Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL PT EL CS HU MT PL SK SL

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. gegužės 2 d.

Komisija iš valstybių narių siekia susigrąžinti 230 mln. EUR BŽŪP lėšų

Šiandien Europos Komisija, vykdydama vadinamąją sąskaitų patvirtinimo procedūrą, reikalauja, kad valstybės narės grąžintų netinkamai panaudotas ES žemės ūkio politikos lėšas – iš viso 230 mln. EUR. Tiesa, kadangi dalis šių lėšų iš valstybių narių jau susigrąžinta, šiandienos sprendimo finansinis poveikis – maždaug 227 mln. EUR. Šie pinigai į ES biudžetą turi būti grąžinti todėl, kad buvo panaudoti nesilaikant žemės ūkio išlaidoms taikomų ES taisyklių arba neužtikrinant reikiamos kontrolės. Valstybės narės yra atsakingos už bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) lėšų mokėjimą ir išlaidų tikrinimą, o Komisija turi užtikrinti, kad valstybės narės lėšas naudotų tinkamai.

Pagrindinės finansinės pataisos

Pagal naujausią sprendimą lėšas turi grąžinti 14 valstybių narių: Belgija, Čekija, Vokietija, Airija, Graikija, Ispanija, Lietuva, Vengrija, Malta, Lenkija, Portugalija, Slovėnija, Slovakija ir Jungtinė Karalystė. Didžiausios taikomos pataisos:

  • Graikija turi grąžinti 83,6 mln. EUR dėl reikalavimų neatitinkančio mažiausios reikalaujamos džiovintų vynuogių išeigos sumažinimo;

  • Lenkija turi grąžinti 79,9 mln. EUR dėl pirminės paraiškos patikros ir verslo plano pagal priemonę „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“ tvirtinimo trūkumų;

  • Graikija turi grąžinti 24,0 mln. EUR (finansinis poveikis1 – 23,9 mln. EUR) dėl bandų registrų ir su priemokomis už gyvulius susijusių patikrų vietoje trūkumų;

  • Jungtinė Karalystė turi grąžinti 10,3 mln. EUR dėl gyvulių identifikavimo sistemos ir su priemokomis už gyvulius susijusių patikrų vietoje trūkumų.

Pagrindiniai faktai

Valstybės narės atsako už daugumos BŽŪP išmokų administravimą, kurį paprastai vykdo jų mokėjimo agentūros. Be to, jos atsako už kontrolę, pavyzdžiui, už ūkininkų teikiamų tiesioginių išmokų prašymų tikrinimą. Kad išsiaiškintų, ar valstybės narės užtikrina tinkamą kontrolę ir deramai šalina trūkumus, Komisija kasmet atlieka per 100 audito patikrinimų ir, jei atlikus auditą paaiškėja, kad valstybių narių taikomomis valdymo ir kontrolės priemonėmis nepavyko užtikrinti, kad ES lėšos būtų naudojamos tinkamai, turi teisę tas lėšas susigrąžinti.

Daugiau informacijos apie tai, kaip veikia metinių sąskaitų patvirtinimo sistema, pateikiama MEMO/12/109 ir informaciniame leidinyje „Managing the agriculture budget wisely“ (liet. „Išmintingas žemės ūkio biudžeto valdymas“) interneto svetainėje http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf.

Išsami informacija apie finansines pataisas pagal valstybes nares ir sektorius pateikiama pridedamose lentelėse (I ir II prieduose).

Asmenys ryšiams:

Fanny Dabertrand, tel. +32 2 299 06 25

Roger Waite, tel. +32 2 296 14 04

I priedas. EŽŪGF ir EŽŪFKP sąskaitų atitikties patvirtinimas

Sprendimas Nr. 41. Pataisos pagal valstybes nares (mln. EUR)

Sektorius ir pataisos priežastis

Pataisos suma

Pataisos finansinis poveikis2

Belgija

 

Kitos pataisos. Pataisa taikytina dėl viršutinių finansinių ribų viršijimo.

0,595

0,595

Čekija

 

Kitos pataisos. Pataisa taikytina dėl viršutinių finansinių ribų viršijimo.

0,027

0,027

Vokietija

 

Kaimo plėtra. Pataisa taikytina dėl to, kad tikrinti ne visi su priemone „Agrarinė aplinkosauga“ susiję sklypai.

0,340

0,340

Kitos pataisos. Pataisa taikytina dėl klaidų, nustatytų atliekant finansinį 2009 m. sąskaitų patvirtinimą.

0,935

0,935

Ispanija

 

Priemokos už gyvulius. Pataisa taikytina dėl nepakankamo su galvijais ir avimis susijusių patikrų vietoje skaičiaus ir netinkamo sankcijų taikymo.

0,196

0,196

Kompleksinė parama. Pataisa taikytina dėl sankcijų sistemos trūkumų, taip pat dėl to, kad neapibrėžtas vienas geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) reikalavimų, o du teisės aktais nustatyti valdymo reikalavimai taikomi tik iš dalies.

0,991

0,990

Jungtinė Karalystė

Priemokos už gyvulius. Pataisa taikytina dėl gyvulių identifikavimo sistemos trūkumų (valdymo tikslais naudoti tik įsagai), taip pat dėl to, kad neatsiliepta į skatinimą padidinti patikrų vietoje skaičių, o apie patikras vietoje dažnai pranešama anksčiau kaip prieš 48 valandas.

10,348

10,348

Kaimo plėtra. Pataisa taikytina dėl patikrų vietoje masto, kontrolės ir rizikos analizės trūkumų.

1,930

0,001

Kitos pataisos. Pataisa taikytina dėl pavėluotų išmokų ir viršutinės finansinės ribos viršijimo.

0,322

-0,277

Graikija

 

Vaisiai ir daržovės. Pataisa taikytina dėl reikalavimų neatitinkančio mažiausios reikalaujamos džiovintų vynuogių išeigos sumažinimo.

83,613

83,613

Priemokos už gyvulius. Pataisa taikytina dėl patikrų vietoje trūkumų ir vėlavimo atnaujinti galvijų identifikavimo ir registravimo duomenų bazę.

9,403

8,900

Priemokos už gyvulius. Pataisa taikytina dėl bandų registrų ir su avimis susijusių patikrų vietoje trūkumų.

23,956

23,883

Kaimo plėtra. Pataisa taikytina dėl patikrų vietoje trūkumų.

6,175

6,175

Kitos pataisos. Lėšų grąžinimas po Teismo sprendimo byloje T-158/09.

0,821

0,821

Vengrija

 

Kitos pataisos. Pataisa taikytina dėl viršutinės finansinės ribos viršijimo.

0,001

0,000

Airija

 

Kompleksinė parama. Pataisa taikytina dėl to, kad neapibrėžti du iš GAAB reikalavimų, ir dėl netinkamo sankcijų taikymo.

1,899

1,899

Lietuva

Kaimo plėtra. Pataisa taikytina dėl patikrų vietoje trūkumų.

3,449

3,449

Мalta

Parama už plotą. Pataisa taikytina dėl teisių į išmokas nustatymo trūkumų.

0,092

0,091

Lenkija

Kaimo plėtra. Pataisa taikytina dėl pirminės paraiškos patikros ir verslo plano pagal priemonę „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“ tvirtinimo trūkumų.

79,903

79,903

Kaimo plėtra. Pataisa taikytina dėl sankcijų sistemos trūkumų ir dėl to, kad tikrinti ne visi su priemone „Agrarinė aplinkosauga“ susiję sklypai.

1,922

1,922

Kitos pataisos. Pataisa taikytina dėl į apskaitą neįtrauktų susigrąžintų lėšų, nustatytų atliekant finansinį 2010 m. sąskaitų patvirtinimą.

0,680

0,680

Portugalija

Eksporto grąžinamosios išmokos ir bendras cukraus rinkos organizavimas. Pataisa taikytina dėl eksporto deklaracijų atrankos fizinėms patikroms trūkumų.

0,031

0,031

Slovėnija

Kaimo plėtra. Pataisa taikytina dėl administracinių patikrų, susijusių su priemone „Gamtinės kliūtys“, trūkumų.

0,554

0,554

Slovakija

Kaimo plėtra. Pataisa taikytina dėl to, kad įgyvendinant priemonę „Agrarinė aplinkosauga“ nebuvo pasirenkamas tinkamas patikrų vietoje laikas ir tikrinant gyvulius nebuvo atliekamos kryžminės patikros.

1,139

1,139

Kaimo plėtra. Netikrinta, ar laikomasi būtiniausių gyvūnų gerovės reikalavimų.

0,401

0,401

Kitos pataisos. Pataisa taikytina dėl finansinės klaidos EŽŪFKP sąskaitose, nustatytos atliekant finansinį 2010 m. sąskaitų patvirtinimą.

1,764

1,764

IŠ VISO

229,844

226,738

II priedas. EŽŪGF ir EŽŪFKP sąskaitų patvirtinimas

Sprendimas Nr. 41. Pataisos pagal sektorius (mln. EUR)

Sektorius

Pataisos suma

Pataisos finansinis poveikis3

 

 

 

Eksporto grąžinamosios išmokos

0,031

0,031

 

Vaisiai ir daržovės

83,613

83,613

 

Priemokos už gyvulius

43,903

43,327

Parama už plotą

0,092

0,091

Kompleksinė parama

2,890

2,890

Kaimo plėtra

95,812

93,884

Kitos pataisos

3,503

2,903

 

 

 

IŠ VISO

229,844

226,739

1 :

Finansinis poveikis mažesnis, nes dalis lėšų iš valstybės narės jau susigrąžinta, arba valstybė narė dalį lėšų jau grąžino.

2 :

Pataisos finansinis poveikis apskaičiuojamas atsižvelgiant į ankstesnes iš dalies sutampančias pataisas ir sumas, kurias Europos Komisija jau susigrąžino.

3 :

Pataisos finansinis poveikis apskaičiuojamas atsižvelgiant į ankstesnes iš dalies sutampančias pataisas ir sumas, kurias Europos Komisija jau susigrąžino.


Side Bar