Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES PT EL CS HU LT MT PL SK SL

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 2 mei 2013

De Commissie vordert 230 miljoen euro landbouwsteun terug van de lidstaten

Vandaag wordt een bedrag van in totaal 230 miljoen euro aan landbouwuitgaven die ten onrechte door de lidstaten zijn gedaan, door de Europese Commissie teruggevorderd in het kader van de zogenoemde procedure voor de goedkeuring van de rekeningen. Aangezien deze bedragen al voor een deel met de lidstaten in kwestie zijn verrekend, valt het nog te innen bedrag iets lager uit: 227 miljoen euro. Het geld moet worden teruggestort in de EU-begroting omdat de EU-regelgeving niet is nageleefd of omdat de landbouwuitgaven niet adequaat zijn gecontroleerd. Zowel de uitbetaling van de middelen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) als de controle ervan behoort tot de taken van de lidstaten. De Commissie moet erop toezien dat de lidstaten het geld correct hebben besteed.

Voornaamste financiële correcties

Met het besluit worden middelen teruggevorderd van 14 lidstaten: België, Duitsland, Ierland, Griekenland, Spanje, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Tsjechië en het Verenigd Koninkrijk. Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste bedragen die naar aanleiding van de correcties moeten worden terugbetaald:

  • Griekenland: 83,6 miljoen euro vanwege niet-conforme vermindering van de minimumopbrengst voor krenten en rozijnen;

  • Polen: 79,9 miljoen euro vanwege tekortkomingen in de controle van de oorspronkelijke aanvraag en in de goedkeuring van het bedrijfsplan voor de maatregel voor semizelfvoorzieningsbedrijven;

  • Griekenland: 24,0 miljoen (nog te innen bedrag1: 23,9 miljoen euro) vanwege tekortkomingen in de bedrijfsregisters en de controles ter plaatse voor dierpremies;

  • VK: 10,3 miljoen euro vanwege tekortkomingen bij de identificatie van dieren en controles ter plaatse voor de dierpremies;

Achtergrond

De lidstaten zijn verantwoordelijk voor het beheer van de meeste GLB-betalingen: meestal zijn de betaalorganen daarmee belast. Bovendien moeten de lidstaten controles uitvoeren, bijvoorbeeld om na te gaan of een landbouwer terecht rechtstreekse betalingen heeft ontvangen. De Commissie verricht jaarlijks meer dan honderd audits om na te gaan of de lidstaten adequaat controleren en op tekortkomingen reageren. Indien uit een audit blijkt dat de beheers- en controlemaatregelen van de lidstaat niet volstaan om te garanderen dat het EU-geld volgens de regels is uitgegeven, heeft de Commissie de bevoegdheid om achteraf geld terug te vorderen.

Nadere bijzonderheden over de regeling voor de goedkeuring van de jaarrekeningen zijn te vinden in MEMO/12/109, en in het factsheet "Managing the agriculture budget wisely": http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf.

Voor meer gegevens over de individuele correcties (per lidstaat en per sector), zie de bijgevoegde tabellen (bijlagen I en II).

Contact:

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Bijlage I: Conformiteitsgoedkeuring van de ELGF- en de ELFPO-rekeningen

Besluit 41: Correcties per lidstaat (in miljoen euro)

Sector en reden voor de correctie

Correctiebedrag

Nog te innen bedrag2

België

 

Overige correcties – overschrijding van de financiële maxima

0,595

0,595

Tsjechië

 

Overige correcties – overschrijding van de financiële maxima

0,027

0,027

Duitsland

 

Plattelandsontwikkeling — geen 100 % controle van de percelen voor agromilieumaatregelen

0,340

0,340

Overige correcties – fouten die zijn geconstateerd tijdens de boekhoudkundige goedkeuring van de rekeningen voor 2009

0,935

0,935

Spanje

 

Dierpremies — een te laag percentage controles ter plaatse voor runderen en schapen en foute toepassing van sancties

0,196

0,196

Randvoorwaarden — tekortkomingen in het sanctiesysteem, 1 ontbrekende eis inzake goede landbouw- en milieuconditie (GLMC) en gedeeltelijke dekking van 2 uit de regelgeving voortvloeiende beheerseisen

0,991

0,990

VK

Dierpremies — tekortkomingen in de identificatie van dieren alleen met beheersoormerken, geen reactie via verhoging van het aantal controles ter plaatse, controles ter plaatse vaak meer dan 48 u van tevoren aangekondigd

10,348

10,348

Plattelandsontwikkeling — tekortkomingen in de reikwijdte van controles ter plaatse, de controleerbaarheid en de risicoanalyse

1,930

0,001

Overige correcties – te late betalingen en overschrijding van het financiële maximum

0,322

-0,277

Griekenland

 

Vruchten & fruit — niet-conforme verlaging van de minimumopbrengst voor krenten en rozijnen

83,613

83,613

Dierpremies — tekortkomingen in de controles ter plaatse, vertraagde bijwerking van I&R-databank voor runderen

9,403

8,900

Dierpremies — tekortkomingen in de bedrijfsregisters en controles ter plaatse voor schapen

23,956

23,883

Plattelandsontwikkeling — tekortkomingen in de controles ter plaatse

6,175

6,175

Overige correcties — terugbetaling na uitspraak in zaak T-158/09

0,821

0,821

Hongarije

 

Overige correcties – overschrijding van het financiële maximum

0,001

0,000

Ierland

 

Randvoorwaarden — 2 ontbrekende GLMC-eisen en verkeerde toepassing van sancties

1,899

1,899

Litouwen

Plattelandsontwikkeling — tekortkomingen in de controles ter plaatse

3,449

3,449

Malta

Areaalsteun — tekortkomingen in de vaststelling van de betalingsrechten

0,092

0,091

Polen

Plattelandsontwikkeling — tekortkomingen in de controle van de oorspronkelijke aanvraag en in de goedkeuring van het bedrijfsplan voor de maatregel voor semizelfvoorzieningsbedrijven

79,903

79,903

Plattelandsontwikkeling — tekortkomingen in het sanctiesysteem en geen 100 % controle van de percelen voor agromilieumaatregelen

1,922

1,922

Overige correcties – niet-geboekte terugvorderingen die aan het licht zijn gekomen bij de financiële goedkeuring van de rekeningen voor 2010

0,680

0,680

Portugal

Uitvoerrestituties en de GMO voor suiker — tekortkomingen bij de selectie van uitvoeraangiften met het oog op fysieke controles

0,031

0,031

Slovenië

Plattelandsontwikkeling — tekortkomingen in de administratieve controles in het kader van de maatregel inzake natuurlijke handicaps

0,554

0,554

Slowakije

Plattelandsontwikkeling — gebrekkig getimede kruiscontroles ter plaatse en gebrekkige controles voor verificatie van de dieren in het kader van de agromilieumaatregel

1,139

1,139

Plattelandsontwikkeling — gebrekkige controle van de minimumnormen voor dierenwelzijn

0,401

0,401

Andere correcties — een financiële fout in de ELFPO-rekeningen die aan het licht is gekomen bij de financiële goedkeuring van de rekeningen voor 2010

1,764

1,764

TOTAAL

229,844

226,738

Bijlage II: Goedkeuring van de ELGF- en de ELFPO-rekeningen

Besluit 41: Correcties per sector (in miljoen euro)

Sector

Correctiebedrag

Nog te innen bedrag3

 

 

 

Uitvoerrestituties

0,031

0,031

 

Groenten en fruit

83,613

83,613

 

Dierpremies

43,903

43,327

Areaalsteun

0,092

0,091

Randvoorwaarden

2,890

2,890

Plattelandsontwikkeling

95,812

93,884

Overige correcties

3,503

2,903

 

 

 

TOTAAL

229,844

226,739

1 :

Het nog te innen bedrag valt lager uit omdat sommige bedragen al zijn teruggevorderd van of terugbetaald door de lidstaat.

2 :

In het nog te innen bedrag is rekening gehouden met de eerdere overlappende correcties en met de door de Europese Commissie al verrekende bedragen.

3 :

In het nog te innen bedrag is rekening gehouden met de eerdere overlappende correcties en met de door de Europese Commissie al verrekende bedragen.


Side Bar