Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 3. května 2013

Prognóza – jaro 2013: Ekonomika EU se pomalu zotavuje z dlouhotrvající recese

Po recesi, kterou se vyznačoval rok 2012, by se měla ekonomika EU v první polovině roku 2013 stabilizovat. Podle předpovědi získá růst HDP v druhé polovině roku postupně opět kladných hodnot, přičemž se v roce 2014 zrychlí. Vzhledem k tomu, že domácí poptávku stále ještě tlumí řada překážek, které jsou typické pro období po hluboké finanční krizi, zdá se, že letos bude hlavní hnací silou růstu poptávka ze zahraničí. Očekává se, že negativní vlivy snižující soukromou spotřebu a investice budou postupně ustupovat, a v příštím roce tak dojde k mírnému trvalému oživení domácí poptávky. Tato jarní prognóza vychází z předpokladu, že pokračující provádění politických opatření zabrání dalšímu prohloubení dluhové krize.

Prognóza předpokládá, že letošní růst HDP bude činit –0,1 % pro EU a –0,4 % pro eurozónu. V roce 2014 má ekonomická činnost podle prognóz narůst v EU o 1,4 % a v eurozóně o 1,2 %.

Olli Rehn, místopředseda Komise odpovědný za hospodářské a měnové záležitosti a euro, uvedl: „Vzhledem k dlouhotrvající recesi musíme učinit veškerá opatření, abychom překonali krizi nezaměstnanosti v Evropě. Rozmanitá opatření politik EU se soustředí na udržitelný růst a vytváření pracovních míst. Konsolidace veřejných financí pokračuje, ale její tempo se zpomaluje. Zároveň je nutné intenzivněji zapracovat na strukturálních reformách, aby se v Evropě uvolnil potenciál růstu.“

Domácí poptávka se začíná pomalu zotavovat

Škrty v rozpočtech a omezení při poskytování úvěrů, stejně jako nepříliš optimistické očekávání budoucích zisků a příjmů a velká nejistota, pokud jde o ekonomický výhled, stále v některých zemích brzdí domácí poptávku a spotřebu. Třebaže se situace na finančních trzích výrazně zlepšila a pro EU jako celek poklesly úrokové sazby, pozitivní účinky se v reálné ekonomice zatím příliš neprojevily. Existují dosud pouze mírné náznaky zlepšení roztříštěnosti finančních trhů v členských státech a pro podniky v nejzatíženějších ekonomikách je stále ještě obtížné získat úvěry.

Pokročilo se v nápravě vnějších a vnitřních ekonomických nerovnováh a očekává se, že některé z členských států, na něž krize nejvíce doléhá, zaznamenají v tomto roce díky větší rentabilitě vývozního odvětví přebytky běžného účtu. I přesto, že se zadlužení snižuje, je pravděpodobné, že bude i nadále během prognózovaného období negativně působit na růst. Dá se předpokládat, že nepříliš dobrá situace na trhu práce bude mít dopad na soukromou spotřebu. Celkově lze předpokládat, že růst domácí poptávky zůstane v prognózovaném období nevýrazný.

Podle prognózy bude oživení ekonomické činnosti příliš pomalé na to, aby snížilo nezaměstnanost. Předpokládá se, že nezaměstnanost v roce 2013 v EU jako celku dosáhne 11 % a v eurozóně 12 % a v roce 2014 na této úrovni zůstane. Rozdíly mezi jednotlivými členskými státy však mají být i nadále velmi výrazné. Zaměstnanost se má v roce 2013 dále snižovat, neboť se budou stále projevovat opožděné důsledky recese v roce 2012. V roce 2014 by se však zaměstnanost měla díky dynamickému růstu HDP začít zvyšovat.

Díky tomu, že dopad minulého růstu cen za energie na inflaci se zmenšuje, snižuje se v posledních čtvrtletích také inflace ve spotřebitelských cenách. Postupné snižování inflace by mělo letos pokračovat. V současnosti se očekává, že inflace bude v roce 2013 činit 1,8 % v EU a 1,6 % v eurozóně, přičemž se v roce 2014 stabilizuje na 1,7 % a 1,5 %.

Strukturální konsolidace veřejných financí pokračuje pomaleji

Předpokládá se, že snižování schodku veřejných financí bude pokračovat. V roce 2013 má schodek státních rozpočtů celkem klesnout na –3,4 % v EU a –2,9 % v eurozóně. Tempo konsolidace z hlediska strukturálního rozpočtového salda má být pomalejší než v roce 2012. Vzhledem k nepříliš dobrým vyhlídkám ohledně ekonomické činnosti se počítá s tím, že zadlužení v poměru k HDP dosáhne v tomto roce 89,8 % v EU a 95,5 % v eurozóně.

Přestože hospodářský výhled není díky důležitým politickým rozhodnutím přijatým od loňského léta zatížen tolika riziky, rizika poklesu přetrvávají. Velmi vysoká úroveň nezaměstnanosti v některých členských státech by mohla zatížit sociální soudržnost, a pokud nebudou provedeny další reformy, nezmění se to ani v budoucnu. Obecněji lze konstatovat, že účinné provádění úsporných opatření a politik s cílem posílit struktury hospodářské a měnové unie bude i nadále klíčové pro to, aby se zabránilo opětovnému napětí na finančních trzích. Pokud jde o hospodářský růst, mohla by příznivá situace na finančních trzích či neočekávaně rychlý pokrok v úsporných opatřeních a reformách umožnit rychlejší obnovení důvěry a hospodářského oživení. Globální růst by nakonec mohl být dynamičtější, než se očekává, např. díky nedávným expanzivním opatřením. Rizika, pokud jde o vývoj inflace, jsou nadále poměrně vyrovnaná.

Podrobná zpráva je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2013_spring_forecast_en.htm

Kontaktní osoby:

Audrey Augier (+32 22971607)

Vandna Kalia (+32 22995824)

Simon O'Connor (+32 22967359)


Side Bar