Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL PT EL CS HU LT MT SK SL

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 2 maja 2013 r.

Komisja występuje do państw członkowskich o zwrot 230 mln euro z wydatków na WPR

Komisja Europejska, w ramach tzw. procedury rozliczenia rachunków, wystąpi dziś do państw członkowskich o zwrot nienależnie wypłaconych kwot z funduszy unijnej polityki rolnej w łącznej wysokości 230 mln euro. Ponieważ jednak niektóre z tych kwot zostały już odzyskane od państw członkowskich, skutki finansowe dzisiejszej decyzji wyniosą około 227 mln euro. Pieniądze te powrócą do budżetu UE z powodu nieprzestrzegania przepisów UE lub zastosowania nieodpowiednich procedur kontroli w zakresie wydatków na rolnictwo. Państwa członkowskie są odpowiedzialne za wypłacanie kwot pomocy i kontrolę wydatków w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR), natomiast Komisja ma obowiązek czuwać nad prawidłowym wykorzystaniem środków przez państwa członkowskie.

Główne korekty finansowe

Na mocy ostatniej decyzji odzyskane zostaną środki finansowe od 14 państw członkowskich: Belgii, Czech, Niemiec, Irlandii, Grecji, Hiszpanii, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Portugalii, Słowenii, Słowacji oraz Wielkiej Brytanii. Najistotniejsze korekty indywidualne dotyczą:

  • kwoty 83,6 mln euro, którą obciążona została Grecja ze względu na niezgodne z przepisami obniżenie wymogu minimalnej wielkości plonu dla suszonych winogron;

  • kwoty 79,9 mln euro, którą obciążona została Polska ze względu na niedociągnięcia w kontrolach wstępnych wniosków i zatwierdzaniu planów operacyjnych w przypadku środka dla gospodarstw niskotowarowych;

  • kwoty 24,0 mln euro (efekt finansowy1: 23,9 mln euro), którą obciążona została Grecja ze względu na niedociągnięcia w rejestrach stad i kontrolach na miejscu w odniesieniu do premii zwierzęcych;

  • kwoty 10,3 mln euro, którą obciążona została Wielka Brytania ze względu na niedociągnięcia w identyfikacji zwierząt oraz w kontrolach na miejscu w odniesieniu do premii zwierzęcych.

Kontekst

Państwa członkowskie odpowiadają za zarządzanie większością płatności w ramach wspólnej polityki rolnej, działając głównie za pośrednictwem swoich agencji płatniczych. Agencje te mają również obowiązek przeprowadzania kontroli, takich jak na przykład weryfikacja wniosków rolników o przyznanie płatności bezpośrednich. Komisja przeprowadza ponad 100 audytów rocznie, sprawdzając, czy państwa członkowskie w sposób odpowiedni prowadzą kontrole i usuwają nieprawidłowości. Jednocześnie Komisja może wystąpić o zwrot dokonanych już płatności, jeśli audyt wykaże, że mechanizmy zarządzania i kontroli państwa członkowskiego nie gwarantują należytego wydatkowania unijnych środków.

Szczegółowe informacje objaśniające system corocznego rozliczania rachunków znajdują się w komunikacie MEMO/12/109 oraz w informatorze „Managing the agriculture budget wisely” („Jak mądrze zarządzać budżetem rolnym”), dostępnym pod adresem: http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf.

Szczegółowe informacje na temat korekt indywidualnych w podziale na poszczególne państwa członkowskie i sektory zostały zamieszczone w załączonych tabelach (załączniki I i II).

Kontakt :

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Załącznik I: Rozliczenie rachunków EFRG i EFRROW

Decyzja 41: Korekty w podziale na poszczególne państwa członkowskie (w mln euro)

Odnośny sektor i przyczyna korekty

Kwota korekty

Wielkość skutku finansowego korekty2

Belgia

 

Inne korekty – korekta proponowana ze względu na przekroczenie pułapów finansowych

0,595

0,595

Czechy

 

Inne korekty – korekta proponowana ze względu na przekroczenie pułapów finansowych

0,027

0,027

Niemcy

 

Rozwój obszarów wiejskich – korekta proponowana ze względu na brak weryfikacji 100 proc. działek dla działania rolnośrodowiskowego

0,340

0,340

Inne korekty – korekta proponowana ze względu na błędy wykryte podczas rozliczenia finansowego rachunków za 2009 r.

0,935

0,935

Hiszpania

 

Premia zwierzęca – korekta proponowana ze względu na zbyt niski wskaźnik kontroli na miejscu w odniesieniu do bydła i owiec oraz ze względu na nieodpowiednie stosowanie sankcji

0,196

0,196

Zasada wzajemnej zgodności – korekta proponowana ze względu na nieprawidłowości w systemie sankcji, brakującą jedną normę dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (GAEC), częściowe spełnienie dwóch wymogów podstawowych w zakresie zarządzania (SMR)

0,991

0,990

Wielka Brytania

Premie zwierzęce - korekta proponowana ze względu na niedociągnięcia w identyfikacji zwierząt jedynie za pomocą kolczyków; brak reakcji, jeśli chodzi o zwiększenie liczby kontroli na miejscu; częste zapowiadanie kontroli na miejscu z ponad 48-godzinnym wyprzedzeniem

10,348

10,348

Rozwój obszarów wiejskich – korekta proponowana ze względu na niedociągnięcia w odniesieniu do zakresu kontroli na miejscu oraz możliwości kontroli i analizy ryzyka

1,930

0,001

Inne korekty – korekta proponowana ze względu na opóźnienia w płatnościach i przekroczenie pułapów finansowych

0,322

-0,277

Grecja

 

Owoce i warzywa – korekta proponowana ze względu na niezgodne z przepisami obniżenie wymogu minimalnej wielkości plonu dla suszonych winogron

83,613

83,613

Premie zwierzęce – korekta proponowana ze względu na niedociągnięcia w kontrolach na miejscu i opóźnienia w aktualizacji bazy identyfikacji i rejestracji bydła

9,403

8,900

Premie zwierzęce – korekta proponowana ze względu na niedociągnięcia w rejestrach stad i kontrolach na miejscu w odniesieniu do owiec

23,956

23,883

Rozwój obszarów wiejskich – korekta proponowana ze względu na niedociągnięcia w kontrolach na miejscu

6,175

6,175

Inne korekty – zwrot wynikający z wyroku w sprawie T-158/09

0,821

0,821

Węgry

 

Inne korekty – korekta proponowana ze względu na przekroczenie pułapu finansowego

0,001

0,000

Irlandia

 

Zasada wzajemnej zgodności – korekta proponowana ze względu na brakujące dwie normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (GAEC) oraz nieprawidłowe stosowanie sankcji

1,899

1,899

Litwa

Rozwój obszarów wiejskich – korekta proponowana ze względu na niedociągnięcia w kontrolach na miejscu

3,449

3,449

Malta

Pomoc obszarowa – korekta proponowana ze względu na niedociągnięcia w ustanawianiu uprawnień do płatności

0,092

0,091

Polska

Rozwój obszarów wiejskich – korekta proponowana ze względu na niedociągnięcia w kontrolach wstępnych wniosków i zatwierdzaniu planów operacyjnych w przypadku środka dla gospodarstw niskotowarowych

79,903

79,903

Rozwój obszarów wiejskich – korekta proponowana ze względu na niedociągnięcia w systemie sankcji oraz brak weryfikacji 100 proc. działek dla działania rolnośrodowiskowego

1,922

1,922

Inne korekty – korekta proponowana ze względu na nierozliczone zwroty wykryte podczas rozliczenia finansowego rachunków za 2010 r.

0,680

0,680

Portugalia

Refundacje wywozowe i wspólna organizacja rynku cukru – korekta proponowana ze względu na niedociągnięcia w procesie wyboru zgłoszeń wywozowych do kontroli bezpośredniej

0,031

0,031

Słowenia

Rozwój obszarów wiejskich – korekta proponowana ze względu na niedociągnięcia w kontrolach administracyjnych w odniesieniu do środka z tytułu naturalnych utrudnień

0,554

0,554

Słowacja

Rozwój obszarów wiejskich – korekta proponowana ze względu na kontrole na miejscu przeprowadzane w niewłaściwym czasie oraz brak kontroli krzyżowych na potrzeby weryfikacji stanu zwierząt gospodarczych dla działania rolnośrodowiskowego

1,139

1,139

Rozwój obszarów wiejskich – brak weryfikacji minimalnych norm z zakresu dobrostanu zwierząt

0,401

0,401

Inne korekty — korekta proponowana ze względu na błąd finansowy w rachunkach EFRROW wykryty podczas rozliczenia finansowego rachunków za 2010 r.

1,764

1,764

OGÓŁEM

229,844

226,738

Załącznik II: Rozliczenie rachunków EFRG i EFRROW

Decyzja 41: Korekty w podziale na poszczególne sektory (w mln euro)

Sektor

Kwota korekty

Wielkość skutku finansowego korekty3

 

 

 

Refundacje wywozowe

0,031

0,031

 

Owoce i warzywa

83,613

83,613

 

Premie zwierzęce

43,903

43,327

Pomoc obszarowa

0,092

0,091

Zasada wzajemnej zgodności

2,890

2,890

Rozwój obszarów wiejskich

95,812

93,884

Inne korekty

3,503

2,903

 

 

 

OGÓŁEM

229,844

226,739

1 :

Skutki finansowe są niższe ze względu na kwoty już odzyskane od państwa członkowskiego lub przez nie zwrócone.

2 :

Skutek finansowy korekty określono z uwzględnieniem wcześniejszych pokrywających się korekt oraz kwot odzyskanych już przez Komisję Europejską.

3 :

Skutek finansowy korekty określono z uwzględnieniem wcześniejszych pokrywających się korekt oraz kwot odzyskanych już przez Komisję Europejską.


Side Bar