på dybe finansielle kriser, ventes den eksterne efterspørgsel at blive den vigtigste drivkraft for væksten i år. Den modvind, som det private forbrug og investeringerne kæmper mod, forventes efterhånden at aftage, og der vil derved blive banet vej for et beskedent opsving i den indenlandske efterspørgsel næste år. Denne prognose bygger på en antagelse om, at gennemførelsen af politiske reformer vil fortsætte, og at dette vil forhindre en ny intensivering af statsgældskrisen.

Dette års årlige BNP-vækst forventes nu at komme til at ligge på 0,1 % i EU og 0,4 % i euroområdet. I 2014 skulle den økonomiske aktivitet vokse til 1,4 % i EU og 1,2 % i euroområdet.

Olli Rehn, EU-kommissær for økonomiske og monetære anliggender, udtaler: "I betragtning af den langvarige recession må vi gøre alt for at overvinde arbejdsløsheden i Europa. EU fokuserer på bæredygtig vækst og jobskabelse. Den finanspolitiske konsolidering fortsætter, men i et langsommere tempo. Parallelt hermed er det nødvendigt at intensivere strukturreformerne for at skabe vækst i Europa".

Bremserne på den indenlandske efterspørgsel slækkes langsomt

På nuværende tidspunkt bremses de indenlandske investeringer og det indenlandske forbrug stadig af bestræbelserne på at rette op på balancen og af det begrænsede udbud af kredit i nogle lande, de lave forventninger til fremtidige overskud og indtægter samt usikkerheden omkring de økonomiske udsigter. Skønt situationen på finansmarkedet er blevet væsentligt forbedret, og renteniveauet i EU som helhed er faldet, har dette endnu ikke smittet af på realøkonomien. Der er hidtil kun få beskedne tegn på en mindskelse af den økonomiske fragmentering medlemsstaterne imellem, og virksomheder i sårbare økonomier oplever fortsat stramme kreditbetingelser.

Det går fremad med korrektionen af de eksterne og interne ubalancer, og en række sårbare medlemsstater forventes at få overskud på betalingsbalancens løbende poster i år som følge af forbedret rentabilitet i eksportsektoren. Men selv om der gøres fremskridt med at mindske gælden, vil den sandsynligvis forblive en byrde for væksten i prognoseperioden. Desuden forventes den svage arbejdsmarkedssituation at bremse stigningen i det private forbrug. Alt i alt skønnes det derfor, at væksten i den indenlandske efterspørgsel vil forblive moderat i prognoseperioden.

Opsvinget i den økonomiske aktivitet forventes at blive for langsom til at reducere arbejdsløsheden. Arbejdsløsheden skønnes at nå op på 11 % i EU og 12 % i euroområdet i 2013 og at stabilisere sig på disse niveauer i 2014, mens forskellene på tværs af medlemsstaterne fortsat vil være meget store. Beskæftigelsen forventes at falde yderligere i 2013, da eftervirkningerne af recessionen i 2012 fortsat vil kunne mærkes. Senest i 2014 forventes en mere dynamisk BNP-vækst at begynde at løfte beskæftigelsen.

Forbrugerprisinflationen er vedblevet med at falde i de seneste kvartaler, efterhånden som de tidligere energiprisstigningers konsekvenser for inflationen er aftaget. Det gradvise fald i inflationen forventes at fortsætte i år, og det skønnes nu, at den vil udgøre 1,8 % i EU og 1,6 % i euroområdet i 2013 og derefter vil stabilisere sig på henholdsvis 1,7 % og 1,5 % i 2014.

Den strukturelle finanspolitiske konsolidering skrider langsommere frem

Reduktionen i de offentlige underskud vil fortsætte. De samlede budgetunderskud forventes at falde til 3,4 % i EU og 2,9 % i euroområdet i 2013. Forbedringen af de strukturelle budgetsaldi forventes at gå langsommere end i 2012. På baggrund af de svage udsigter for den økonomiske aktivitet forventes gældskvoten at nå op på 89,8 % i år i EU og 95,5 % i euroområdet.

Mens de risici, der knytter sig til de økonomiske udsigter, er blevet mere afbalanceret i forlængelse af de vigtige politiske beslutninger, der er blevet truffet siden sidste sommer, hersker der fortsat betydelige risici. De meget høje arbejdsløshedstal i visse medlemsstater kan få negativ indflydelse på den sociale samhørighed og låse sig fast, hvis der ikke gennemføres nye reformer. Mere generelt vil en effektiv gennemførelse af tilpasnings­foranstaltninger og politikker til styrkelse af ØMU’ens arkitektur fortsat være afgørende for at forhindre, at der opstår nye spændinger på finansmarkederne. På den positive side kan den gunstige udvikling på finansmarkederne og det forhold, at korrektionen og reformarbejdet er gået hurtigere end forventet, gøre det muligt at genskabe tilliden hurtigere og sætte skub i den økonomiske genopretning. Den globale vækst kan vise sig at blive mere dynamisk end ventet, bl.a. på grund af de seneste foranstaltninger til stimulering af ekspansionen. Med hensyn til inflationsudviklingen er risiciene fortsat stort set afbalancerede.

Den fuldstændige rapport findes på følgende netsted:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2013_spring_forecast_en.htm

Kontaktpersoner:

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)


Side Bar