Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL PT EL CS HU LT MT PL SL

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 2. mája 2013

Komisia bude od členských štátov vymáhať výdavky v rámci SPP vo výške 230 miliónov EUR

Európska komisia dnes na základe takzvaného schválenia účtov vymáha spolu 230 miliónov EUR, ktoré členské štáty neoprávnene minuli z fondov poľnohospodárskej politiky EÚ. Keďže určité sumy sa už od členských štátov vrátili, finančný vplyv dnešného rozhodnutia predstavuje asi 227 miliónov EUR. Tieto prostriedky sa vrátia do rozpočtu EÚ z dôvodu nedodržania pravidiel EÚ alebo neprimeraných postupov kontroly poľnohospodárskych výdavkov. Kým členské štáty sú zodpovedné za platby a kontrolu výdavkov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), Komisia je povinná zabezpečovať, aby členské štáty tieto prostriedky správne využili.

Hlavné finančné opravy

Na základe tohto posledného rozhodnutia sa vrátenie finančných prostriedkov týka týchto 14 členských štátov: Belgicko, Česká republika, Grécko, Írsko, Litva, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo a Španielsko. K najpodstatnejším konkrétnym opravám patrí:

  • suma 83,6 milióna EUR, ktorú musí vrátiť Grécko za nevyhovujúce zníženie minimálneho výnosu v prípade hrozienok,

  • suma 79,9 milióna EUR, ktorú musí vrátiť Poľsko za nedostatky pri kontrole prvej žiadosti a pri schvaľovaní obchodného plánu v prípade opatrenia pre čiastočne sebestačné farmy,

  • suma 24,0 milióna EUR (čistý finančný vplyv1: 23,9 milióna), ktorú musí vrátiť Grécko za nedostatky v evidencii stád a pri kontrolách na mieste týkajúcich sa prémií na zvieratá,

  • suma 10,3 milióna EUR, ktorú musí vrátiť Spojené kráľovstvo za nedostatky pri identifikácii zvierat a kontrolách na mieste týkajúcich sa prémií na zvieratá.

Súvislosti

Za riadenie väčšiny platieb v rámci SPP zodpovedajú členské štáty, a to najmä prostredníctvom svojich platobných agentúr. Majú na starosti aj kontroly, napr. overujú žiadosti poľnohospodárov o priame platby Komisia uskutočňuje každoročne vyše 100 auditov, pričom overuje, či členské štáty v dostatočnej miere vykonávajú kontroly a reagujú na nedostatky, a má právomoc vymáhať finančné prostriedky aj spätne, ak sa na základe auditov preukáže, že svojim riadením alebo kontrolou členský štát nezabezpečuje dostatočne riadne vynakladanie finančných prostriedkov EÚ.

Viac podrobností o tom, ako funguje systém každoročného schvaľovania účtov, sa nachádza v MEMO/12/109 a v základných informáciách: „Obozretné spravovanie poľnohospodárskeho rozpočtu”, ktoré možno nájsť on-line: http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf.

Podrobné informácie k jednotlivým opravám podľa členského štátu a odvetvia sa uvádzajú v pripojených tabuľkách (prílohy I a II).

Kontaktné osoby:

Fanny Dabertrand (+32 2 299 0625)

Roger Waite (+32 2 296 1404)

Príloha I: Overenie súladu účtov EPZF a EPFRV

Rozhodnutie č. 41: Opravy podľa členského štátu (v miliónoch EUR)

Odvetvie a dôvod opravy

Výška opravy

Výška finančného vplyvu opravy2

Belgicko

 

Iné opravy − oprava navrhnutá v dôsledku prekročenia finančných stropov.

0,595

0,595

Česká republika

 

Iné opravy − oprava navrhnutá v dôsledku prekročenia finančných stropov.

0,027

0,027

Nemecko

 

Rozvoj vidieka − oprava navrhnutá v dôsledku neúplného overenia parciel v prípade agroenvironmentálneho opatrenia.

0,340

0,340

Iné opravy – oprava navrhnutá v dôsledku chýb zistených počas finančného schvaľovania účtov za rok 2009.

0,935

0,935

Španielsko

 

Prémie na dobytok – oprava navrhnutá v dôsledku nedosiahnutia miery kontrol na mieste, pokiaľ ide o hovädzí dobytok a ovce, a nesprávneho uplatnenia sankcií.

0,196

0,196

Krížové plnenie – oprava navrhnutá v dôsledku nedostatkov v sankčnom systéme, 1 chýbajúca podmienka dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu (GAEC) a čiastočné pokrytie 2 povinných požiadaviek na hospodárenie (SMR).

0,991

0,990

Spojené kráľovstvo

Prémie na zvieratá − oprava navrhnutá v dôsledku nedostatkov pri identifikácii zvierat len ušnou značkou, chýbajúcej reakcie, pokiaľ ide o zvýšenie počtu kontrol na mieste, a častého oznamovania kontrol na mieste viac ako 48 hodín vopred.

10,348

10,348

Rozvoj vidieka – oprava navrhnutá v dôsledku nedostatkov v rozsahu kontrol na mieste, kontrolovateľnosti a analýze rizík.

1,930

0,001

Iné opravy − oprava navrhnutá v dôsledku oneskorených platieb a prekročenia finančného stropu.

0,322

−0,277

Grécko

 

Ovocie a zelenina − oprava navrhnutá v dôsledku nevyhovujúceho zníženia minimálneho výnosu v prípade hrozienok.

83,613

83,613

Prémie na dobytok – oprava navrhnutá v dôsledku nedostatkov pri kontrolách na mieste a oneskorenej aktualizácie databázy pre identifikáciu a evidenciu hovädzieho dobytka.

9,403

8,900

Prémie na dobytok – oprava navrhnutá v dôsledku nedostatkov v evidencii stád a kontrolách na mieste, pokiaľ ide o ovce.

23,956

23,883

Rozvoj vidieka – oprava navrhnutá v dôsledku nevyhovujúcich kontrol na mieste.

6,175

6,175

Iné opravy – náhrada na základe rozsudku vo veci T-158/09.

0,821

0,821

Maďarsko

 

Iné opravy − oprava navrhnutá v dôsledku prekročenia finančného stropu.

0,001

0,000

Írsko

 

Krížové plnenie – oprava navrhnutá v dôsledku 2 chýbajúcich požiadaviek týkajúcich sa GAEC a nesprávneho uplatnenia sankcií.

1,899

1,899

Litva

Rozvoj vidieka – oprava navrhnutá v dôsledku nevyhovujúcich kontrol na mieste.

3,449

3,449

Malta

Pomoc na plochu – oprava navrhnutá v dôsledku nedostatkov pri určovaní oprávnenia na platbu.

0,092

0,091

Poľsko

Rozvoj vidieka – oprava navrhnutá v dôsledku nedostatkov pri kontrole prvej žiadosti a pri schvaľovaní obchodného plánu v prípade opatrenia pre čiastočne sebestačné farmy.

79,903

79,903

Rozvoj vidieka − oprava navrhnutá v dôsledku nedostatkov v sankčnom systéme a neúplného overenia parciel v prípade agroenvironmentálneho opatrenia.

1,922

1,922

Iné opravy – oprava navrhnutá v dôsledku nezaúčtovania vymožených súm zistených počas finančného schvaľovania účtov za rok 2010.

0,680

0,680

Portugalsko

Vývozné náhrady a spoločná organizácia trhu s cukrom — oprava navrhnutá v dôsledku nedostatkov vo výbere vývozných deklarácií pre fyzické kontroly.

0,031

0,031

Slovinsko

Rozvoj vidieka - oprava navrhnutá v dôsledku nedostatkov v administratívnych kontrolách v prípade opatrenia týkajúceho sa znevýhodnených prírodných podmienok.

0,554

0,554

Slovensko

Rozvoj vidieka – oprava navrhnutá v dôsledku nedostatkov v načasovaní kontrol na mieste a chýbajúcich krížových kontrol pri overovaní dobytka v prípade agroenvironmentálneho opatrenia.

1,139

1,139

Rozvoj vidieka – nedostatočné overovanie minimálnych noriem týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat.

0,401

0,401

Iné opravy – oprava navrhnutá v dôsledku finančnej chyby v účtoch EPFRV zistenej počas finančného schvaľovania účtov za rok 2010.

1,764

1,764

SPOLU

229,844

226,738

Príloha II: Schválenie účtov EPZF a EPFRV

Rozhodnutie č. 41: Opravy podľa sektorov (v miliónoch EUR)

Sektor

Výška opravy

Výška finančného vplyvu opravy3

 

 

 

Vývozné náhrady

0,031

0,031

 

Ovocie a zelenina

83,613

83,613

 

Prémie na dobytok

43,903

43,327

Pomoc na plochu

0,092

0,091

Krížové plnenie

2,890

2,890

Rozvoj vidieka

95,812

93,884

Iné opravy

3,503

2,903

 

 

 

SPOLU

229,844

226,739

1 :

Finančný vplyv je v dôsledku súm, ktoré sa od členského štátu už vymohli, alebo ich členský štát už vrátil, menší.

2 :

Pri finančnom vplyve opravy sa zohľadňujú predchádzajúce prekrývajúce sa opravy a sumy, ktoré už Európska komisia vymohla.

3 :

Pri finančnom vplyve opravy sa zohľadňujú predchádzajúce prekrývajúce sa opravy a sumy, ktoré už Európska komisia vymohla.


Side Bar