Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL PT EL CS HU LT MT PL SK

Evropska komisija

sporočilo za medije

Bruselj, 2. maja 2013

Države članice morajo Evropski komisiji vrniti 230 milijonov evrov sredstev SKP

Evropska komisija je danes v tako imenovanem postopku potrditve obračunov zahtevala, da države članice vrnejo 230 milijonov evrov neupravičeno porabljenih sredstev EU za kmetijstvo. Nekaj zneskov je že izterjala, zato bo finančni učinek današnjega sklepa znašal približno 227 milijonov evrov. Ta sredstva bodo vrnjena v proračun EU zaradi nespoštovanja predpisov EU ali neustreznih postopkov nadzora nad kmetijskimi izdatki. Države članice so odgovorne za izplačevanje sredstev in preverjanje izdatkov skupne kmetijske politike (SKP), Komisija pa mora zagotoviti, da se sredstva pravilno porabijo.

Glavni finančni popravki

V skladu z današnjim sklepom mora sredstva vrniti 14 držav članic: Belgija, Češka, Grčija, Irska, Litva, Madžarska, Malta, Nemčija, Poljska, Portugalska, Slovaška, Slovenija, Španija in Združeno kraljestvo. Najpomembnejši posamezni popravki so:

  • 83,6 milijona evrov pri Grčiji zaradi neustreznega zmanjšanja minimalnega donosa za rozine;

  • 79,9 milijona evrov pri Poljski zaradi pomanjkljivega pregleda začetne vloge in potrjevanja poslovnega načrta za ukrep za delno samooskrbne kmetije;

  • 24,0 milijona evrov (finančni učinek1: 23,9 milijona evrov) pri Grčiji zaradi pomanjkljivih registrov živine in pregledov na kraju samem za premije za živali;

  • 10,3 milijona evrov pri Združenem kraljestvu zaradi pomanjkljive identifikacije živali in pregledov na kraju samem za premije za živali.

Ozadje

Države članice so odgovorne za upravljanje večine plačil SKP, ki jih pretežno izplačajo plačilne agencije. Pristojne so tudi za nadzor, npr. za preverjanje zahtevkov kmetov za neposredna plačila. Komisija vsako leto opravi več kot 100 revizij, s katerimi preveri, ali države članice zadostno nadzorujejo pomanjkljivosti in ali se nanje odzivajo. Če med revizijo ugotovi, da država članica sredstev ne upravlja in ne nadzoruje dovolj dobro, da bi lahko zagotovila njihovo ustrezno porabo, lahko od države članice zahteva, da sredstva vrne.

Več o tem, kako deluje sistem potrjevanja letnih obračunov, najdete v dokumentu MEMO/12/109 in na informativnem listu „Pametno upravljanje sredstev za kmetijstvo“, ki je na voljo na: http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf.

Podrobnosti o posameznih popravkih po državah članicah in sektorjih so na voljo v priloženih razpredelnicah (prilogi I in II).

Kontakta:

Fanny Dabertrand +32 22990625

Roger Waite +32 22961404

Priloga I: Potrditev skladnosti obračunov EKJS in EKSRP

Sklep 41: Popravki po državah članicah (v milijonih EUR)

Sektor in razlog za popravek

Višina popravka

Znesek finančnega učinka popravka2

Belgija

 

Drugi popravki – popravek predlagan zaradi prekoračitve zgornjih mej

0,595

0,595

Češka

 

Drugi popravki – popravek predlagan zaradi prekoračitve zgornjih mej

0,027

0,027

Nemčija

 

Razvoj podeželja — popravek predlagan zaradi nepopolnega 100-odstotnega preverjanja parcel pri kmetijsko-okoljskem ukrepu

0,340

0,340

Drugi popravki – popravek predlagan zaradi napak, odkritih med finančnim potrjevanjem obračunov za leto 2009

0,935

0,935

Španija

 

Premije za živino — popravek predlagan zaradi nezadostnega števila pregledov na kraju samem za govedo in ovce ter nepravilne uporabe sankcij

0,196

0,196

Navzkrižna skladnost — popravek predlagan zaradi pomanjkljivega sistema sankcij, manjkajočega kmetijskega in okoljskega pogoja ter delnega kritja dveh predpisanih zahtev glede upravljanja

0,991

0,990

Združeno kraljestvo

Premija za živali — popravek predlagan zaradi pomanjkljive identifikacije živali zgolj z oznakami za upravljanje, odsotnosti reakcije s povečanjem števila pregledov na kraju samem ter pogostega napovedovanja pregledov na kraju samem več kot 48h vnaprej

10,348

10,348

Razvoj podeželja — popravek predlagan zaradi pomanjkljivega obsega pregledov na kraju samem, nadzorljivosti in analize tveganja

1,930

0,001

Drugi popravki – popravek predlagan zaradi zamujenih plačil in prekoračitve zgornjih mej

0,322

-0,277

Grčija

 

Sadje in zelenjava — popravek predlagan zaradi nedovoljenega zmanjšanja minimalnega donosa za rozine

83,613

83,613

Premije za živino — popravek predlagan zaradi pomanjkljivih pregledov na kraju samem in zamud pri posodabljanju podatkovne zbirke I & R za goveda

9,403

8,900

Premije za živino — popravek predlagan zaradi pomanjkljivih registrov čred in pregledov na kraju samem za ovce

23,956

23,883

Razvoj podeželja — popravek predlagan zaradi pomanjkljivih pregledov na kraju samem

6,175

6,175

Drugi popravki — vračilo na podlagi sodbe v zadevi T-158/09

0,821

0,821

Madžarska

 

Drugi popravki – popravek predlagan zaradi prekoračitve zgornjih mej

0,001

0,000

Irska

 

Navzkrižna skladnost — popravek predlagan zaradi manjkajočega kmetijskega in okoljskega pogoja ter nepravilne uporabe sankcij

1,899

1,899

Litva

Razvoj podeželja — popravek predlagan zaradi pomanjkljivih pregledov na kraju samem

3,449

3,449

Malta

Pomoči na površino — popravek predlagan zaradi pomanjkljivega dodeljevanja pravic do plačila

0,092

0,091

Poljska

Razvoj podeželja — popravek predlagan zaradi pomanjkljivega preverjanja začetne vloge in potrjevanja poslovnega načrta za delno samooskrbne kmetije

79,903

79,903

Razvoj podeželja — popravek predlagan zaradi pomanjkljivega sistema sankcij in nepopolnega 100-odstotnega preverjanja parcel pri kmetijsko-okoljskem ukrepu

1,922

1,922

Drugi popravki – popravek predlagan zaradi neknjiženih vračil, odkritih med finančnim potrjevanjem obračunov za leto 2010

0,680

0,680

Portugalska

Izvozna nadomestila in skupna ureditev trga sladkorja — popravek predlagan zaradi pomanjkljivega izbora izvoznih deklaracij za fizične preglede

0,031

0,031

Slovenija

Razvoj podeželja — popravek predlagan zaradi pomanjkljivih upravnih pregledov pri ukrepu za območja z omejenimi možnostmi

0,554

0,554

Slovaška

Razvoj podeželja — popravek predlagan zaradi slabega časovnega načrtovanja pregledov na kraju samem in manjkajočih navzkrižnih pregledov živine pri kmetijsko-okoljskem ukrepu

1,139

1,139

Razvoj podeželja — pomanjkljivo preverjanje minimalnih standardov za dobrobit živali

0,401

0,401

Drugi popravki — popravek predlagan zaradi finančne napake v računih EKSRP, odkrite med finančnim potrjevanjem obračunov za leto 2010

1,764

1,764

SKUPAJ

229,844

226,738

Priloga II: Potrditev obračunov EKJS in EKSRP

Sklep 41: Popravki po sektorjih (v milijonih EUR)

Sektor

Višina popravka

Znesek finančnega učinka popravka3

 

 

 

Izvozna nadomestila

0,031

0,031

 

Sadje in zelenjava

83,613

83,613

 

Premije za živino

43,903

43,327

Pomoč na površino

0,092

0,091

Navzkrižna skladnost

2,890

2,890

Razvoj podeželja

95,812

93,884

Drugi popravki

3,503

2,903

 

 

 

SKUPAJ

229,844

226,739

1 :

Zaradi že izterjanih zneskov ali vrnjenih zneskov je finančni učinek manjši.

2 :

Pri finančnem učinku popravka so upoštevani prejšnji popravki, ki so se prekrivali, in zneski, ki jih je Evropska komisija že izterjala.

3 :

Pri finančnem učinku popravka so upoštevani prejšnji popravki, ki so se prekrivali, in zneski, ki jih je Evropska komisija že izterjala.


Side Bar