Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 2 maj 2013

Statligt stöd: Kommissionen godkänner offentlig medfinansiering av Uppsala arena

EU-kommissionen har kommit fram till att den föreslagna offentliga medfinansieringen av en ny multiarena i Uppsala är förenlig med EU:s regler om statligt stöd. Kommissionen anser att den offentliga finansieringen både står i proportion till det mål som ska uppnås och är begränsad till det minimum som krävs för att uppnå detta mål.

Allas tillgång till anläggningar för idrott och kultur är ett viktigt politiskt mål för EU, säger EU-kommissionens Vice-ordförande med ansvar för konkurrensfrågor Joaquín Almunia. Den offentliga finansieringen av Uppsala arena främjar målet utan att det medför någon oacceptabel snedvridning av konkurrensen.

År 2011 anmälde Sverige att Uppsala kommun och tre privata företag planerade att finansiera byggandet av en ny multiarena i Uppsala. Den totala budgeten för projektet är 650 miljoner kronor (omkring 72 miljoner euro). Kommissionen inledde en undersökning för att kontrollera om offentlig finansiering krävdes för att få till stånd en sådan anläggning (se IP/12/261).

Under undersökningen kunde Sverige visa att det fanns ett behov av ytterligare kapacitet och att det saknades realistiska alternativ till byggandet av en ny arena. Den nya arena kommer att komplettera de befintliga arenorna och därmed öka antalet typer av evenemang (idrott och kultur) som kan anordnas i området. Den offentliga medfinansieringen begränsas till vad som är strikt nödvändigt för att genomföra projektet. Användningen av arenan är också i tillräcklig grad öppen för alla på icke-diskriminerande villkor utan att gynna några särskilda företag. På grund av arenans placering och den verksamhet som ska bedrivas kommer dess inverkan på handel och konkurrens att vara begränsad.

Kommissionen kom därför fram till att det offentliga stödet var förenligt med EU:s regler om statligt stöd.

Bakgrund

Artikel 107.3 c i EUF-fördraget tillåter stöd för att underlätta utveckling av vissa näringsverksamheter under vissa förutsättningar.

I mars 2012 inledde EU-kommissionen två fördjupade undersökningar av offentlig finansiering av multiarenor (en i Sverige och en i Danmark). Den första undersökningen avslutas i och med dagens beslut.

Den icke-konfidentiella versionen av beslutet kommer att kunna läsas under ärendenummer SA.33618 i registret över statligt stöd på the GD Konkurrens webbplats så fort konfidentialitetsfrågorna har lösts. Nya beslut om statligt stöd, som offentliggörs på internet och i Europeiska unionens officiella tidning, förtecknas i e-nyhetsbrevet för statligt stöd, State Aid Weekly e-News. Undersökningen av den danska multiarenan pågår fortfarande (se ärende SA.33728).

Kontaktpersoner:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13, twitter: @ECspokesAntoine )

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)


Side Bar